DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.22.185225

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА ОСНОВА САМОМЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО

S. NOVIK, Yu. ZAYTSEVA, Ye. SHAPOVAL

Анотація


Аналізуються вимоги до професійної підготовки сучасного вчителя Нової української школи та умови, в яких вона відбувається. Обґрунтовується роль самоменеджменту в процесі професійного навчання. Висвітлюється сутність та роль відповідальності як особистісної характеристики, що зумовлює продуктивність навчальної діяльності у вищій школі.


Ключові слова


студент педагогічного ЗВО; майбутній педагог; Нова українська школа; особистість; самовиховання; самоменеджмент; відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodruh, N. (2011). Rol pedahohichnoi maisternosti vchytelia v umovakh realizatsii Bolonskoho protsesu. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 4 (1), 292-297 [in Ukrainian].

Chystovska, I. P. (2009). Formuvannia vidpovidalnoi povedinky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv zasobamy pedahohichnoi tekhnolohii Retrieved from http://novyn.kpi.ua/2009-3- 2/36_Chistovska.pdf.

Ishchenko, V. I. (2017). Rozvytok profesiinoho imidzhu molodoho uchytelia na osnovi samo menedzhmentu. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 20, 120-124 [in Ukrainian].

Nahorna, N. V., & Danu, A. A. (2017). Osnovni vymohy do suchasnoho vchytelia biolohii. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19310/1/Nagorna_Danu.p

Ratynska, I. V. (2015). Vykhovannia vidpovidalnosti studentiv yak naukova problema. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 &Image_file_name=PDF/Tmpvd_2015_19(2) 19.pdf

Zhelaevskaia, N. F. (2010) Professyonalnaia otvetstvennost lychnosty kak determynanta karernoho prodvyzhenyia. (Extended abstract of D diss.). Sochy [in Russian].

Zhmailo, I. (2013) Sotsialna sytuatsiia rozvytku suchasnykh pidlitkiv. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 9 (2), 143-150 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.