DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183287

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

L. TSZI

Анотація


У статті на основі аналізу наукових джерел визначено та обґрунтовано структурні компоненти культури художньо-педагогічного спілкування майбутніх учителів образотворчого мистецтва: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-компетентнісний, операційно-функціональний та особистісно-рефлексивний компоненти.


Ключові слова


культура художньо-педагогічного спілкування; педагогічне спілкування; художнє спілкування; структурний компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Amelina, S. M. (2007). Teoretyko-metodychni osnovy formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia studentiv vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodological bases of formation of culture of professional communication of students of higher agricultural educational institutions]. (D diss.). Zaporizkyi oblasnyi in-t pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity, Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Grekhnev, V. S. (1990). Kultura pedagogicheskogo obshcheniia [The culture of pedagogical communication]. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Dus, N. A. (2008). Formuvannia kultury pedahohichnoho spilkuvannia u studentiv humanitarno-pedahohichnoho koledzhu [Formation of a culture of pedagogical communication among students of the liberal arts and pedagogical college]. (D diss.). Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, Vinnytsia [in Ukrainian].

Iazykov, E. L. (2015). Khudozhestvennoe obshchenie kak odin iz bazovykh komponentov khormeisterskoi podgotovki uchitelia muzyki [Art communication as one of the basic components of the choirmaster training of a music teacher]. Dirizhersko-khorovaia podgotovka studentov-bakalavrov profilia «Muzykalnoe obrazovanie» v pedagogicheskom vuze [Conductor and choral training of bachelors in the field of "Music Education" at a pedagogical university], 85-95 [in Russian].

Ivanova, T. V. (2002). Pedagogicheskie osnovy kulturologicheskoi podgotovki budushchego uchitelia [Pedagogical foundations of culturological training of the future teacher]. (Extended abstract of D diss.). Volgogradskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet, Volgograd [in Russian].

Kan-Kalik, V. A. (1987). Uchiteliu o pedagogicheskom obshchenii [Teacher about pedagogical communication]. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Komarova, I. I. (2000). Formuvannia u maibutnikh uchyteliv kultury pedahohichnoho spilkuvannia [Formation of pedagogical communication culture in future teachers of culture]. (D diss.). Vinnytskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. M. Kotsiubynskoho, Vinnytsia [in Ukrainian].

Komogortceva, I. F. (1982). Kultura pedagogicheskogo obshcheniia [The culture of pedagogical communication]. Kalinin: KGU [in Russian].

Lazariev, M. O. (1997). Kultura pedahohichnoho spilkuvannia yak vazhlyvyi chynnyk humanitarnoho peretvorennia suchasnoi osvity [The culture of pedagogical communication as an important factor in the humanitarian transformation of modern education]. Novi tekhnolohii navchannia [New learning technologies], 19, 92-102 [in Ukrainian].

Riabushko, S. O. (1999). Formuvannia kultury pedahohichnoho spilkuvannia maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy [Formation of culture of pedagogical communication of future foreign language teachers]. (D diss.). Izmailskyi derzh. pedahohichnyi in-t, Izmail [in Ukrainian].

Shulyhina, R. A. (2007). Formuvannia kultury spilkuvannia starshoklasnykiv u vykhovnomu protsesi zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Formation of culture of communication of high school students in the educational process of secondary schools]. (Extended abstract of PhD diss.). Instytut problem vykhovannia APN Ukrainy, Kyiv [in Ukrainian].

Zaitseva, A. V. (2017). Metodychna systema formuvannia khudozhno-komunikatyvnoi kultury maibutnoho vchytelia muzyky [Methodical system of formation of artistic and communicative culture of the future music teacher]. (PhD diss.). Natsionalnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. Kyiv [in Ukrainian].

Zimniaia, I. A. (2000). Pedagogicheskaia psikhologiia [Pedagogical psychology]. Moskva: Logos [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.