Витоки педагогічної майстерності http://sources.pnpu.edu.ua/ <p>Журнал містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів із проблем підготовки майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті вітчизняного та світового освітнього простору.</p> <p>Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б».</p> Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University uk-UA Витоки педагогічної майстерності 2075-146X НОВАТОРСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСВІТНЯ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264190 <p>У статті розглядається новаторський педагогічний менеджмент як засіб переведення педагогічних систем у якісно новий стан, як знаряддя побудови нового, більш благополучного та розвиненого суспільства в цілому. Викладено основні зміни, які необхідно зробити кожному менеджеру, якщо він хоче, щоб його заклад освіти зміг повністю реалізувати свої можливості.</p> I. BABENKO S. SHKOLJAR Y. DZEKUN Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 5 9 10.33989/2075-146x.2022.29.264190 ЦИКЛ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264202 <p><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Розглянуто проблему підготовки майбутнього педагога-музиканта в галузі диригентсько-хорового мистецтва та висвітлено роль циклу диригентсько-хорових дисциплін у цьому процесі. Висвітлено основні завдання кожного компонента та його значення в оволодінні диригентсько-хоровою майстерністю.</span></p> T. BAGRIY Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 9 13 10.33989/2075-146x.2022.29.264202 ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ПІД ЧАС НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264228 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Аналізується значення науково-дослідної роботи з природничих наук у формуванні пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами, а також організація навчально-виховного процесу для таких дітей. Розкривається сутність інклюзивного навчання. Також акцентується увага на тому, що упродовж останніх років зростає необхідність у підготовці педагогічних кадрів та навчального закладу до навчання дітей з ООП, розробці й подальшому удосконаленні навчально-методичного забезпечення (індивідуальних навчальних планів, спеціальних програм, підручників і дидактичних засобів, враховуючи вимоги особистісно-діяльнісного підходу в освіті дітей з порушеннями психофізичного розвитку, ефективних технологій навчання та викладання, придатних для поліморфного контингенту учнів), створення спеціальних умов (доступність будівель і приміщень, використання відповідних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками або особами, які їх замінюють, надання дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної допомоги). Висвітлена коротка характеристика особливостей дітей з певними освітніми потребами, на які необхідно звернути увагу педагогу при організації навчально-виховного процесу. </span></p> N. ВARANNIK M. DYACHENKO-BOGUN Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 14 19 10.33989/2075-146x.2022.29.264228 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264247 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Розкрито сутність поняття «екологічна компетентність» та здійснено обґрунтування структурних компонентів формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Визначено три рівні сформованості екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін: низький – неусвідомлена мимовільна некомпетентність, середній – усвідомлена довільна некомпетентність, високий – усвідомлена довільна компетентність. </span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Подано концепцію формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології, яка охоплює мету, завдання, принципи, методологічні підходи, зміст, педагогічні умови розвитку й реалізації досліджуваної здатності у процесі фахової підготовки. </span></p> O. BIDA A. CHYCHUK O. KUCHAI V. GONCHARUK T. KUCHAI Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 19 25 10.33989/2075-146x.2022.29.264247 НА ШЛЯХУ ДО НАВЧАННЯ У ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ: ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ТА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264248 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті йдеться про особливості цифровізації та її впровадження у процесі підготовки вчителів та державних службовців у контексті сучасної української післядипломної педагогічної освіти, що є однією з актуальних тем і важливих потреб сьогодення.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Основною метою дослідження є узагальнення практичного досвіду українських науковців щодо особливостей підвищення кваліфікації вчителів-предметників та державних службовців, а також пошуку ефективних механізмів роботи з дорослими в цифровому просторі.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.3pt;">Для досягнення поставленої мети вирішено наступні завдання: проаналізовано технічну можливість та доступність роботи в сучасних онлайн- та офлайн-умовах під час підвищення кваліфікації вчителів та державних службовців; визначено етапи запровадження е-платформи освітнього «хабу». Зазначено, що процес підготовки має фокусуватися на розвитку «твердих» і «м’яких» навичок слухачів.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.3pt;">Використано методи дослідження: 1) теоретичні: системний аналіз, абстрагування, узагальнення, порівняння, систематизація та класифікація отриманої інформації та її інтерпретація; 2) емпіричні: метод опитування та анкетування, метод порівняльного аналізу одержаних результатів, експертна оцінка.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Визначено, що сучасне освітнє середовище має складатися з двох компонентів: онлайн-платформи, яка прискорить надання тренінгових послуг, та освітнього «хабу», оснащеного сучасною базою. Це також допоможе поширити освітні послуги закладу вищої освіти не лише онлайн, але й офлайн, зважаючи на застосування сучасних методик. Загалом проєкт сприятиме більш активній співпраці представників територіальних громад України.</span></p> O. BODYK G. SHEREDEKA L. SALAHUB Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 25 37 10.33989/2075-146x.2022.29.264248 СКЛАДНИКИ КОНЦЕПЦІЇ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264249 <p>У статті розглянуто складники концепції графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків у закладах вищої та професійно-технічної освіти. Дефініцію «концепція» проаналізовано в різнобічних аспектах застосування. З’ясовано сутність поняття «дидактична концепція» та визначено педагогічні теорії, що покладаються в концепцію розроблюваної методики. Визначено, що на основі теорії формується методика навчання у ЗВО. При цьому доведено, що реалізація даного підходу у навчанні базується як на суто дидактичних принципах, так і на дидактичних принципах виробничого навчання: політехнічний принцип, принцип поєднання навчання з практичною діяльністю, принцип моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, принцип професійної мобільності, принцип модульності, принцип самоуправління в пізнавальному і виробничому навчанні, принцип комп’ютеризації педагогічного процесу, принцип індивідуальності, принцип суб’єктності, принцип вільного вибору, принцип творчої реалізації, принцип розвиваючого потенціалу. Принципи виробничого навчання мають свої особливості, які охарактеризовано в статті. Визначено, що деталізований етап концепції виражає конкретно-предметну методику і включає: цілі навчання інженерної графіки засобами комп’ютерного моделювання на рівні інженерно-графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків, на рівні навчання інженерно-графічних дисциплін (зокрема, навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»), на рівні організації навчально пізнавальної діяльності суб’єктів навчання; дидактичні принципи структурування змісту інженерно-графічних дисциплін (у тому числі дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»); інтерактивний стиль навчання інженерної графіки засобами комп’ютерного моделювання; критерії, показники та рівні інженерно-графічної підготовки студентів як результату навчання інженерно-графічних дисциплін.</p> V. BOIKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 38 42 10.33989/2075-146x.2022.29.264249 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ У ВИКОРИСТАННІ КЕЙС-МЕТОДУ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264250 <p>У статті розглянуто питання розробки концептуальних засад застосування міждисциплінарного підходу у використанні кейс-методу на курсах підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. Розвідка спирається на дослідження в царинах професійного розвитку освітян, міждисциплінарності в науці і кейс-методу як наукового й освітнього засобу, а також на досвіді реалізації курсу для викладачів-учасників проєкту ЕРАЗМУС+ ЕА2 “UTTERLY”, підготовленого і проведеного Університетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (Франція) у квітні 2022 року. Наведено аргументи на користь використання міждисциплінарного підходу для опрацювання кейсів на курсах підвищення кваліфікації викладачів. Запропоновано покласти в основу концепції застосування міждисциплінарного підходу у використанні кейс-методу на курсах підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів такі концепти: «гнучкість», «холістичність», «поціновування різноманітності», «увага до унікальності потреб викладачів і студентів».</p> J. BORM M. GRYNOVA T. LUNYOVA I. KOHUT Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 43 47 10.33989/2075-146x.2022.29.264250 РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264252 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті автори презентують ресурсно-орієнтовану методику розвитку лідерської компетентності учителів предмета «Захист України» та результати її експериментальної перевірки у системі неперервної педагогічної освіти. Лідерську компетентність учителя предмета «Захист України» потрактовано як готовність до ефективної лідерської діяльності під час реалізації здоров’язбережувальних технологій, до управління військово-прикладною діяльністю школярів, до лідерської позиції під час орієнтації учнівської молоді на захист України від окупантів, складниками якої є сукупність взаємопов’язаних компонентів (особистісно-мотиваційний, діяльнісно-поведінковий, інформаційно-комунікативний та результативно-цільовий компоненти).</span></p> E. BORODAI N. KONONETS K. HUZ O. KOSTEVSKYI Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 47 55 10.33989/2075-146x.2022.29.264252 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО СТАЛОГО СПОЖИВАННЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264253 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.3pt;">Викладено аналіз осмисленого та сталого споживання як психологічного феномену, який відображає актуальну потребу суспільства у формуванні готовності особистості до усвідомленого споживання, умотивованого екологічними та соціальними чинниками. Обґрунтовано, що на сьогодні споживання є важливим видом діяльності людини, через який відбувається формування та вияв її особистості. Визначено компоненти та психологічні критерії готовності до вчинку сталого споживання, схарактеризовані рівні готовності особистості до сталого споживання, намічені цільові орієнтири й засоби його формування, обґрунтовано необхідність змін у системі освіти для сталого споживання та в підготовці практичних психологів до роботи із проблематикою споживчої поведінки особистості.