Витоки педагогічної майстерності http://sources.pnpu.edu.ua/ <p>Журнал містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів із проблем підготовки майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті вітчизняного та світового освітнього простору.</p> <p>Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б».</p> Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University uk-UA Витоки педагогічної майстерності 2075-146X ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250315 <p>У статті на основі теоретичного дослідження науково обґрунтовано необхідність формування правової компетентності у майбутніх менеджерів з управління закладом освіти в умовах магістратури. Розкрито змістову суть і значення інтегрованого підходу як потужного засобу формування досліджуваного утворення.</p> A. BARDINOVA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 5 8 10.33989/2075-146x.2021.28.250315 ВНЕСОК ЕМІЛЯ ФРЕШЕЛЬСА У РОЗВИТОК ЛОГОПЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250319 <p>У статті представлено постать видатного австрійського вченого Еміля Фрешельса, який увів термін «логопедія» у клінічну практику, вважається засновником логопедичної освіти, заснував першу в світі Міжнародну асоціацію логопедії і фоніатрії та ряд інших національних асоціацій та спілок, пов’язаних із патологією мовлення. У статті акцентовано увагу на його лідерських якостях як науковця, педагога і громадського діяча. На основі проведеного дослідження визначено напрями досліджень ученого: проблеми логопедії (заїкання, афазія, дизартрія та ін.), мовленнєвої і голосової терапії, методичні матеріали й аналіз порівняльних досліджень, дослідження фізіології та проблем мовленнєвого й голосового апарату та органів мовлення, філософські дослідження, питання психології мовлення, проблеми освіти, навчання й виховання дітей з вадами і без, фонетичні спостереження тощо. Проаналізовано запропоновані Е.&nbsp;Фрешельсом методи логопедичної роботи з пацієнтом, що були введені в клінічну практику.</p> V. BEREZAN Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 9 15 10.33989/2075-146x.2021.28.250319 ВЗАЄМОДІЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250323 <p>У статті досліджується функціонування глобального ринку освітніх послуг та основні тенденції його розвитку. Розглянуто особливості реформування освіти України та механізми, що забезпечують ріст конкурентоспроможності вітчизняних закладів вищої освіти на світовому ринку освітніх послуг.&nbsp;</p> O. BOLSHAIA H. KUZMENKO M. DIACHENKO-BOHUN Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 16 20 10.33989/2075-146x.2021.28.250323 УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНЕ ТА ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250326 <p>У статті висвітлено основні питання міжнародного та фінансового регулювання управління закладом вищої освіти. Здійснено аналіз фінансового забезпечення закладів державної, комунальної та приватної форм власності відповідно до їх автономії. Проаналізовано поняття індикатора державних видатків у розрахунку на одного здобувача вищої освіти для оцінювання фінансування управління закладами вищої освіти та здійснено порівняльний аналіз фінансового забезпечення країн Європи. Проаналізовано законодавство України та окремих країни світу щодо фінансового забезпечення закладів вищої освіти. Встановлено важливість впровадження моделі фінансування закладів вищої освіти за результатами їх діяльності та визначено, що відповідно до&nbsp; положень Бюджетного кодексу України, обсяг видатків державного бюджету на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яка розробляється Міністерством освіти і науки України та затверджується Кабінетом Міністрів України. Запропоновано шляхи удосконалення управління фінансами закладів вищої освіти України.</p> I. VERBOVSKYI Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 21 25 10.33989/2075-146x.2021.28.250326 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ В ОНОВЛЕНОМУ БАЗОВОМУ КОМПОНЕНТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (2021) http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250329 <p>Стаття присвячена дослідженню креативності дітей дошкільного віку. З цією метою проаналізовано та з’ясовано наявність у сучасних нормативно- методичних документах дошкільної освіти України завдання з формування креативної особистості дитини. З’ясовано, що безпосереднього опису та окремих методичних рекомендацій щодо формування цієї базової якості в оновленому Державному стандарті дошкільної освіти та особливостях впровадження немає. Автором виявлено, що в Базовому компоненті дошкільної освіти (2021 р.) показники креативності дошкільника та методичні рекомендації до його формування пронизують практично всі освітні напрями, входять до компонентів сформованості багатьох компетентностей, що реалізує інтегрований характер цього особистісного феномену, а виявлений педагогічний інструментарій має потенціал щодо формування цієї якості. Визначені автором із нормативно-правових документів змістовий та процесуальний компоненти формування креативності у дітей дошкільного віку допоможуть вихователям ЗДО мати чіткий «портрет креативного дошкільника» та ефективно працювати у напрямі виконання цього освітнього завдання.