DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.21.206281

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

V. USOVA

Анотація


У статті проаналізовано методи навчання у ЗВО технічного спрямування. Головну увагу акцентовано на інноваційних методах викладання дисциплін, які ефективно впливають на формування фахівця нового типу.


Ключові слова


інноваційні методи навчання; технічний ЗВО; зміст навчання; інновації; науково-дослідницькі гуртки; студентське наукове об’єднання; методологічна функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuzminskyi, A. I. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Maikhner, Kh. E. (2002). Korporatyvnyie trenynhy. Moskva: YuNYTY [in Russian].

Pavlenko, A. F., & Steshenko, S. V. (1996). Problemy realizatsii novoi paradyhmy vyshchoi osvity v Ukraini. Vyshcha osvita v Ukraini: realii, tendentsii, perspektyvy rozvytku, I, 47-57 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.06.2009 № 680-r “Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy”(2009). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 47, 533 [in Ukrainian].

Yurovych, V. (2006). Nestandartni uroky yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti navchannia v kursi “Ia i Ukraina”. Pochatkova shkola, 6, 23 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.