DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.209992

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ХХІ СТОЛІТТЯ

P. LESHCHENKO

Анотація


Обґрунтовано актуальність застосування комп’ютерних ігор у навчанні, визначено сутність категорії «комп’ютерна гра», охарактеризовано їх види. Виявлено педагогічний потенціал застосування комп’ютерних ігор як засобу формування компетентностей для ХХІ століття.


Ключові слова


комп’ютерні ігри; педагогічний потенціал; компетентності ХХІ століття

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrynko, V. (2014). Rozvytok IK‐kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u konteksti formuvannia vmin zdiisniuvaty profilaktyku komp’iuternoi zalezhnosti v uchniv. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 43, 5, 84‐93. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt#.VFPOjjSsW30.

Zhaldak, M. I. (2010). Komp’iuterno‐oriientovani systemy navchannia – stanovlennia i rozvytok. In Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia (No. 9(16), pp. 3‐9.). Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Leshchenko, M. (2003). Shchastia dytyny‐iedyne diisne shchastia na Zemli: Do problemy pedahohichnoi maisternosti:navchalno‐metodychnyi posibnyk. Kyiv: ASMI [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu., Bilous, O. V., & Bohachkov, Yu. M. (2010). Osnovy standartyzatsii informatsiino‐komunikatsiinykh kompetentnostei v systemi osvity Ukrainy. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka : navch.‐metod. posib. / za red. M.V. Hrynovoi ; Polt. derzh. ped. un‐t imeni V.H. Korolenka. Poltava : ASMI, 2007. 232 s.

Sulaieva N., Fedorovych L. Mystetski ihry v korektsiinii roboti z ditmy: navchalnyi posibnyk. Kremenchuk : Khrystyianska zoria. 2010. 164 s.

Tymchuk, L. (2009). Prohnostychno‐proforiientatsiina robota vchytelia pochatkovykh klasiv. Kyiv: LAT&AK [in Ukrainian].

Gee, J. (2007). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. St. Martin’s Griffin, 2nd edition.

Jenkins, H. (2006). Fans, Bloggers, and Gamers: Media Consumers in a Digital Age . NYU Press.

Maye,r R. (2014). Computer Games for Learning: An Evidence‐Based Approach. The MIT Press.

Prensky, M. (2007). Digital Game‐Based Learning. Paragon House Ed. edition.

Collins English Dictionary. Retrieved from www.collinsdictionary.com/.

Cambridge Dictionaries Online Retrieved from www.dictionary.cambridge.org/].

Find the Meaning of the Words Retrieved from www.dictionary.reference.com/].

. Thought Catalog. Retrieved from https://thoughtcatalog.com/

Komp’iuterni ihry. Retrieved from //pidruchniki.com/17870107/psihologiya/kompyuterni_igri


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.