</p> O. HNIZDILOVA N. SULAIEVA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 26 31 10.33989/2075-146x.2021.28.250329 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250333 <p>У статті на основі аналізу досліджень наукових робіт провідних юридичних дослідників висвітлено проблему формування&nbsp; комунікативної компетенції під час підготовки юристів до фахової діяльності. Проаналізовано різноманітність визначень сутності комунікативної «компетентності» та «компетенції», а також окреслено складові комунікативної компетенції юристів та означено шляхи їх формування. Встановлено, що цілісна система соціально-психологічних засобів розвитку комунікативних навичок сприяє професійній ідентичності майбутніх юристів, психологічній готовності до професійної комунікаційної діяльності, а також розвитку комунікативних навичок, цінності своєї професії, людей, світу цінностей майбутніх юристів, які, як правило, є передумовами для створення смислової орієнтації особистості на професійну правову культуру.</p> L. GORLOVA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 32 36 10.33989/2075-146x.2021.28.250333 ПРО ОДИН ІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250335 <p>Вектори, у яких нині відбувається модернізації загальної середньої освіти, визначені концептуальними засадами реформи «Нова українська школа» зумовлюють ініціативно-перетворюючу діяльність сучасного педагога, що посилює конкурентні переваги між учасниками освітнього процесу.</p> N. GRAMATIK Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 37 42 10.33989/2075-146x.2021.28.250335 КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ОСНОВНОЇ ШКОЛИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250336 <p>У статті розглядається методика дослідження стану сформованості мовленнєвої компетентності&nbsp; молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального середовища основної школи. Висвітлено зміст основних діагностичних блоків, що відповідають структурі мовленнєвої компетентності молодшого підлітка, перераховано методи та засоби включені в діагностичний процес.</p> M. GRYNOVA O. HUBAR Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 43 49 10.33989/2075-146x.2021.28.250336 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250340 <p>У роботі зосереджено увагу на пріоритетах європейської вищої освіти, які спрямовані на покращення організаційної структури та якості науково-професійної підготовки: інтернаціоналізація та транснаціоналізація освітніх процесів, забезпечення якості вищої освіти, актуалізація та підвищення рівня докторантури. Навчання, розвиток культури академічної автономії та творчості вищих навчальних закладів як запоруки сталого саморозвитку, орієнтації на гармонійне поєднання наукової, ділової та практичної підготовки.</p> <p>Розглянуто основні тенденції досвіду європейських країн, щодо механізму сприяння діяльності вищих навчальних закладів та формування системи освіти в Україні.</p> S. DANYLIV O. KRYVOVYAZ L. NECHYTAILO L. BUCHKO Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 50 54 10.33989/2075-146x.2021.28.250340 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250343 <p>У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади удосконалення предметно-методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Розглядаються питання модернізації вітчизняної системи вищої педагогічної освіти, актуалізовано проблему розробки траєкторії професійного розвитку педагога нової української школи на засадах компетентнісного підходу.</p> <p>Виявлено сутність та визначено структуру поняття «предметно-методична компетентність майбутнього вчителя фізичної культури» як узагальненої мети та результату його професійної майстерності, що характеризується інтеграцією теоретичних знань за спеціальністю, які забезпечують орієнтування в сучасних концепціях організації фізкультурно-оздоровчої діяльності; а також умінь добирати методики оздоровлення та розробляти технології підвищення рівня рухової активності учнівської молоді; навичок організації партнерської взаємодії з батьками та колегами з метою підвищення якості освітнього процесу з предмету «Фізична культура».</p> <p>Визначено основні напрями удосконалення предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах змішаного навчання на прикладі вивчення дисципліни «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології»: на організаційному рівні – визначення результатів навчання, добір стратегій оцінювання, конструювання&nbsp; курсу, визначення оптимальної частки очної та онлайн компонент; на змістовому рівні – структурування матеріалів (теми, завдання, програмні запитання), що є професійними за змістом і освітніми за формою, передбачають контекстне моделювання майбутньої фізкультурно-оздоровчої діяльності; на процесуально-технологічному рівні – використання комплексу інструментів та практик, що сприяють професійній адаптації здобувача освіти до майбутньої діяльності і забезпечуються активними методами (проблемне навчання, дискусія, аналіз навчально-методичних ситуацій, вирішення навчально-методичних завдань, гейміфікація, творча самостійна робота, моделювання професійно-методичної діяльності та ін.) та засобами (мультимедійні навчальні посібники, лекції-візуалізації, інтерактивні навчально-методичні завдання, портфоліо) навчання; на рефлексивному рівні – використання з освітньою та діагностичною метою різних форм відповідей: усних; письмових (графічних); з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.</p> O. DANYSKO Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 55 63 10.33989/2075-146x.2021.28.250343 ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250345 <p>У статті на основі аналізу теоретичної літератури та власного практичного досвіду схарактеризовано суть та особливості цифрових технологій як ефективного інструменту моніторингу якості вищої медичної освіти. Запропоновано цифрові інструменти, котрі будуть ефективними під час будь-якого виду моніторингу (педагогічного, професіографічного та освітнього): цифрові сервіси для анкетування Google Форми, WebAnketa, Survio та віртуальну дошку Padlet. З’ясовано, що цифрові інструменти та їх змістове наповнення складають інформаційну основу управління якістю освіти у Полтавському державному медичному університеті, спрямовану на отримання оперативної та достовірної інформації про її якість підготовки студентів за освітніми програмами, умови досягнення якісно нових освітніх результатів.</p> N. DOROKHOVA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 64 69 10.33989/2075-146x.2021.28.250345 СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250347 <p>Через призму теорій розвитку постіндустріального суспільства, досліджено напрямки модернізації стратегічного імперативу освіти третього тисячоліття. Досліджено еволюційні теорії соціокультурних змін та охарактеризовано концептуальні особливості «інформаційного суспільства» та «суспільства знань». Проаналізовано сутність внутрішнього конфлікту сучасних освітніх систем і підходи до його подолання.</p> N. IHNATENKO Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 70 75 10.33989/2075-146x.2021.28.250347 ФОРМУВАННЯ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250355 <p>Досліджено ключові моменти формування фольклористичної компетенції майбутніх культурологів у процесі фахової підготовки, проаналізовано погляди сучасних науковців на шляхи формування фольклористичної компетенції культурологів, визначено структурні елементи фольклористичної компетенції (поведінковий, когнітивний, мотиваційно-ціннісний, регуляторний). Дослідження показало, що процес формування фольклорної компетентності майбутніх культурологів у рамках педагогічної підготовки в класичному університеті є успішним, якщо: визначено структуру фольклорної компетентності; призначено групу критеріїв для оцінки ефективності процесу формування фольклорної компетентності, визначено рівні та відповідні показники, методи діагностики за кожним із критеріїв; розроблено теоретико-методичне забезпечення процесу формування фольклорної компетентності майбутнього культуролога в умовах професійної підготовки.</p> O. KNYAZ Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 76 80 10.33989/2075-146x.2021.28.250355 ГОЛОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250349 <p>У статті розглянуто головні чинники, що сприяли розвитку дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти. З’ясовано, що головними чинниками розвитку дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти є: зростання попиту суспільства щодо надання додаткових освітніх послуг в закладах позашкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами; вплив державної освітньої політики України щодо позашкільної освіти, що супроводжується формуванням відповідної законодавчої бази; вплив державної політики України стосовно дітей з особливими потребами, що сприяв формуванню відповідного освітньо-правового базису з метою реалізації прав таких дітей на здобуття позашкільної освіти у закладах державної, комунальної і приватної форми власності; процес діджиталізації позашкільної освіти; формування цілісної концепції професійних дій фахівців закладів спеціальної освіти, реабілітаційних, оздоровчих центрів, медичних закладів; раціональна організація дозвіллєвої діяльність дітей в закладах позашкільної освіти; мотиви та мотивація участі особистості у дозвіллєвій діяльності; створення об’єднаних територіальних громад в процесі адміністративно-територіальної реформи тощо.</p> A. KOBOBEL Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 81 86 10.33989/2075-146x.2021.28.250349 ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250353 <p>У статті розглядається проблема формування у дошкільників уявлень про різноманіття професій у процесі ігрової діяльності. Розглядаються погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на теоретико-практичні аспекти формування уявлень дітей про світ професій. Визначено, що сформованість предметно-практичної, технологічної компетентностей під час формування уявлень про професії виявляється у виявленні інтересу і поваги до професій, демонстрації позитивного емоційно-ціннісного ставлення до людської праці та професійної діяльності дорослих. Аналізується місце ігрових технологій в освітній діяльності закладу дошкільної освіти, зокрема, в організації трудового виховання дошкільників. Встановлено, що поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. Висвітлено особливості організації різних видів ігор під час ознайомлення з світом професій. Особлива увага приділяється сюжетно-рольовим, дидактичним, конструктивно-будівельним іграми. Наголошено на необхідності і важливості співпраці закладу дошкільної освіти і сімей вихованців у процесі ознайомлення з світом професій.</p> N. KOVALEVSKA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 87 91 10.33989/2075-146x.2021.28.250353 СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙНОВИХ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250354 <p>У статті акцентовану увагу на питанні упровадження ресурсно-орієнтованого навчання в умовах цифровізованого освітнього процесу при підготовці фахівців-економістів. Аргументовано, що однією із форм ресурсно-орієнтованого навчання є онлайнові бінарні заняття. Онлайнове бінарне заняття розглядається як форма ресурсно-орієнтованого навчання, побудоване не лише на тісних міжпредметних зв’язках, котре проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін з різною дидактичною метою, але й на комплексному застосуванні різноманітних цифрових технологій (платформи для дистанційного навчання та цифровий контент дистанційних курсів, інтернет-сервіси, будь-які цифрові наративи тощо). Запропоновано загальну організаційну структуру онлайнових бінарних занять та орієнтовну схему проведення онлайнового бінарного заняття з дисциплін «Економічна інформатика» та «Вища та прикладна математика».</p> N. KONONETS Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 92 97 10.33989/2075-146x.2021.28.250354 УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У РАМКАХ СУЧАСНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250357 <p>Проаналізовано умови формування компетентностей у рамках фахової підготовки майбутніх екологів: реалізація системного та компетентнісного підходів в професійній підготовці майбутніх екологів; актуалізація процесу формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої діяльності; необхідність формування екологічної та цифрової компетентностей майбутніх фахівців-екологів під час фахової підготовки. Визначено дидактичні умови формування цифрової компетентності майбутніх екологів: забезпечення належного рівня теоретичної та методичної підготовки викладачів і студентів до використання цифрових технологій у процесі навчання; посилення мотивації майбутніх екологів на самоосвіту, стимулювання бажання працювати самостійно; комп’ютерна грамотність на рівні користувача; розвиток навичок пошуку інформації та ефективної навігації у мережі; розвиток навичок роботи з освітніми ресурсами Інтернету.</p> N. MIRNA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 98 105 10.33989/2075-146x.2021.28.250357 ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250359 <p>У статті розкривається сутність&nbsp; важливості залучення сучасної&nbsp; молоді до рекреаційної діяльності, аспекти формування фізичної рекреації в Україні, охарактеризовано поняття, форми, засоби та методи фізичної рекреації; вказано особливості використання рухової активності в межах фізичної рекреації.</p> Y. MOROZ Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 106 110 10.33989/2075-146x.2021.28.250359 ПЕДАГОГІЧНИЙ КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250364 <p>У статті автори розкривають суть поняття «педагогічний коучинг» і розглядають його у контексті формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики як педагогічну технологію. З’ясовано, що педагогічний коучинг як технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики доцільно трактувати як техніку організаційно-педагогічного супроводу процесу навчання студентів з використанням цифрових та інформаційних ресурсів, яка базується на ресурсно-орієнтованому підході й передбачає створення оптимальних умов для розкриття потенціалу особистості студентів, що забезпечує тренування здібностей ефективно діяти і вчитися, розвиток навичок самостійного пізнавального пошуку, ефективного менеджменту власної навчальної діяльності. Виокремлено й схарактеризовано етапи проведення коуч-сесій: аналітико-підготовчий, операційно-дійовий та рефлексивно-результативний.</p> O. MOSKALENKO L. PETRENKO Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 111 116 10.33989/2075-146x.2021.28.250364 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: СИТУАТИВНА ТЕОРІЯ «ШЛЯХИ-ЦІЛІ» МІТЧЕЛА Й ХАУСА http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250365 <p>У статті аналізується специфіка змісту навчання майбутніх викладачів вищої школи у контексті опанування ситуативною теорією «шляхи-цілі» Мітчела й Хауса під час вивчення дисципліни «Лідерство і керівництво». Висвітлено суть теорії у контексті освітнього менеджменту, яка полягає у передбаченні, що науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти задоволені та продуктивні тоді, коли є жорсткий зв’язок між їх зусиллями й результатами роботи, а також між результатами роботи й винагородою. Виявлено, що існує пряма залежність між рівнем лідерської ефективності топ-менеджменту закладу вищої освіти й рівнем мотиваційної сили очікувань, які є у науково-педагогічних працівників.</p> S. NESTULYA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 117 122 10.33989/2075-146x.2021.28.250365 ПСИХОЛОГO-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ СЛУХАЧАМИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250366 <p>У статті проаналізовано ключові психолого-педагогічні аспекти мовної підготовки при вивченні біологічних дисциплін іноземними слухачами навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян Полтавського державного медичного університету. Окреслено базові питання вивчення мови біологічних дисциплін як інструменту психолого-педагогічної адаптації іноземних слухачів до вітчизняного освітнього середовища. Авторами доведено результативність врахування індивідуальних мовленнєвих компетентностей іноземців як підґрунтя для подальшої фахової підготовки у ЗВО.</p> O. OVCHARENKO N. KUSHPIL I. KOLECHKINA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 123 127 10.33989/2075-146x.2021.28.250366 ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ФАХОВОЇ НАУКОВОЇ СТАТТІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250369 <p>У статті на основі аналізу наукових джерел та власного досвіду уточнено тлумачення поняття «фахова наукова стаття» як виду наукової публікації. Обґрунтовано та схарактеризовано технологію написання фахової наукової статті, умовно розподілену на три етапи: вибір теми наукової статті; збір або доповнення необхідного теоретичного та емпіричного матеріалу; опрацювання зібраного матеріалу та його структурування-виклад форматом наукової статті. Визначено критерії вибору теми фахової наукової статті, тобто орієнтовної наукової новизни. Уточнено основні складники традиційної структури наукової статті, характеристику структурних компонентів фахової наукової статті. Узагальнено критерії відповідності наукової статті сучасним вимогам. Наголошено на тому, що варто убезпечувати науково-конфліктну ситуацію у результаті написання фахової наукової статті шляхом формулювання толерантно-виважених наукових апелювань; на етапі опрацювання зібраного матеріалу та його структурування-викладу форматом наукової статті науковий текст формулювати лише двома варіантами: констатуванням тощо думок інших науковців та власними думками автора.</p> I. OSADCHENKO V. KOBLYK Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 128 135 10.33989/2075-146x.2021.28.250369 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250372 <p>Стаття присвячена дослідженню питання реалізації принципу наступності між дошкільним і початковим ступенями освіти у процесі навчання дітей іноземної мови. Автор розглядає різні підходи до трактування поняття «наступність». У статті проаналізовані особливості реалізації різних аспектів наступності. Цільовий аспект наступності реалізується у визначенні спільної мети для формування іншомовної комунікативної компетентності дітей. З’ясовано, що змістовий аспект наступності відображається у спільних темах для спілкування та мовному інвентарі. Розкрито значення ігрової діяльності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.</p> O. PALEHA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 136 140 10.33989/2075-146x.2021.28.250372 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250373 <p>Стаття містить обґрунтування актуальності проблеми формування креативності у дітей дошкільного віку. Проаналізовано ряд підходів до визначення поняття «креативність», його складників та параметрів оцінки креативності. Вказано, що дошкільний вік є сенситивним періодом для розвитку творчої складової, а креативність визначається як одна із базових якостей особистості дитини дошкільного віку. У статті визначені основні психолого-педагогічні умови формування креативності у дітей дошкільного віку. Зокрема, наголошується на необхідності сприятливої психологічної атмосфери, створенні розвивального середовища, використанні різноманітних засобів та залучення дитини до різних видів діяльності. Зосереджено увагу на тому, що одним із чинників успішного формування креативності у дітей дошкільного віку є дорослий, який повинен пропонувати особистий приклад творчого підходу до нестандартного вирішення проблем та створював умови для її наслідування.</p> A. PASICHNICHENKO Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 141 145 10.33989/2075-146x.2021.28.250373 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250374 <p>Розкрито засадничі ідеї виховання духовності й моралі в народній педагогіці та етнопедагогіці. Проаналізовано погляди видатних українських педагогів на духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку. З’ясовано вплив християнських традицій на духовно-моральний розвиток особистості. Виділено провідні компоненти духовно-морального виховання. Висвітлено форми роботи з дітьми узакладах дошкільної освіти, визначено напрями духовно-морального виховання. Обґрунтовано актуальність духовно-морального виховання дітей дошкільного віку.</p> L. PETRENKO Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 146 152 10.33989/2075-146x.2021.28.250374 ЕКСКУРСІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250378 <p>У статті розкриваються погляди авторитетних дослідників екскурсійної справи щодо шкільної екскурсії як провідної форми педагогічного процесу. Аналізуються поняття «екскурсія» і «шкільна екскурсія», та наводяться основні погляди щодо класифікації шкільних екскурсій. Автор статті наводить також основні функції та дидактичні принципи організації та проведення шкільної екскурсії.</p> K. SEMENOVA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 153 157 10.33989/2075-146x.2021.28.250378 ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250380 <p>У статті на основі праць вітчизняних та зарубіжних учених обґрунтовано засадничі аспекти реалізації ігрової діяльності політехнічного спрямування; розкрито її значення щодо формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку; проаналізовано особливості трудового виховання дошкільників з урахуванням сучасних здобутків педагогічної теорії та практики виховання.</p> L. SEMENOVSKA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 158 161 10.33989/2075-146x.2021.28.250380 НАЦІОНАЛЬНІ ТЕЗАУРУСИ ПРЕДМЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250382 <p>У статті розглянуто важливість та необхідність формування і використання україномовних спеціалізованих ресурсів-тезаурусів різних сфер, які виступатимуть дієвим інструментом професійно-мовленнєвої підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти медичного профілю не тільки у рамках отримання базової вищої освіти, а й отримання нових знань у рамках неперервної освіти (упродовж всього життя). Наголошено, що національний україномовний тезаурус повинен бути адаптованим та\або тотожним загальносвітовим тезаурусам (на сьогодні досить поширеними є англомовні тезауруси для світового ринку праці та світового освітнього простору).</p> N. SKIBUN Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 162 167 10.33989/2075-146x.2021.28.250382 ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ ЯК ОДНА З ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250385 <p>У статті окреслено напрями використання тренінгів під час змішаного навчання майбутніх юристів у закладах фахової передвищої освіти. Визначено та схарактеризовано етапи проведення онлайн-тренінгів для майбутніх юристів у закладі фахової передвищої освіти: підготовчо-цільовий, проєктувально-методичний, реалізаційно-технологічний та аналітико-рефлексивний.