DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183164

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬША: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

O. BILYAKOVSKA

Анотація


Стаття присвячена реалізації аксіологічного підходу в процесі підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща. Розглянуто дослідження польських науковців на проблему цінностей. Акцентовано, що саме цінності визначають змістову основу професійної підготовки. Підкреслено, що аксіологічний підхід у системі професійної підготовки майбутніх вчителів повинен орієнтуватися на формування системи професійних та загальнолюдських цінностей, як визначальних чинників ставлення особистості до світу, обраної професії, самого себе та визначення відповідно до ціннісних орієнтирів способів поведінки у професійно-педагогічній діяльності. Визначено низку вимог для успішної реалізації аксіологічного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів.


Ключові слова


аксіологія; аксіологічний підхід; цінності; ціннісні орієнтації; майбутні вчителі; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Banach, C. (2004). Nauczyciel wobec zadań reformy edukacji i własnego rozwoju zawodowego. H. Kostęka, B. Pietrzyk, R. Ślęczek (Red.), Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy. Kraków, 2004 [in Polish].

Denek, K. (2008). Związek edukacji z wartościami. Neodidagmata, 29/30, 25-38 [in Polish].

Chałas, K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Lublin-Kielce: Wyd. JEDNOŚĆ [in Polish].

Dróżka, W. (1997). Wartości edukacyjne osoby nauczyciela a kształcenie aksjologiczne. In T. Kukołowicz (Ed.), Pedagogika ogуlna. Problemy aksjologiczne. (ss. 351-352). Lublin [in Polish].

Godawa, G. (2014). Aksjologiczne aspekty kształcenia nauczycieli szkoły skoncentrowanej na uczniach. In J. Kuźma, J. Pułka (Eds.), Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. (ss. 159-166). Kraków [in Polish].

Homplewicz, J. (2009). Pedagogika i etyka. Zarys etyki pedagogicznej. Rzeszów: Wyd. Diecezji Rzeszowskiej [in Polish].

Kostkiewicz, J. (2008). Wartość jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych. In J. Kostkiewicz (Ed.), Aksjologia w kształceniu pedagogów. Kraków [in Polish].

Mastalski, J. (2007). Samotność globalnego nastolatka. Kraków: Wyd. Naukowe PAT [in Polish].

Milerski, B., & Sliwerski, B. (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN [in Polish].

Oksa, M. M. (2007). Strategіchniy menedzhment v osvіtі [Strategic Management in Education]. Melіtopol: MDPU [in Ukrainian].

Ortega-i-Gasset, X. (1991). Estetika: Filosofiia kultury [Aesthetics: Philosophy of Culture]. Moskva: Iskusstvo [in Russian].

Olbrycht, K. (2008). Aksjologiczne wymiary kształcenia pedagogów. In J. Kostkiewicz (Ed.), Aksjologia w kształceniu pedagogów. Kraków [in Polish].

Półturzycki, J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń [in Polish].

Strykowski, W. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły wspуłczesnej. Poznań: Wyd. eMPi2 [in Polish].

Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: IMPULS [in Polish].

Żuk, G. (2016). Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin [in Polish].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.