DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2017.20.209479

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

M. ASLAMOVA

Анотація


Автор аналізує проблему виховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря через призму ціннісного сприйняття професійних вимог, розкриває завдання виховного впливу на студента в навчально-виховному процесі, що забезпечує формування в нього гуманістичної, професійно вивіреної системи цінностей як основи досконалого морального вибору у професійній діяльності.


Ключові слова


майбутній лікар; морально-етичні якості; виховання морально-етичних якостей; особистісно-професійні цінності; вищий медичний навчальний заклад; професійна підготовка; навчально-виховний процес; аксіологічний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Yefimenko, V. V. (2014). Moralni tsinnosti. In V. I. Panchenko (Ed.), Etyka. Estetyka (pp. 102-140). Kyiv: Tsentr uchbovoi l-ry [in Ukrainian].

Yekhalov, V. V., Klyhunenko, O. M., & Muryzina, O. Yu. (2015). Medychna deontolohiia ochyma likaria za fakhom «Zahalna praktyka – simeina medytsyna». Semeinaia medytsyna, 6 (62), 33-35 [in Ukrainian].

Polukhtovych, T. (2013). Moralni tsinnosti v zhytti liudyny. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 11, 54-59 [in Ukrainian].

Pudova, S. S. (2008). Do pytannia zmistu poniattia «profesiina kultura likaria» na suchasnomu etapi rozvytku vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem, 18, 440-444 [in Ukrainian].

Raiko, V. V. (2010). Formuvannia moralnykh potreb studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv u protsesi yikh moralnoho vykhovannia. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 1. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLO AD=1&Image_file_name=PDF/Vnadps_2010_1_1.pdf [in Ukrainian].

Rybak, V. Formuvannia dukhovno-moralnykh tsinnostei u studentiv z osoblyvymy potrebamy v konteksti problemy sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii. Retrieved from http://social-science.com.ua/article/598 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.