ЕТАПИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

  • K. AZIZOVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.209887

Ключові слова:

моніторинг, вищий навчальний заклад, етапи моніторингу, процедури, забезпечення якості освіти

Анотація

У статті розглянута система моніторингу як складова внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Доведено, що вищий навчальний заклад повинен мати цілісну політику і пов’язані з нею процедури щодо забезпечення якості освіти, яка оприлюднена і є частиною стратегічного управління. У зв’язку з цим виокремлено чотири етапи проведення моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі, до яких належать цілепокладання й планування моніторингу якості освіти, розробка інструментарію моніторингу якості освіти, проведення моніторингу якості освіти, аналіз та інтерпретація результатів дослідження.

Посилання

Azizova, K. M. (2015). Monitorynh u vyshchomu navchalnomu zakladi yak informatsiino‐analitychna systema. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity, 7. Retrieved from http://tmpe.profua.info/ images/docs/7/15azizova.pdf [in Ukrainian].

Aniskin, Iu. P., & Pavlova, A. M. (2003). Planirovanie i kontrolling. Moskva: Omega‐L [in Russian].

Bainazarova, O. O., & Rakchieieva, V. V. (2009). Monitorynh ta otsiniuvannia yakosti osvity. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina [in Ukrainian].

Bainazarova, O. O. (2005). Provedennia monitorynhu yakosti osvity z vykorystanniam informatsiino‐komunikatsiinykh tekhnolohii. Upravlinnia osvitoiu, 18 (114), 6-7 [in Ukrainian].

Belkin, A. S. (2001). Prichiny, diagnostika, preduprezhdenie otklonenii v povedenii shkolnikov. Sverdlovsk [in Russian].

Vnukova, N. M., & Zinchenko, N. I. (2006). Formuvannia systemy kilkisnykh pokaznykiv dlia provedennia kredytno‐reitynhovoi otsinky pidpryiemstv‐emitentiv. Finansy Ukrainy, 12, 112-120 [in Ukrainian].

Yelnykova, H. V., & Borova, T. A. (2009). Adaptyvne upravlinnia: sutnist, kharakterystyka, monitorynhovi systemy. Kyiv [in Ukrainian].

Lukina, T. O. (2007). Monitorynh yak mekhanizm informatsiinoho zabezpechennia yakosti osvity. Testuvannia i monitorynh, 12, 16-20 [in Ukrainian].

Liashenko, O. I. (2005). Yakist osvity yak osnova funktsionuvannia y rozvytku suchasnykh system osvity. Pedahohika i psykholohiia, 1, 5-12 [in Ukrainian].

Maiorov, A. N. (2008). Monitoring v obrazovanii. Sankt-Peterburg: Obrazovanie‐Kultura [in Russian].

Maliaretc, L. M. (2004). Sistema izmeritelei v bankovskom kontrollinge. Ekonomіka rozvitku, 3, 10-15 [in Russian].

Machkur, L. A. (2001). Systemy otsinky diialnosti pidpryiemstva v ramkakh kontseptsii kontrolinhu. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia, 4, 10-15 [in Ukrainian].

Novikova, I. V. (2003). Kontrolling kak put preduprezhdeniia bankrotstva predpriiatiia. Aktualnі problemi ekonomіki, 4 (22), 63-66 [in Russian].

Olendr, T. M. (2011). Monitorynh yakosti pryrodnycho‐naukovoi osvity v universytetakh SShA. (Extended abstract of PhD diss.). Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Petrenko, S. N. (2004). Kontrolling. Kiev: Nika‐Tcentr: Elga [in Russian].

Popov, V. G., & Golubkov, P. V. (2000). Monitoring razvitiia regionalnoi sistemy obrazovaniia. Standarty i monitoring v obrazovanii, 7, 30-33 [in Russian].

Zvonnikov, V. I., & Chelyshkova, M. B. (Eds.). (2007). Sovremennye sredstva otcenivaniia rezultatov obucheniia. Moskva: Akademiia [in Russian].

Stefanovskaia, T. A. (1998). Pedagogika: nauka i iskusstvo. Moskva: Sovershenstvo [in Russian].

Taidzhyman, A., & Nevill Posltveit, T. (2003). Monitorynh standartiv osvity. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Fylymonova, A., & Lekomtsev, P. Upravlenye po KPI v mnohourovnevukh kompaniiakh. Retrieved from http://www.intalev.ru/?id=18977. [in Russian].

Shishov, S. E., & Kalnei, V. A. (2000). Shkola: monitoring kachestva obrazovaniia. Moskva: Pedagogicheskoe obshchestvo [in Russian].

Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area. (2015). Yerevan.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті