DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183210

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ

L. ZIMAKOVA

Анотація


У статті обґрунтовано важливість інноваційної діяльності вихователя ЗДО та окреслено контент інновацій у вітчизняній дошкільній освіті. Висвітлено актуальність включення у зміст професійної підготовки магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» навчальної дисципліни «Інноваційні технології в дошкільній освіті». Представлено її мету, завдання та інформаційний зміст. Схарактеризовано рівні інноваційної діяльності магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта.


Ключові слова


дитина дошкільного віку; магістр дошкільної освіти; професійна підготовка; інноваційні технології; інноваційна діяльність; змістовий компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Diatlenko, N., Honcharenko, A., & Shevchuk, A. (Comp.). (2010). Innovatsiina praktyka v roboti vykhovatelia DNZ [Innovative Practice in the Work of a DNZ Educator]: metod. posibn. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Halitsyna, L. V. (Comp.). (2012). Bank innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii [Bank of innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Kalmykovoi, L. O., & Havrysh, N. V. (Eds.). (2018). Innovatsiini tekhnolohii v doshkilnii osviti: zbirnyk abstraktiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kaluska, L. V., & Otroshchenko, M. V. (Comp.). (2010). Innovatsii v doshkilli. Prohramy, tekhnolohii, proekty, idei, dosvid: posibnyk na dopomohu doshkilnym pratsivnykam. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].

Krutyi, E. L. (2008). Netradytsyonnыe pryёmы razvytyia rechy detei starsheho doshkolnoho vozrasta: metodycheskoe posobye k yzdanyiu «Kommunykatyvno-razvyvaiushchaia tekhnolohyia obuchenyia russkomu yazыku y razvytyia rechy detei starsheho doshkolnoho vozrasta». Zaporozhe: OOO «LYPS» LTD [in Ukrainian].

Khymynets, V. V. (2010). Innovatsii v pochatkovii shkoli. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].

Zimakova L. V., Tupytsia, O. Yu. (2015). Shliakhy stanovlennia sotsialnoho samovyznachennia maibutnikh pedahohiv: mystetsko-pedahohichnyi poshuk [Ways to Become a Social Self-Determination of Future Teachers: An Artistic and Pedagogical Search]. Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka I inowacja – 2015” Volume 5. Psychologia I socjologia. Pedagogiczne nauki (pp. 62-67). Przemysl. Nauka I studia [in Ukrainian].

Zimakova, L. V. (2004). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do sotsializatsii uchniv zasobamy teatralnoho mystetstva [Preparing future primary school teachers for the socialization of students through theater arts]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Zimakova, L. V., Kovalevska, N. V., & Sonnyk, Yu. A. (2018). Osoblyvosti komunikatyvno-movlennievoho rozvytku starshykh doshkilnykiv zasobamy multyplikatsii [Features of communication and speech development of senior preschoolers by means of animation]: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia samostiinoi roboty studentiv spetsialnosti “Doshkilna osvita”. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.