DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183231

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

L. KHAN

Анотація


У статті визначено та обґрунтовано методологічні підходи до формування творчої педагогічної позиції майбутніх учителів образотворчого мистецтва: особистісно-діяльнісний, компетентісний, аксіологічний, та креативний.


Ключові слова


творча педагогічна позиція; методологічний підхід; діяльнісний; аксіологічний; компетентісний; креативний

Повний текст:

PDF

Посилання


Ball, H. O. (2003). Suchasnyi humanizm i osvita. Sotsialno-filosofski ta psykholoho pedahohichni aspekty [Modern humanism and education. Socio-philosophical and psychological aspects of pedagogy]. Rivne: Molodist [in Ukrainian].

Boichuk, V. M. (2017). Teoretychni ta metodychni osnovy khudozhno-hrafichnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia tekhnolohii [Theoretical and methodological foundations of artistic and graphic training of the future technology teacher]. (D diss.). Vinnyts. derzh. ped. un-t im. M. Kotsiubynskoho. Vinnytsia [in Ukrainian].

Burhun, I. V. (2010). Metodolohichni osnovy rozvytku kompetentnoi osobystosti [Methodological bases of development of competent personality]. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podil. nats. un-tu im. Ivana Ohiienka [Collection of scientific works Kam'yanets-Podil. nat. to them. Ivan Ogienko], 16, 185-188 [in Ukrainian].

Gutorova, A. V. (1996). Formirovanie professionalnoi pozitcii u studentov pedagogicheskogo vuza [The formation of a professional position among students of a pedagogical university]. (Extended abstract of PhD diss.). Volgograd [in Russian].

Dubaseniuk, O. A. (2011). Kreatyvnyi pidkhid do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Creative approach to the professional and pedagogical training of future teachers]. Kreatyvna pedahohika [Creative pedagogy], 4, 23-28 [in Ukrainian].

Iakovlev, E. V. (2009). Pedagogicheskaia kontceptciia: metodologicheskie aspekty postroeniia [Pedagogical concept: methodological aspects of construction]. Moskva: VLADOS [in Russian].

Kondrashova, L. V. (2009). Professionalnoe stanovlenie studentov v usloviiakh kreativnogo podkhoda k organizatcii obrazovatelnogo protcessa vysshei pedagogicheskoi shkoly [Professional formation of students in a creative approach to the organization of the educational process of higher pedagogical school]. In Profesiine stanovlennia osobystosti :problemy i perspektyvy [Professional personality formation: problems and prospects]: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 101-105). Khmelnytskyi: KhNU [in Russian].

Leontev, A. N. (2004). Deiatelnost. Soznanie. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality]. Moskva: Smysl; Akademiia [in Russian].

Masol, L. M. (2006). Kompetentnostnyi podkhod kak faktor modernizatcii khudozhestvennogo obrazovaniia [Competency-based approach as a factor in the modernization of art education]. In Sovremennoe muzykalnoe i khudozhestvennoe obrazovanie: opyt, problemy, perspektivy [Modern music and art education: experience, problems, prospects]: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (pp. 24-27). Moskva [in Russian].

Otych, O. M. (2007). Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnoho pedahoha profesiinoho navchannia: teoretychnyi i metodychnyi aspekty [Art in the system of development of creative individuality of the future teacher of professional training: theoretical and methodical aspects]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Red.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Smirnova, O. O. (2008). Struktura khudozhno-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [The structure of artistic and pedagogical competence of the future teacher of fine arts]. Molod i rynok [Youth and the market], 3 (38), 98-103 [in Ukrainian].

Tkachova, N. O. (2006). Aksiolohichnyi pidkhid do orhanizatsii pedahohichnoho protsesu v zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Axiological approach to the organization of the pedagogical process in a comprehensive educational institution]. Luhansk: LNPU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.