ПРОБЛЕМИ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА АВТОДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • A. TKACHUK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.210028

Ключові слова:

автодидактика, позааудиторна самостійна робота студентів, самоосвіта, дидактика вищої школи, освітні технології

Анотація

Перехід української освіти, науки й технології до євроінтеграції зумовлює необхідність звернутися до оптимізації та розроблення методичної системи організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Складність завдань з організації навчального процесу у вищих закладах освіти, заснованих на Болонських принципах, потребують нових ідей і підходів, що розвивають перспективи пошуку оптимальних технологій освітньої діяльності. Автор пропонує принципи автодидактики як технології самоосвіти спрямувати на вирішення проблеми організації позааудиторної самостійної роботи студентів.

Посилання

Skyba, M. Ye., Kostohryz, S. H., & Krasylnykova, H. V. (2009). Monitorynh yakosti navchalnoho protsesu u vyshchomu zakladi osvity. Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Kostohryz, S. H., Krasylnykova, H. V., & Tkachuk, H. S. (2010). Rozvytok poniattia yakosti pidhotovky fakhivtsiv u vyshchykh zakladakh osvity ta yii otsiniuvannia. Naukovi zapysky Vinnytskoho DPU im. M. Kotsiubynskoho. Pedahohika i psykholohiia, 31, 25-31 [in Ukrainian].

Cherepanov, V. S. (1989). Eksperimentalnye otcenki v pedagogicheskikh issledovaniiakh. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Kostohryz, S. H., & Tkachuk, H. S. (2012). Bolonskyi protses, akademichna mobilnist ta navchalna dystsyplina studentiv. Universytet na shliakhu bolonskykh peretvoren: zbirnyk naukovo‐metodychnykh prats (pp. 7-11). Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Behniak, V. I., & Krasylnykova, V. H. (Eds.). (2015). Systema vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvitni diialnosti. Kharkiv [in Ukrainian].

Avtomonov, P. P. (2008). Dydaktyka vyshchoi shkoly. Kyiv: Vydavnycho‐polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].

Ianushkevich, F. (1986). Tekhnologiia obucheniia v sisteme vysshego obrazovaniia. Moskva [in Russian].

Kurinskyi, V. O. Samoosvitni rozdumy. Kyiv: Tovarystvo “Znannia” Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті