ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ УЧНІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Автор(и)

  • I. KOLODKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227552

Ключові слова:

екологічна освіта, готовність, діяльність, екологічна діяльність, готовність учнів до екологічної діяльності

Анотація

У статті обґрунтовано  сутність термінів “готовність”,  “діяльність”, “екологічна діяльність” з філософської, психологічної та педагогічної точок зору. Виокремлено два підходи історичного розвитку  поняття “готовності”. Окреслено теоретичні основи поняття “екологічна діяльність”. Автор розкриває та конкретизує поняття “готовність учнів до екологічної діяльності”. Наголошується на значущості готовності учнів до екологічної діяльності для освітньої системи України.

Посилання

Akimov, S. (2005). Gotovnost bakalavrov tehnologicheskogo obrazovaniya k nauchno-issledovatelskoyi deyatelnosty [The readiness of the bachelors of technological education to scientific and researching activity]. Informatsyonnye issledovaniya v obrazovanyy: VIII nauchno-issledovatelskaya konferentsyya studentov i aspyrantov [Informational researchers in education: VIII scientific conference for atudents and post-graduate students], 15-17. Sankt-Peterburg [in Russian].

Berteeva, I., Bogdanova, I., & Buzhyna, I. (2002). Pedagogika vyshchoy shkoly. Navchalnyi posibnyk.[The Pedagogics of higher establishments. Tutorial] Odessa [in Ukrainian].

Deryabo, S., Yasvyn, V. (1996). Ekologicheskaya pedagogika i psyholohiya [Ecological pedagogics and psychology]. Rostov-na-Donu [in Russian].

Hafyzova, L. (1998). Yak znayomyty diteyi iz pravylamy povedinky v pryrody [How to inform children with the behavioral rules in nature]. Pochatkova Shkola [Primary School], 8, 40-46 [in Ukrainian].

Hilko, M. (1999). Ekologichna polityka [Ecological Policy]. Kyiv [in Ukrainian].

Karamushka, L. (2000). Psyhologia upravlinnya zakladamy serednyoy osvity [The psycology of management of the secondary educational esteblishments]. Kyiv [in Ukrainian].

Konscepsciya ekologichnoyi ocvity Ukrayiny [Conception of ecological education of Ukraine]. (2001). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01/print [in Ukrainian].

Korol, O. (1999). Formuvannya ekologichnoyi kultury uchniv 5-6 klasiv u protsesy vyvchennya integratyvnogo kursu “Navkolyshniyi svit” [ The formation of ecological culture to the students of 5-6 forms in the process of learning integrative course “Environmental world”]. (PhD diss). Sumy [in Ukrainian].

Krysachenko, V. (1996). Ekologichna kultura: teoriya i praktyka [Ecological culture: theory and practice]: navchalnyy posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Kurlyand, Z. (2007). Pedagogika vyshchoy shkoly [The Pedagogics of higher establishments]. navchalnyi posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Leontev, A. (1975). Deyatelnost. Soznanye. Lychnost [Activity. Cognition. Personality]. Retrieved from http://www.koob.ru [in Russian].

Lipych, I. (2008). Ekologichna diyalnist yak skladova sotsiokulturnogo protsesu [Ecological activity as a component of socio-cultural process]. (PhD diss). Kyiv [in Ukrainian].

Lozytska, T. (2011). Sutnist gotovnosty maibutnih vchyteliv do vykorystannya mediya u profesiyiniyi diyalnosty [The essence of readiness of the future teachers to the usage of media in their future activity]. Naukovyyi vysnyk Donbasu [Scientific Bulletin of Donbas], 1. Retrieved from http://alma-mater.lnpu.edu.ua [in Ukrainian].

Slastyonyn V. (2002). Pedagogika [Pedagogy]: uchebnoe bosobye dla studentov vyschyh pedagogicheskih uchebnyh zavedenyy. Moskva [in Russian].

Ursul, A. (2010). Pryroda informatsyy: filosofskyy ocherk [The nature of information: philosophical essays]. Chelabynsk [in Russian].

Zakon Ukrayiny “Pro osvitu” [The Law of Ukraine “About Education”]. (2016). Retrieved from www.zakon.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-07

Номер

Розділ

Статті