</p> A. SOKIL Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 168 172 10.33989/2075-146x.2021.28.250385 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250393 <p>У дослідженні схарактеризовано сутність розвитку саморегуляції &nbsp;педагогічної діяльності як основи успішної професійної підготовки&nbsp; майбутніх учителів іноземної мови. Спроба з'ясувати природу саморегуляції педагогічної діяльності майбутніх учителів іноземної мови дала змогу встановити причину функціювання структурних елементів формування саморегуляції під час професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови.&nbsp;</p> Y. STRYZHAK Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 173 177 10.33989/2075-146x.2021.28.250393 ВИХОВАННЯ ЧУЙНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ІГОР http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250394 <p>У статті висвітлена проблема виховання чуйності у дітей дошкільного віку засобами театралізованих ігор. Акцентовано увагу на ознаках цієї якості та визначено, що саме дошкільний вік є сензитивним періодом для її формування. Зазначено, що театралізовано-ігрова діяльність є пріоритетним видом проявів життєвих вражень та провідним засобом морального виховання дитини дошкільного віку. Представлено спектр видів театралізованих ігор та схарактеризовано можливості їх уведення до освітнього процесу закладу дошкільної освіти.&nbsp; Визначено етапи підготовчої роботи до театрально-ігрової діяльності дошкільників. Розкрито педагогічний потенціал театралізованих ігор за змістом літературних творів у формуванні чуйності –&nbsp; базової якості дитини дошкільного віку.</p> N. SULAIEVA Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 178 182 10.33989/2075-146x.2021.28.250394 МОРАЛЬНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ) http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250395 <p>У статті визначено основні методи морального стимулювання до професійної діяльності кадрів дошкільного профілю в 50-60-ті рр. ХХ століття. З’ясовано, що до провідних методів належали: запрошення дошкільних працівників до участі в роботі курсів, семінарів та нарад; організація самоосвіти зазначених працівників шляхом вивчення передового педагогічного досвіду та науково-педагогічної літератури; нагородження їх путівками до санаторію; безкоштовна видача методичних посібників; нагородження дошкільних працівників значками, медалями та присвоєння їм почесних звань; шефство дитячих садків міста над сільськими закладами дошкільної освіти; винесення подяки працівнику на нарадах різного рівня тощо.</p> N. TARARAK Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 183 187 10.33989/2075-146x.2021.28.250395 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РІШЕНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ: ПЕДАГОГІЧНІ ТРЕНДИ ТА КРЕАТИВИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250397 <p>Узагальнено досвід, представлено стислу характеристику діяльності навчально-наукової лабораторії Інноваційних освітніх рішень кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В.Г.&nbsp; Короленка. Виокремлено основні принципи функціональності лабораторії, що зумовлюють її місце і роль у системі підготовки фахівців у галузі початкової освіти. Акцентовано увагу на тому, що лабораторія є відкритим майданчиком для створення передумов ефективного поєднання освіти, науки, інноваційної діяльності. Підкреслено, що середовище лабораторії відповідає сучасним вимогам нової української школи до організації естетизованого освітнього простору молодшого школяра. Проілюстровано зразкові варіанти оснащення осередків класної кімнати початкової школи з методикою їх використання, що відповідають принципам педагогічного ергодизайну.</p> O. FEDIY L. PROTSAI N. GIBALOVA Y. POCHYNOK Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 188 196 10.33989/2075-146x.2021.28.250397 ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВМІНЬ САМОУПРАВЛІННЯ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/250398 <p>У статті проаналізовано поняття «самоуправління» та «самоорганізація» та накреслено шляхи формування у здобувачів вищої освіти умінь самоуправління та самоорганізації лінгвосамоосвітньої діяльності; визначено їх роль і місце в процесі лінгвосамоосвітньої діяльності. Схарактеризовано етапи формування означених умінь. Показано, яким чином відбувається поступовий перехід управлінських функцій від викладача до студента.</p> O. SHUMS’KYI Авторське право (c) 2021 2021-12-31 2021-12-31 28 197 201 10.33989/2075-146x.2021.28.250398