DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.209985

РОЛЬ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА В ПРОВЕДЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

V. ZHAMARDIY

Анотація


У статті зроблено спробу визначити роль тренера‐викладача в проведенні навчальних занять із фізичного виховання на основі аналізу науково‐методичної літератури, окреслено шляхи оптимізації й удосконалення навчальних занять із фізичного виховання студентів у вищих педагогічних навчальних закладах із застосуванням сучасних оздоровчих фітнес‐програм і технологій.


Ключові слова


здоров’я; навчальні заняття; студенти; тренер-викладач; фізичне виховання; фітнес-технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Balakhnycheva, H. V., Tsos, A. V., & Zaremba, L. V. (2010). Suchasni pedahohichni tekhnolohii pidvyshchennia profesiinoi spriamovanosti fakhivtsia fizychnoi kultury v navchalno‐vykhovnomu protsesi suchasnoi shkoly. Lutsk: VNU im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Balakhnycheva, H. V., & Zaremba, L. V. (2004). Formuvannia profesiinoi maisternosti maibutnoho fakhivtsia fizychnoi. Lutsk: Vezha [in Ukrainian].

Vovk, V. M. (2000). Puty sovershenstvovanyia fyzycheskoho vospytanyia studentov. Luhansk: VUHU [in Ukrainian].

Hnitetska, T. V., & Ovcharenko, T. H. (2010). Samostiina robota studentiv iz teorii ta metodyky fizychnoho vykhovannia za kredytno‐modulnoiu systemoiu navchannia. Lutsk: RVV Volyn. nats. un‐tu im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Dudchak, M. (2006). Problemy sportu dlia vsikh v Ukraini v konteksti yevropeiskoi intehratsii. In Kontseptsiia rozvytku v haluzi fizychnoho vykhovannia i sportu v Ukraini (Is. 4, pp. 18-24). Rivne [in Ukrainian].

3anevska, L. (2006). Samootsinka hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv sportyvno‐ozdorovchoho turyzmu ta rekreatsii do vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii. In Kontseptsiia rozvytku v haluzi fizychnoho vykhovannia i sportu v Ukraini (Is. 4, pp. 25-30). Rivne [in Ukrainian].

Naumchuk, V. (2005). Pryntsypy profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv fizychnoi kultury i sportu v umovakh Bolonskoho protsesu. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi (pp. 163-164). Lutsk: Volyn. obl. druk. [in Ukrainian].

Serhiienko, V. M. (2007). Pidvyshchennia fizychnoi pidhotovlenosti studentiv. Naukovyi visnyk Volyn. nats. un‐tu im. Lesi Ukrainky, 10, 40-43 [in Ukrainian].

Shyian, B. M. (2008). Teoriia i metodyka pedahohichnykh dosiahnen u fizychnomu vykhovanni ta sporti. Ternopil: Bohdan [in Ukrainian].

Shyian, B. M. (2004). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia shkoliariv. Ternopil: Bohdan [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.