НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

Автор(и)

  • I. DIACHENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223200

Ключові слова:

журналіст, компетенція, компетентність, наукові підходи, педагогічний процес, професійна підготовка, формування

Анотація

У статті висвітлено наукові підходи до формування професійної компетентності майбутніх журналістів; здійснено порівняльний аналіз сутності понять «компетенція» та «компетентність»; розкрито зміст професійної компетентності майбутнього журналіста; продемонстровано дискусію щодо формування професійної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки; звертається увага на необхідність формування та розвитку журналістських компетенцій у майбутніх працівників ЗМІ; окреслено перспективи подальших досліджень.

Посилання

Bolotov, V. A., & Serikov, V. V.(2003). Kompetentnostnaya model : ot idei k obrazovatelnoi programme [Competence model: from idea to educational program]. Pedagogika [Pedagogy], 10, 37-42 [in Russian].

Brutman, A., Mantulo, N., Polyezhayev, Y. (2017). The formation of social and cultural competence of future journalists in the process of the study of foreign language: theoretical aspects. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkolax [Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools], 56-57, 458-466.

Chemerys, I. M. (2008). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh zhurnalistiv zasobamy inshomovnykh periodychnykh vydan [Formation of professional competence of future journalists by means of foreign periodicals]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Doroshchuk, E. S. (2007). Sistemno-celevaya individualizaciya obucheniya studentov-zhurnalistov kulture tvorcheskoi deyatelnosti [System-targeted individualization of teaching journalism students the culture of creative activity]. (D diss.). Kazan [in Russian].

Dyachenko, M. D. (2012). Rozvytok tvorchogo potencialu maibutnogo zhurnalista: teoriya i praktyka [Development of creative potential of the future journalist: theory and practice]: monografiya, Zaporizhzhya: KPU [in Russian].

Goncharenko, S., Kushnir, V., & Kushnir, G. (2008). Metodologichni osobly`vosti naukovy`x poglyadiv na pedagogichny`j proces [Methodological features of scientific views on the pedagogical process]. Shliakh osvity [The path of education], 4 (50), 2-10 [in Ukrainian].

Ilin, V., Omarov, M., Averyanova, G., Zolotovskii, V., Kupchin, N., & Romashkin, K. (2008). Obrazovanie v kontekste globalizacii [Education in the context of globalization]. Vysshee obrazovanie v Rossii Higher education in Russia], 7, 120-125 [in Russian].

Kremen, V. G. (Ed.). (2008). Encyklopediya osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom inter [in Ukrainian].

Nychkalo, N. G. (Ed.). (2000). Profesijna osvita [Vocational education]: slovnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Sazonenko G. S. (2004). Pedahohika uspikhu (dosvid stanovlennia akmeolohichnoi systemy litseiu) [Pedagogy of success (experience of formation of acmeological system of lyceum)]. Kyiv: Gnozys [in Ukrainian].

Sushchenko T. I. (2002). Vuzovskii pedagogicheskii protcess, sposobstvuiushchii formirovaniiu natcionalnoi tvorcheskoi elity [University pedagogical process contributing to the formation of the national creative elite]. Teorіya і praktika upravlіnnya socіal'nimi sistemami [Theory and practice of social systems management], 2, 62-67 [in Ukrainian]

Ziaziun, I. A. (Ed.). (2000). Neperervna profesina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy [Continuing professional education: problems, searches, prospects]: kol. monogr. Kyiv: Vipol [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті