DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.21.206289

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

N. CHURSIN

Анотація


У зв'язку з інформатизацією суспільства, яка поглиблюється, робиться спроба представити цілісну картину інформаційних проблем вищої школи. Дається стислий аналіз найбільш важливих із цих проблем.


Ключові слова


інформатика; інформатизація; інформаційна взаємодія; інформаційні проблеми; вища освіта; педагогіка; інформаційний простір; інформаційне середовище; інформаційна поведінка; інформаційні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Chursyn, N. N. (1997). Entropyia v semantycheskoi modely kommunykatsyy. NTY. Seriia 2: Informatcionnye protcessy i sistemy, 8, 26-30 [in Russian].

Chursyn, N. N. (2002). Poniatye, soderzhanye y struktura ynformatsyonnykh resursov obrazovatelnoi deiatelnosty vysshei shkoly. Pratsi Luhanskoho viddilennia Mizhnarodnoi akademii informatyzatsii, 2 (5), 67-72 [in Russian].

Chursyn, N. N. (2003). Ynformatsyonnaia kultura v obrazovatelnoi deiatelnosty vysshei shkoly. Voprosy metodolohyy. NTY. Seriia 1, 4, 1-14 [in Russian].

Chursyn, N. N., & Sumtsov, V. H. (1990). Ob yspolzovanyy nauchnoi ynformatsyy v vuze tekhnycheskoho profylia. In Peredovoi opyit vysshei y srednei spetsyalnoi shkoly, rekomenduemoi dlia vnedrenyia (Vol. 2, pp. 14-32). Moskva: NYYVSh [in Russian].

Epshtein, M. (1999). Ynformatsyonnyi vzryv y travma postmoderna. Zvezda, 11, 216-227 [in Russian].

Kynelev, V. H. (2000). Kontury systemy obrazovanyia XXI veka. Ynformatyka y obrazovanye, 5, 2-7 [in Russian].

Kudin, V. O. (1998). Osvita v informatsiinomu suspilstvi. Kyiv: Telepreskorporatsiia "Respublika" [in Ukrainian].

Mykhailov, A. Y., Chernyi, A. Y., & Hyliarevskyi, R. S. (1968). Osnovy ynformatyky. Moskva: Nauka [in Russian].

Ruzaikyn, H. Y. (2001). Kultura y Internet. Myr PK, 9, 78-80 [in Russian].

Semeniuk, E. P. (1999). Nauchno-tekhnycheskaia ynformatsyia y obrazovanye: poysk novykh paradyhm. NTY, Seriia 1, 1, 1-10 [in Russian].

Sheiko Vasyl. (2000). Osvita v informatsiinii tsyvilizatsii. Visnyk knyzhkovoi palaty, 9, 17-19 [in Ukrainian].

Shreider, Yu. A. (1976). Ynformatsyonnye protsessy y ynformatsyonnaia sreda. NTY. Seriia 2, 1, 3-6 [in Russian].

Tereshchenko, Yu. (2003). Filosofski dzherela pedahohichnoi nauky. Vyshcha osvita Ukrainy, 4, 25-30 [in Ukrainian].

Toffler, Alvin. (1990). Power shift. Knowledge, wealth and violence at the edge of the 21st century. New York: Bantam books.

Zabezhailo, M. Y. (1998). Yntellektualnyi analyz dannykh – novoe napravlenye razvytyia ynformatsyonnyikh tekhnolohyi. NTY. Seriia 1, 8, 6-17 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.