ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ТА ДИДАКТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО УЧИТЕЛЯ-МАЙСТРА, ПРОФЕСІОНАЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ НА ЗЛАМІ ХХ –ХХІ СТ.

Автор(и)

  • N. HUZII

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223196

Ключові слова:

інституалізація, педагогічна майстерність, творчість, професіоналізм, підготовка учителя-вихователя

Анотація

У статті представлено результати дослідження стану інституалізації ідей та дидактичних моделей підготовки творчого учителя-майстра, професіонала у вітчизняній педагогічній традиції на етапі перших двох десятиліть розбудови української педагогічної науки і вищої педагогічної школи.

Посилання

Barbina, E.S. (1998). Formirovanie pedagogicheskogo masterstva v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovanija. Kiev: Vysshaja shkola.

Barbina, E.S., Semichenko, V.A. (1996). Idei integracii, sistemnosti i celosnosti v teorii i praktike vysshej shkoly. Kiev, Poligrafkniga.

Vakulenko, V.M. (2006). Pedahohichna akmeolohiia: dosiahnennia i problemy. Filosofiia osvity, 3(5), 124-133.

Dubaseniuk, O.A. (2018). Rozvytok pedahohichnoi osvity u konteksti pedevtolohichnykh poshukiv. Ukrainska polonistyka, 15,122-129.

Ziaziun, I.A., Pehota O.M. (Red.). (2003). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii. Kyiv: Vydavnytstvo A.S.K.

Kontseptsiia pedahohichnoi osvity. (1998). Kyiv, NPU imeni M.P.Drahomanova.

Luhovyi, V.I. (1994). Pedahohichna osvita v Ukraini: struktura, funktsionuvannia, tendentsii rozvytku. Kyiv: MAUP.

Nychkalo, N.H. (2018). Filosofiia pedevtolohichnykh poshukiv akademika Ivana Ziaziuna. IУ Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Naukova shkola akademika Ivana Ziaziuna u pratsiakh yoho soratnykiv ta uchniv“. Kharkiv: NTU “KhPI”.

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity…https://mon.gov.ua › npa › pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-peda..

Volianiuk, N.Iu., Lozhkin, H.V. (2016). Рedagogichna_akmeologiya Vstup. Prohrama navchalnoi dystsypliny «Pedahohichna akmeolohiia» skladena vidpovidno do osvitno-naukovykh prohram pidhotovky aspirantiv NTUU «KPI» .https:// psy/kpi.ua › wp-content › uploads ›

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті