http://sources.pnpu.edu.ua/issue/feed Витоки педагогічної майстерності 2022-12-28T20:42:26+02:00 Zhdanova-Nedilko O. neonylla2015@ukr.net Open Journal Systems <p>Журнал містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів із проблем підготовки майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті вітчизняного та світового освітнього простору.</p> <p>Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б».</p> http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270632 ОРИГІНАЛЬНІСТЬ І САМОБУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 2022-12-28T13:05:25+02:00 P. SAUKH Libpnpu@gmail.com <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті здійснено аналіз оцінки філософії Григорія Сковороди, яка не вписується у традиційний історико-філософський образ, заснований на способі філософствування західноєвропейської філософії Нового часу. Визначено причини різних, часто взаємовиключних, версій інтерпретації філософії українського мислителя. Доведено, що філософія Г. Сковороди є унікальним прикладом синкретизму самобутньої філософської системи і його власної життєвої позиції. В основі сковородинівського світорозуміння лежить “вічна філософія”, як премудрість. Бажанням Г. Сковороди було не відкриття якихось нових принципів чи побудова оригінальної, в чомусь істотно відмінної від усіх інших філософської системи, а прилучення до вищих істин буття для практичного втілення їх у повсякденному житті. Показано, що філософія Г.&nbsp;Сковороди відкриває перед нами цілісне бачення й сприйняття усього сущого, чого бракує не лише сучасним людям, а й сучасній “професійній філософії”. Розкрита сила і значення самобутнього творчого спадку мислителя для української філософії в контексті ідей антеїзму, кордоцентризму та глибоких екзистенціальних мотивів.</span></p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270634 МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 2022-12-28T13:11:51+02:00 O. TOPUZOV Libpnpu@gmail.com L. KHOMENKO Libpnpu@gmail.com <p>Стаття присвячена проблемі розвитку маркетингу інновацій у вищому педагогічному закладі освіти. Представлено огляд наукових праць досліджуваної тематики. У статті подано приклади освітніх технопарків, хабів Полтавського національного університету імені В.Г.Короленка як маркетингу інновацій, що забезпечують підвищення якості педагогічної освіти. Визначено поняття маркетингу інновацій у вищому педагогічному закладі освіти. Охарактеризовано основні способи впровадження технологій маркетингу інноваційних в середовище вищого навчального закладу, з урахуванням викликів сучасного інформаційного суспільства.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270636 ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2022-12-28T13:18:35+02:00 S. ZAKHARIN Libpnpu@gmail.com O. TYTARENKO Libpnpu@gmail.com <p>У статті розглянуто теоретичні аспекти формування інтегрованого інформаційного середовища трансферу технологій в межах управління інноваційною діяльністю закладу вищої освіти.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270639 УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕНЕДЖЕРА ПРОЄКТІВ І ПРОГРАМ 2022-12-28T13:23:53+02:00 M. HRYNYOVA Libpnpu@gmail.com R. BASENKO Libpnpu@gmail.com <p>Статтю присвячено вивченню цілісної системи управління професійною діяльністю менеджера проєктів і програм. На основи цілісного підходу запропоновано кілька інноваційно-управлінських кластерів, розвиток яких забезпечить успішну діяльність менеджера, зокрема стратегічно-цільовий, контекстуальний, ціннісно-мотиваційний,&nbsp; когнітивно-концептуальний, інституційно-процесуальний, емоційно-вольовий та&nbsp; інтеграційно-комунікаційний. Констатовано, що розроблення змісту виокремлених аспектів діяльності менеджера проєктів сприятиме досягненню пріоритетів цілісності та інноваційності в управлінні проєктами, забезпечить їхню успішно реалізацію та досягнення визначених результатів.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270640 ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ЦІЛІСНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РАННІЙ НОВИЙ ЧАС 2022-12-28T13:28:49+02:00 R. BASENKO Libpnpu@gmail.com <p>У статті розглянуто вплив західноєвропейських ідей цілісної освіти особистості на розвиток українського освітнього простору у ранній Новий час. Звернено увагу на значення гуманістичних ідей світського Ренесансу, протестантської Реформації та Католицької Реформи для формування українського соціокультурного простору, зокрема у вимірі етнічних змін та ментальних трансформацій українського суспільства. Доведено, що ключовою траєкторією впливу західноєвропейських гуманістичних ідей була освітньо-педагогічна діяльність, заснування шкіл та колегіумів гуманістичного зразка. Підкреслено, що активна інтеграція в українському освітньо-культурному просторі гуманістичних ідей дозволила не лише долучитися до передового європейського досвіду гуманістичної школи, але й мала вагомий позитивний вплив на розвиток української національної ідентичності.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270642 ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО УПРАВЛІНЦЯ 2022-12-28T13:34:04+02:00 O. BOLSHAIA Libpnpu@gmail.com I. ISHCHENKO Libpnpu@gmail.com <p>У статті розглянуто інноваційний менеджмент як основу професійного розвитку менеджерів та визначено особливості його функціонування та впровадження на підприємствах та в організаціях України. Уміле управління підприємствами та організаціями, оптимальне використання всього потенціалу та раціональна організація усіх процесів функціонування мають важливе значення у забезпеченні динамічного розвитку та отриманні прибутку. Необхідність введення інновацій та використання принципово нових методів в управлінні організацією (підприємством) зумовлює постійне навчання та вдосконалення у професійному розвитку креативних менеджерів.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270645 ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОБУМОВЛЕНІ СПЕЦИФІКОЮ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 2022-12-28T13:38:48+02:00 O. BORZENKO Libpnpu@gmail.com <p>На основі здійсненого дослідження встановлено, що мотиваційні особливості викладачів іноземних мов визначаються як професійною потребою, так і бажанням отримати інтелектуальне задоволення від педагогічної діяльності шляхом удосконалення своєї майстерності та професіоналізму, що мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних систем матеріального стимулювання.</p> <p>Розкрито суть і специфіка понять «праця», «мотивація», «стимулювання», «потреби». Схарактеризовано погляди вітчизняних і зарубіжних науковців стосовно різних аспектів проблем мотивації, стимулювання викладачів іноземних мов. Наголошується на важливості й необхідності цілеспрямованого здійснення порівняльно-педагогічного аналізу зарубіжного досвіду щодо аналізу особливостей мотиваційних форм й методів, систем стимулювання, що справедлива оплата праці є визначальним фактором, який впливає на привабливість професії, мотивує викладачів на вдосконалення своєї професійної діяльності.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270646 РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 2022-12-28T13:44:48+02:00 E. BORODAI Libpnpu@gmail.com N. KONONETS Libpnpu@gmail.com K. HUZ Libpnpu@gmail.com O. KOSTEVSKYI Libpnpu@gmail.com <p>У статті автори презентують підсистему ресурсно-орієнтованого навчання вчителів предмета «Захист України» у системі неперервної педагогічної освіти, котру позиціонують як сукупність трьох взаємопов’язаних компонентів: концептуального, дидактичного та результативного. <em>Концептуальний компонент</em> представлений метою ресурсно-орієнтованого навчання вчителів предмета «Захист України» у системі неперервної педагогічної освіти, та завданнями, які віддзеркалені у програмі підвищення кваліфікації вчителів предмета «Захист України» у системі неперервної педагогічної освіти. <em>Дидактичний компонент</em> характеризується низкою складників: аудиторна робота (лекції, практичні заняття, тренінги, семінари, майстер-класи тощо) під час організації курсів підвищення кваліфікації для вчителів предмета «Захист України»; позааудиторна робота (онлайн-навчання з лекторами, тренерами закладів неперервної освіти); практика (відвідування занять, які організовують та проводять інструктори ЗСУ на базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки); методики активного навчання від вчителів предмета «Захист України»; активні методи викладання на курсах підвищення кваліфікації від лекторів/тренерів; консолідація ресурсів для набуття військово-прикладних знань, умінь і навичок. <em>Результативний компонент</em> відбиває ступінь сформованості нових військово-дидактичних знань у вчителів дисципліни «Захист України», системи знань за напрямами (військові-історичні, правові основи захисту України; допризовна підготовка; цивільний захист; домедична допомога, тактична медицина), військово-прикладних умінь і навичок для ефективного проведення занять з предмета.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270649 ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 2022-12-28T13:54:25+02:00 L. GOLOVACH Libpnpu@gmail.com <p>Реформування системи закладів освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Україні спрямовано на формування професійної компетентності нового покоління майбутніх фахівців пожежної безпеки і цивільного захисту із застосуванням інноваційних технологій навчання, здатних ефективно виконувати завдання за призначенням.</p> <p>Наразі актуалізується проблема формування сучасного змісту відомчої освіти, впровадження ефективних інноваційних технологій навчання та створення сприятливого середовища для опанування новітньої професійної компетентності при підготовці майбутніх фахівців пожежної безпеки&nbsp;&nbsp; і цивільного захисту.</p> <p>Найважливішим завданням освітньої системи сьогодні є формування нового підходу, в якому виражено такі потреби: активна пізнавальна діяльність тих, кого навчають, партнерські стосунки між викладачами і тими, кого навчають, індивідуальний підхід до навчання – розкриття пізнавальних потенціалів особистості завдяки використанню резервів, закладених природою.</p> <p>Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців (з позиції її неперервності) в будь-якій галузі перебуває в полі зору багатьох наук.</p> <p>У статті на основі теоретичного дослідження науково обгрунтовано необхідність формування професійної компетентності при застосуванні інноваційних технологій навчання при підготовці майбутніх фахівців пожежної безпеки і цивільного захисту із застосуванням інноваційних технологій навчання.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270650 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДАКТИЧНИХ УМОВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ 2022-12-28T13:58:48+02:00 M. HRYNYOVA Libpnpu@gmail.com N. DOROKHOVA Libpnpu@gmail.com V. ZHAMARDIY Libpnpu@gmail.com <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Зміст статті полягає в характеристиці дидактичних умов моніторингу якості освіти майбутніх магістрів стоматології у навчальному середовищі університету. Визначено, що реформування вищої освіти в Україні передбачає її переорієнтацію, гуманізацію та демократизацію, спрямовану на створення сучасної системи моніторингу та оцінювання якості освіти в навчальному середовищі здобувачів вищої освіти. Досліджено, що на сьогодні моніторинг якості освіти майбутніх магістрів стоматології у навчальному середовищі університету полягає в забезпеченні ефективного, об’єктивного інформаційного відображення стану якості системи вищої освіти, відстеження динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління якістю вищої освіти, виявлення змін, що впливають на якість вищої освіти й освітньої діяльності, а також вивченні ефективності роботи закладу, результатів організації навчально-методичної і наукової роботи. </span><span style="letter-spacing: -.2pt;">З’ясовано, що розглянуті дидактичні умови в загальнодидактичному контексті покликані регулювати процес навчання, контролювати його та оцінювати програмні результати навчання, а також виступають методичною основою для створення системи моніторингу якості освіти майбутніх магістрів-стоматологів у навчальному середовищі університету. Подальша їх успішна реалізація залежить від багатьох факторів: розвитку дидактики, педагогіки, освітнього менеджменту, педагогічного моніторингу, рівня цифровізації освіти загалом і конкретного медичного закладу вищої освіти зокрема, організації відділів забезпечення якості освіти.</span></p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270652 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 2022-12-28T14:07:47+02:00 E. DOROSHENKO Libpnpu@gmail.com V. TSINA Libpnpu@gmail.com <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічних особливостей організації і здійснення інклюзивної позашкільної освіти дітей із особливими потребами. Аналізується етимологія поняття «інклюзія», понятійний конструкт «інклюзивна освіта». Представлено шляхи надання можливості дітям з особливими потребами бути повноцінним учасником освітнього процесу в позашкіллі. Визначені вимоги до педагогів позашкільних закладів освіти, працюючих із дітьми з особливими потребами. Визнано необхідність Відзначено, що розвиток системи інклюзивної позашкільної освіти потребує коригування та зміни в організації підготовки педагогів, використовуючи більш гнучкі підходи для задоволення потреб дітей із особливими потребами.</span></p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270654 ПОШУК МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНИХ ВНЗ У РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ 2022-12-28T14:12:31+02:00 M. ZHUKOVA Libpnpu@gmail.com I. MISHCHENKO Libpnpu@gmail.com O. KOKOVVSKA Libpnpu@gmail.com H. TKACHENKO Libpnpu@gmail.com <p>У публікації розкрито значення використання дистанційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх лікарів в умовах воєнного часу в Україні. Визначено місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти. Зазначено, що з розвитком технічних можливостей методики та технології навчання, засоби навчальної діяльності викладача змінюються. Наголошується на необхідності оволодіння викладачем медичного вузу сучасними інформаційно-комунікаційними та освітніми технологіями.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270656 ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ТА СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 2022-12-28T14:21:10+02:00 Y. KRASHCHENKO Libpnpu@gmail.com L. HOLOVACH Libpnpu@gmail.com <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Подано інформацію, важливу для осучаснення змісту підготовки майбутніх менеджерів. Розглянуто сутність цифровізації, її вплив на економіку України та суспільне значення загалом, а також відповідно до умов, що склалися в нашій державі у 2022 році. Аналізуються питання інформаційної безпеки, її сутність та шляхи забезпечення.</span></p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270659 ПРОФІЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕДИЦИНА» 2022-12-28T14:36:40+02:00 O. LUTSENKO Libpnpu@gmail.com <p>У статті розкриваються особливості профілізації викладання фармакології для майбутніх лікарів, що навчаються за освітньо професійною програмою «Медицина». Профілізація викладання передбачає врахування освітніх потреб та створення необхідних умов і багажу знань, що будуть необхідні&nbsp; здобувачам вищої освіти при вивченні профільних предметів та майбутній практиці лікаря. Профілізація для студентів-медиків стосується&nbsp; в переважній більшості тем з фармакології. На заняттях їм докладніше пояснюють механізми дії ліків та застосування лікарських засобів при лікуваннях основних захворювань. Для майбутніх лікарів-стоматологів акцентують увагу на&nbsp; дію лікарських засобів&nbsp; які використовують у стоматологічній практиці.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270660 ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ 2022-12-28T14:43:05+02:00 O. MIKHEIENKO Libpnpu@gmail.com D. BERMUDES Libpnpu@gmail.com O. LIANNA Libpnpu@gmail.com <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt;">У статті розглядаються шляхи підвищення ефективності застосування природних засобів оздоровлення. З’ясовано, що побудову і реалізацію індивідуальної оздоровчої програми важливо здійснювати з урахуванням біологічних, фізіологічних, психологічних, біоритмологічних та інших чинників, яким підпорядкована життєдіяльність людини. Доведено, що синергетичний підхід відкриває нові можливості для збереження чи відновлення рівноваги і гармонії процесів життєдіяльності організму людини, а отже, покращення результативності оздоровчого процесу. Обґрунтовано конкретні рекомендації щодо практичного застосування найважливіших оздоровчих засобів.</span></p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270662 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ САМООБОРОНИ 2022-12-28T14:48:20+02:00 O. MOMOT Libpnpu@gmail.com S. NOVIK Libpnpu@gmail.com O. SVERTNIEV Libpnpu@gmail.com Y. SHOSTAK Libpnpu@gmail.com <p>У статті обґрунтовується необхідність підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання до навчання учнів закладу загальної середньої освіти основам самооборони. Презентується зміст курсу «Теорія та методика викладання самооборони». Розглядаються специфічні аспекти роботи зі школярами, які націлюють на розширення змісту підготовки вчителя від техніки самозахисту до проблем його психолого-педагогічного забезпечення.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270663 ЗМІНА СТАВЛЕННЯ ДО ВИКЛАДАННЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ ДО ТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ В УКРАЇНІ 2022-12-28T14:55:17+02:00 O. OLIINYK Libpnpu@gmail.com O. DYMCHENKO Libpnpu@gmail.com I. DEREVIANKO Libpnpu@gmail.com N. BEVZ Libpnpu@gmail.com <p>Пандемія COVID-19 змусила викладачів за короткий час перевести свої уроки в онлайн-формат. У цьому дослідженні порівнюється уявлення вчителів і студентів про їхню практику онлайн-викладання та навчання до обов’язкового переходу на віддалений режим та їхні оцінки після досвіду онлайн-викладання протягом року. Оскільки останнім часом відбуваються швидкі зміни та онлайн-освіта займає центральне місце, головна мета цього дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати результати цих змін щодо ефективності, стилю викладання та педагогіки. Це дослідження має дослідницький характер. За допомогою структурованої анкети були отримані заповнені відповіді та проаналізовані за допомогою доступних інструментів дослідження. У двох опитуваннях з інтервалом у три роки взяли участь 251 український вчитель і студент. Результати продемонстрували значні зміни у сприйнятті рішень щодо впровадження технологій у їх освіту в епоху після коронавируса. У зв'язку з цим реалізація змішаного режиму видається найпопулярнішим вибором. Результати цього дослідження показують наслідки для кращих можливостей взаємодії між вчителями та учнями, а також між самими учнями, а також на досвіді позитивних і негативних аспектів онлайн-викладання. Майбутні дослідження мають бути зосереджені на розробці та тестуванні принципів освітнього дизайну для ефективного впровадження онлайн-технологій у освітню практику.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270664 СУТНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ Г. ВАЩЕНКА 2022-12-28T15:00:33+02:00 L. PETRENKO Libpnpu@gmail.com <p>Проведене дослідження комплексу наукових праць дало можливість зробити висновок про те, що у формуванні духовно-моральних традицій у молоді Г. Ващенко велику роль відводив християнській вірі. Служіння Богу і суспільству Г. Ващенко вбачав як шлях руху особистості до оволодіння найкращими рисами, які уособлює національний виховний ідеал – це становить мету виховання української молоді. Виходячи з поставленої мети, формулюємо завдання духовно-морального виховання особистості як усвідомлення духовно-моральних цінностей і формування найкращих моральних норм, які спрямовують діяльність особистості до високої мети: правдивості, стриманості, почуття морального обов’язку, дисциплінованості й організованості, чесності й принциповості, життєрадісності й бадьорості, працьовитості, статевої стриманості, пошани до батьків і старших. Засновуючись на поглядах ученого щодо визначення мети виховання як основного питання педагогіки, вона усвідомлюється як спрямування психічних, духовних, моральних якостей до оволодіння кращими зразками виховного ідеалу, то вони й визначають зміст виховного і навчального процесу, його форми, організацію життя дітей.</p> <p>Відтак, можна впевнено стверджувати, що підсумовуючи завдання з’ясування місця духовності й моралі як основи національних поглядів у доробку Г. Ващенка, доходимо висновків про те, що основою педагогічних поглядів є : 1) його педагогічна концепція духовно-морального виховання й освіти української молоді; 2) фундаментальним чинником української духовності і моральності, головною і могутньою виховною силою впливу на українську молодь, український народ загалом він вважає християнство, його духовні цінності й моральні норми та культурні досягнення; головним джерелом духовності є віра в Бога; 3) український виховний ідеал, зцементований національною ідеєю, яка є стратегічною в національній системі освіти і виховання молоді, вміщує духовно-моральні константи; 4) національна ідея має бути чітко сформульованою та відігравати роль консолідуючої, об’єднуючої сили для нації в ім’я «служіння якійсь високій ідеї: Батьківщині, правді, красі»; 5) серцевиною концепції духовно-морального виховання виступає спрямованість навчально-виховного процесу на усвідомлення потреби людини досягти досконалості, взірця – українського виховного ідеалу; як феномен суспільної свідомості національна ідея в своїй основі має спиратися на загальнолюдські, національні цінності: національну свідомість, національну гідність, національні традиції, звичаї, вірування.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270667 ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИК ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 2022-12-28T15:07:57+02:00 N. PIVOVAR Libpnpu@gmail.com I. BABENKO Libpnpu@gmail.com <p>У статті розглядаються питання пов’язані з організацією та змістовим наповненням виробничої управлінсько-дослідницької практики, підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 073 Менеджмент Освітньої програми «Менеджмент (Управління навчальним закладом)».</p> <p>Пропонований матеріал є експериментальним дослідження за темою «Педагогічні основи діяльності з управління персоналом освітнього закладу (на прикладі&nbsp; комунального закладу «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Кам’янської міської ради Дніпропетровської обл.)», на основі якого була написана магістранткою Вовчанською І.С. кваліфікаційна робота за темою «Педагогічні аспекти управління людськими ресурсами».</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270669 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ STEM-ОСВІТИ УЧНІВ 2022-12-28T15:11:36+02:00 M. PIDDIACHYI Libpnpu@gmail.com <p>STEM-освіта є низкою послідовно розташованих програм навчання для учнів з метою їхньої підготовки до продуктивної діяльності та освіти шляхом формування рівнів компетентностей, достатніх для продуктивної діяльності. Вона охоплює природничі науки, технології, технічну творчість, математику та спрямована на підготовку майбутніхфахівців для забезпечення галузевого розвитку. Впровадження STEM-освіти та розвиток у особистості здібностей і задатків до дослідницької й аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення в умовах використання новітніх технологій дозволить підвищити ВВП України за рахунок створення підґрунтя для формування високої доданої вартості у продукті праці.</p> <p>Одним із ключових завдань STEM-освіти є забезпечення виходу особистості учня на новий рівень розвитку завдяки сформованості якостей і цінностей з метою цілеспрямованої реалізації власних і суспільно значущих цілей. Реалізація творчого потенціалу, здібностей і задатків у цьому процесі сприяє формуванню багатогранності психологічного і соціально-професійного досвіду.</p> <p>У результаті психологічної діяльності учня, запропонованій у процесі STEM-освіти, мають гармонізуватися компетентності за складовими психологічної сфери: когнітивна (знаннєва); операційно-технологічна (діяльнісна); мотиваційна (емоційна); етична; соціальна; поведінкова. Це дасть можливість учням на етапах адаптації, індивідуалізації та інтеграції виходити&nbsp; на самодостатній рівень автономності й конкурентоспроможності за рахунок запропонованого алгоритму ключових діяльностей.</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270677 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЄКТНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (АНАЛІЗ МАКАРЕНКІВСЬКОГО ДОСВІДУ) 2022-12-28T15:46:45+02:00 A. TKACHENKO Libpnpu@gmail.com O. ZHDANOVA-NEDILKO Libpnpu@gmail.com <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt; letter-spacing: -.3pt;">Проаналізовано комплекс подій, пов’язаних з реалізацією однієї з найоригінальніших та перспективних педагогічних ініціатив Антона Макаренка – Трудового дитячого корпусу Харківського округу. Уважний аналіз усього комплексу наявних матеріалів дає підстави розглядати діяльність А.&nbsp;Макаренка щодо організації масового перевиховання підлітків як цінний досвід проєктної форми організації освітнього середовища в певних історичних умовах. Суттєвою обставиною педагогічного новаторства А.&nbsp;Макаренка було те, що обґрунтовуючи свою перспективну ідею, він не міг спиратися на вивчення досвіду подібних проєктів, оскільки ані історія вітчизняної педагогіки, ані сучасна йому освітня практика не пропонували відповідних аналогій. Крім того він уже на перших етапах діяльності фактично був позбавлений бажаної організаційної незалежності в реалізації головних пунктів свого задуму. </span></p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270679 ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗДАТНОСТІ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 2022-12-28T15:52:50+02:00 S. SHKOLYAR Libpnpu@gmail.com V. SHPYLOVY Libpnpu@gmail.com <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Управління інноваційною діяльністю - процес складний, багатофункціональний, що включає різноманітну сукупність дій, серед яких: постановка стратегічних та тактичних цілей, аналіз зовнішнього середовища з урахуванням невизначеності та ризику, аналіз інфраструктури та можливостей закладу освіти, діагностика реальної ситуації, прогнозування майбутнього стану установи, пошук джерел творчих ідей та їх фінансування, формування інноваційного портфеля, стратегічне та оперативне планування, управління науковими та методичними розробками, вдосконалення організаційних структур, аналіз та оцінка ефективності інновацій, розробка стратегії та тактики інноваційного маркетингу, диверсифікації та управління ризиками та ін.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 11.