DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183172

РОЗРОБКА ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

A. HAFIIAK

Анотація


У статті розглянута актуальна проблема розробки професіограми майбутнього фахівця з інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджено методологічну основу розробки професіограми. Визначено загальні компетентності майбутнього фахівця з інформаційних технологій. Проведено аналіз фахових компетентностей відповідної спеціальності.


Ключові слова


професіограма; інформаційні технології; педагогічні інновації; прикладне програмне забезпечення; інноваційні методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Formuvannia u studentiv umin anhlomovnoho profesiinoho spilkuvannia z vykorystanniam novitnikh informatsiinykh tekhnolohii [Web-site of Formation of the skills of English-language professional communication with the use of the latest information technologies]. Retrieved from http://osvita.ua/school/lessons_summary/ (accessed: 20 April, 2019) [in Ukrainian].

Formy gosudarstvennnogo regulirovaniia protcessov informatizatcii [Web-site of Forms of state regulation of informatization processes]. Retrieved from http://emag.iis.ru/arc/infosoc (accessed: 25 March, 2019) [in Russian].

Hafiiak, A. M., & Tkalenko, I. O. (2015). Metodologhichni osnovy avtomatyzovanoji informacijnoji systemy [Methodological foundations of the automated information system]. 67-a naukova konferencija profesoriv, vykladachiv, naukovykh pracivnykiv, aspirantiv ta studentiv universytetu [67th Scientific Conference of University Professors, Lecturers, Postgraduate Students and Students], 2, 116-117 [in Ukrainian].

Hafiiak, A. M. (2013). Osoblyvosti rozvytku rynku informaciji ta industriji informacijnykh tekhnologhij v umovakh jedynogho informacijnogho prostoru [Features of the development of the information market and the information technology industry in a single information space]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Komp’iuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii [Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Computer Science and Information Technology], 771, 24–28 [in Ukrainian].

Hrynov, S. Ya. (2012). Rozvytok profesiinoi kultury maibutnikh menedzheriv upravlinnia proektamy [Development of professional culture of future project management managers]: navchalnyi posibnyk. Poltava: Astraia [in Ukrainian].

Lepa, R. N., & Pishchenko, Yu. Yu. (2010). Informatsionnye tekhnologii v prinyatii upravlencheskikh resheniy [Information technology in management decisions]. Ekonomicheskie problemy i perspektivy stabilizatsii ekonomiki Ukrainy [Economic problems and prospects for stabilizing the economy of Ukraine], 338-351 [in Russian].

Lubianova, O. V. (2014). Profesiohrama fakhivtsia z informatsiinykh tekhnolohii [Professional specialist in information technology]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni ta istorychni nauky [Scientific notes of the National Pedagogical University. MP Dragomanov. Series: Pedagogical and Historical Sciences], 116, 148-154 [in Ukrainian].

Osmolovskai, I. M. (2010). Innovaciji ta pedaghoghichna praktyka [Innovation and pedagogical practice]. Narodnoe obrazovanie [Public education], 6, 182-188 [in Russian].

Ovcharov, C. (2011). Aktualjni problemy profesijnoji pidghotovky uchyteliv informatyky [Actual problems of professional training of computer science teachers]. Zbirnyk naukovykh pracj PDPU. Pedaghoghichni nauky [Collection of scientific works of PDPU. Pedagogical Sciences], 2, 73-77 [in Ukrainian].

Simonenko N.N. (2012) Upravlenie obrazovatel'nymi uslugami s primeneniem innovatsionnykh metodov obucheniya [Management of educational services using innovative teaching methods]. Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Pacific State University], 2, 201-206 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.