КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ І ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАНННЯ ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • L. GORLOVА

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223193

Ключові слова:

освіта, іноземні мови, методика, підходи, компетентності, юриспруденція

Анотація

Розглядаються основні позиції стосовно вимог, підходів та методик викладання іноземної мови для здобувачів юридичної освіти. Окрема увага звертається на розвиток компетентностей та ключові методичні підходи при вивченні іноземної мови, що задіяні на нинішній час в освітньому полі вишів України. Розкрито сутність викладання іноземної мови для правників як перехрестя ліній загальномовних компетентностей, лінгво-культурологічних особливостей та специфічних вимог юридичної мови на стикові рідної та іноземної мов.

Посилання

Aleksandrova, V. V. (2013). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh zasobiv u formuvanni inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv [The use of information and communication tools in the formation of foreign language competence of future professionals]. In Innovatsiini tekhnolohii v osviti [Innovative technologies in education]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 84-88). Yalta: RVV KDU [in Ukrainian].

Besarab, T. P. (2015). Izuchenie leksiki professionalnogo napravleniia studentami-iuristami kak sposob aktivnogo metoda obucheniia inostrannym iazykam v vuze [The study of vocabulary of a professional direction by law students as a way of an active method of teaching foreign languages at a university]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 20 (100), 590-593 [in Russian].

Bibik, N. M., Vashchenko, L. S., Lokshyna, O. I., Ovcharuk, O. V., Parashchenko, L. I., Pometun, O. I., Savchenko, O. Ya., & Trubacheva, S. E. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osvity: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]: [kol. monohr.]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Chykhantsova, O. Rol inshomovnoi profesiinoi komunikatsiinoi kompetentsii pid chas ovolodinnia fakhom u VNZ [The role of foreign language professional communication competence during mastering the profession in higher education]. Retrieved from http://social-science.com.ua/article/695 [in Ukrainian].

Hlukhovska, M. S. (2013). Metod proektnykh tekhnolohii u vykladanni inozemnykh mov za profesiinym spriamuvanniam [The method of project technologies in teaching foreign languages in a professional direction]. In Aktualni problemy vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spilkuvannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh na suchasnomu etapi [Actual problems of teaching a foreign language of professional communication in higher educational institutions at the present stage]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 49-50). Kharkiv [in Ukrainian].

Kuznetsova, O. Yu. (2017). Tekhnolohichna modernizatsiia u vyshchii osviti [Technological modernization in higher education]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia [Theory and methods of teaching and education]: zb. nauk. pr. (Is. 43, pp. 185-195). Kharkiv: KhNPU imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Lemeshko, O. V., & Lemeshko, V. V. (2015). Vykorystannia avtentychnykh videosiuzhetiv profesiinoi spriamovanosti u protsesi vyvchennia anhliiskoi movy kursantamy VVNZ [The use of authentic videos of professional orientation in the process of learning English by cadets of universities]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine], 3. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_3_9 [in Ukrainian]

Makarenko, N. M., Andriichenko, O. O., & Torianyk, M. V. (2013). Podolannia komunikatyvnykh bar’ieriv u spilkuvanni z nosiiamy movy [Overcoming communication barriers in communication with native speakers]. Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of modern psychology], 20, 325-334 [in Ukrainian].

Matviichuk, V. B. Innovatsiini metody ta pryiomy u vykladanni inozemnykh mov [Innovative methods and techniques in teaching foreign languages]. Retrieved from http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/01_%20Matvyichuk_innovatsiini.pdf [in Ukrainian]

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti [National doctrine of education development of Ukraine in the XXI century]. Retrieved from http://national doctrina.com.ua [in Ukrainian].

Nikolaeva, S. Yu. (2010). Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [Objectives of teaching foreign languages in terms of competency approach]. Inozemni movy [Foreign languages], 2, 11-17 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті