НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Автор(и)

  • Y. OSTAPENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.31.283392

Ключові слова:

компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, комунікативна компетентність, медсестринський процес

Анотація

Формування комунікативної компетентності медичної сестри сприяє її ефективній професійній діяльності. У статті схарактеризовано компетентнісний підхід, проаналізовано зміст понять «компетентність» та «компетенція»; розглянуто питання комунікативної компетентності та її місце у підготовці майбутніх медичних сестер під час фахової підготовки.

Посилання

Berestenko, O. H. (2013). Kultura profesiinoho spilkuvannia [Сulture of professional communication]: navch.-metod. posibnyk. Luhansk [in Ukrainian].

Bilokobylska, L. O. (2021). Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv medychnoho koledzhu [Development of communicative competence of medical college students]. (Мaster thesis). Sumy [in Ukrainian].

Bondar, S. P. (2003). Kompetentnist osobystosti - intehrovanyi komponent navchalnykh dosiahnen uchniv [Personal competence is an integrated component of students' educational achievements]. Biolohiia i khimiia v shkoli [Biology and chemistry at school], 2, 8-9 [in Ukrainian].

Bronikova, S. A. (2020). Praktyky komunikatyvnoi kultury v medychnomu zakladi. Patsiient-tsentrovanyi pidkhid [Practices of communicative culture in a medical institution. Patient-centered approach]: posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Bychok, A. V. (2010). Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv mizhnarodnoho biznesu i menedzhmentu [Formation of the culture of professional communication of future international business and management specialists]. (Extended abstract of PhD diss.). Ternopil [in Ukrainian].

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: MIT Press.

Hohol, I. O. (2019). Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia maibutnikh marketolohiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of the culture of professional communication of future marketers in the process of professional training]. (PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Loiko, V. V. (2001). Medsestrynskyi protses [Nursing process]: pidruchnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Makarenko, S. S. (2001). Psykholohichni umovy rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti uchytelia [Psychological conditions for the development of a teacher's communicative competence]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Melnychuk, I. M. (2012). Istoriohenez kompetentnisnoho pidkhodu v suchasnii osviti [Historiogenesis of the competence approach in modern education]. In Movna komunikatsiia: nauka, kultura, medytsyna [Language communication: science, culture, medicine]: zb. mater. nauk.-prak. konf. do 55-richchia Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu imeni I. Ia. Horbachevskoho (pp. 102-104). Ternopil [in Ukrainian].

Moiseiuk, N. Ie. (2007). Pedahohika [Pedagogy]: navchalnyi posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Moroz, L. I. (2007). Profesiino-psykholohichnyi treninh u stanovlenni osobystosti fakhivtsia ( na prykladi pratsivnykiv OVS) [Professional and psychological training in the development of the personality of a specialist (on the example of employees of the OVS)]: monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].

Morozov, S. M., & Shkaraputa, L. M. (Comps.). (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]: slovnyk. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Orban-Lembryk, L. E. (2005). Determinanty sotsialno-psykholohichnoi kompetentnosti [Determinants of socio-psychological competence.]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Pedahohika [Bulletin of the Carpathian University. Pedagogy], ХІІІ-ХІV, 314-322 [in Ukrainian].

Raven, Dzh. (1984). Kompetentnist u suchasnomu suspilstvi: proiav, rozvytok i realizatsiia [Competence in modern society: manifestation, development and implementation]. Kyiv [in Ukrainian].

Pro osvitu [On Education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r., No 2145–VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 38/39, 380 [in Ukrainian].

Spector, Ј. Michael, І de la Teja, Ileana. (2001). ERIC Clearinghouse оп Information and Technology Syracuse NY. Competencies for Опlіпе Teaching. ERIC Digest. Competence, Competencies and Certification,1-3.

Standart fakhovoi peredvyshchoi osvity [Standard of professional preliminary higher education]. (2021): nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 08.11.21 №1202. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzheni.standarty/2021/11/08/223-Medsestrinstvo.pdf. [in Ukrainian].

Tsilmak, O. M. (2009). Skladovi struktury kompetentnosti [Components of the competence structure]. Retrieved from https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/1_2_2009/30.pdf.pdf. [in Ukrainian].

While, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological review, 66.

Yaremenko, V. V., & Slipushko, O. M. (Comps.). (2006). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (u trokh tomakh) [New explanatory dictionary of the Ukrainian language (in three volumes)]: slovnyk (Vol. 1). Kyiv: AKONIT [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Статті