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті на основі теоретичного дослідження проведено огляд поняття управління інноваційними проєктами в межах різних підходів визначення поняття. Систематизовано основні функції та визначено інтереси учасників управління інноваційними проєктами. Обґрунтовано необхідність врахування особливостей управління інноваційним проєктом залежно від його життєвого циклу. </span></p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270680 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ 2022-12-28T16:00:09+02:00 N. SHOLOIKO Libpnpu@gmail.com <p>У статті проведено системний аналіз структури і змісту принципів формування організаційно-управлінської культури майбутніх фармацевтів. З’ясовано, що професійна підготовка майбутніх магістрів фармації ґрунтується на системі принципів, які інтегрують загальновідомі дидактичні (науковості змісту і методів навчання, доступності, систематичності й послідовності, практичної спрямованості підготовки, ступеневості освіти, індивідуалізації, диференціації); специфічні (реалізації здібностей особистості до саморозвитку; принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії; принцип формування установки на саморозвиток, самоорганізацію і самореалізацію; принцип єдності теоретичних знань і практичної дії); методологічні (перехід від знаннєвої парадигми організації освітнього процесу до компетентнісної, глобалізація та конвергенція, підвищення ролі неформальної освіти, фундаментальність та інформатизація); принципи охорони здоров’я (визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави; дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров’я; гуманістична спрямованість, забезпечення переваги загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами; орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень зі світовим досвідом у галузі охорони здоров’я; випереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний та медичний підхід до охорони здоров’я) та етичних кодексів фармацевтів (фармацевт відповідає за якість лікарської допомоги; фармацевт не зобов’язаний погоджуватися працювати в умовах, що компрометують його професійну незалежність, чесність і компетентність і не має нав’язувати подібних умов іншим фармацевтам; фармацевт дотримується законів, високих професійних стандартів, зберігає гідність і честь своєї професії; зловживання знаннями і становищем фармацевта несумісне з обраною професією; фармацевт робить свій внесок у систему охорони здоров’я і соціальної медицини).</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/270682 РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 2022-12-28T16:05:59+02:00 R. SHRAMKO Libpnpu@gmail.com M. RAKHNO Libpnpu@gmail.com V. MOKLIAK Libpnpu@gmail.com O. MOKLIAK Libpnpu@gmail.com <p>У статті окреслено роль іншомовної комунікативної компетентності у підготовці сучасного бакалавра з права. Уточнено, що впровадження дисциплін іншомовної підготовки посилює мотивацію здобувача освіти до опанування курсів із фахової підготовки, тим самим употужнюючи його конкурентоздатність на міжнародному ринку праці. Схарактеризовано, що формування комунікативної компетентності передбачає на сучасному етапі реформування системи вищої освіти України тісний взаємозв’язок з іншими компетентностями гуманітарного спрямування: лінгвосоціокультурною, прагматичною та міжкультурною, – комплексне оперування якими забезпечує безперешкодну взаємодію з представниками інших культур та етносів у багатомовному освітньому й професійному середовищі.</p> <p>Вагомою також є роль іноземної мови під час роботи фахівця з права в межах України, оскільки передбачає надання фахових консультацій чи юридичний супровід іноземців у межах правового поля українського законодавства. На європейському чи світовому зрізі йдеться про участь у міжнародних комісіях, місіях спостереження за дотриманням прав українських громадян за кордоном тощо. В академічному навчальному й науковому середовищі з галузі права знання з іноземної мови та вміння провадити фахову комунікацію стануть у нагоді під час оформлення результатів наукової діяльності (тези, стаття, монографія, посібник), а також для підготовки власної доповіді-виступу перед науковою спільнотою.</p> <p>Окреслено, що усталення такої компетентності потрібне насамперед для фахової повсякденної комунікації (термінологічний апарат, лексикографічні джерела, опрацювання текстових масивів), підвищення кваліфікації чи стажування за кордоном.</p> <p>З’ясовано, що вдосконалення цієї компетентності в межах освітньо-професійної програми залежить як від курсів загальної мовної підготовки, так і дисциплін, що мають справу з власне іноземною мовою (практика мовлення, академічний дискурс та ін.).</p> 2022-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022