</span></p> D. BULCHENKO I. TODOROVA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 55 61 10.33989/2075-146x.2022.29.264253 СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264255 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">На основі аналізу наукових джерел схарактеризовано сутність та структуру естетичної культури майбутніх учителів музики. Розглянуто естетичну культуру майбутніх учителів музики як цілісну особистісну освіту, що виявляється в комплексності естетичної свідомості, пізнання, діяльності, уявлень та ставлень, що базується на принципах естетики. Визначено формування естетичної культури майбутніх учителів музики як цілеспрямований процес застосування спеціального методу навчання, очікуваним результатом якого є цілісне особистісне становлення кожного студента, що виявляється у комплексності естетичної свідомості, знань, діяльності, уявлень і ставлення, що ґрунтуються на принципах естетики. Обґрунтовано структуру естетичної культури майбутніх учителів музики, компонентами якої є естетичні свідомість, знання, діяльність, образ та оцінка. </span></p> M. VYSHNEVETSKA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 62 69 10.33989/2075-146x.2022.29.264255 ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ПОЕТАПНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264256 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Описано результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки майбутнього вчителя до формування громадянської відповідальності учнів основної школи в освітньому процесі. Представлено модель та педагогічні умови підготовки цього виду. Розкриті три етапи проведення дослідно-експериментальної роботи (адаптації, індивідуалізації та інтеграції). Визначено рівні, динаміку та наявність статистичних відмінностей у набутті студентами готовності до формування громадянської відповідальності учнів за пізнавально-інтелектуальним, мотиваційно-емоційним, поведінково-вольовим та духовно-моральним критеріями.</span></p> I. VOLYK Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 70 76 10.33989/2075-146x.2022.29.264256 СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264257 <p>Стаття присвячена аналізу проблеми виховання творчої, культурної особистості з високими духовними якостями в закладах вищої освіти України. Подається аналіз сучасного стану проблеми духовності особистості та культурологічного аспекту процесу виховання у вищій школі. Висвітлюється сутність проблеми виховання культури, моралі та духовності студентської молоді у контексті модернізації вищої освіти та входження до європейського освітнього простору. Аналізуються перспективи української освіти щодо формування високодуховної та національно свідомої особистості. Визначено завдання закладу вищої освіти у створенні умов для розвитку особистості студента. Звертається увага на роль традиційних інститутів у прищепленні молоді моральних та духовних цінностей.&nbsp;</p> S. HORDIIIENKO G. SHEREDEKA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 76 81 10.33989/2075-146x.2022.29.264257 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄВРОПИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264259 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті розглядається міжнародний досвід правового регулювання інклюзивної освіти та практика її реалізації в передових країнах Європи, таких як Бельгія, Іспанія, Італія, Німеччина. Визначальними тенденціями розвитку системи освіти провідних Європейських країн є поглиблення духовної й загальнокультурної складника, посилення гуманістичної спрямованості освітнього процесу. У статті висвітлюються основні етапи історичного розвитку впровадження інклюзії, посилення уваги до дітей з особливими освітніми потребами, активізація процесів інтеграції їх в соціум, що характерно для деяких європейських країн періоду 70-80х років ХХ століття. З розвитком наукових уявлень про особливі освітні потреби, інклюзивна освіта поступово удосконалюється. Важливою та невід’ємною частиною європейського освітнього простору стає спільне навчання та виховання, однак здійснюється воно в різних країнах по різному. Зокрема Іспанія, Італія, Греція та Португалія майже повністю відмовилися від закладів спеціальної освіти. Незважаючи на різні типи та рівні навчальних закладів, система загальної середньої освіти Західної Європи є однією з ключових елементів сучасної європейської моделі соціального устрою. Для пострадянських країн дана система є наглядним прикладом для розв’язання педагогічних та соціальних проблем, які виникають на тлі впровадження інклюзії в освітній процес.</span></p> I. GREBA M. LEVRINTS Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 81 86 10.33989/2075-146x.2022.29.264259 ІНФОРМАТИЧНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264260 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті розкрито сутність і компонентний склад інформатично-технологічної компетентності як структуроутворюючого компоненту підготовки фахівців лісового господарства. Встановлено види професійної діяльності фахівців лісового господарства: виробничо-технологічний, організаційно-управлінський, науково-дослідний, проектно-конструкторський. Розкрито специфіку професійної діяльності інженера лісового господарства. На основі аналізу наукових джерел подано визначення понять: «компетентність», «професійна компетентність», «види компетентностей», «інформація», «технологія», «інформатично-технологічна діяльність інженера лісового господарства» «інформатично-технологічна компетентність інженера лісового господарства». Виокремлено у структурі професійної компетентності інженера лісового господарства базові компетентності: спеціальну, проектно-дослідницьку, екологічну, організаційно-комунікативну, індивідуальну, інформатично-технологічну. Розглянуто специфіку умов здійснення виробничих процесів у лісогосподарській галузі. У структурі інформатично-технологічної компетентності виділено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, функціонально-діяльнісний та рефлексивний компоненти. Здійснено узгодження компонентів із професійно важливими якостями фахівця. </span></p> M. GRУNYOVA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 87 97 10.33989/2075-146x.2022.29.264260 ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ДИЗАЙНЕРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІМ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264263 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Розглянуто методичні аспекти викладання освітніх компонентів художньо-дизайнерського спрямування майбутнім здобувачам вищої освіти. Зазначено, що у структурі педагогічної підготовки художньо-дизайнерського спрямування майбутніх здобувачів вищої освіти науковці зазвичай виокремлюють підсистему «вчитель» і «художник». Виявлено, що при викладанні освітніх компонентів художньо-дизайнерського спрямування майбутніх здобувачів вищої освіти мають бути створені й реалізовані такі методично-педагогічні умови, які сприяли б інтеграції в єдине ціле всіх компонентів художньо-дизайнерської діяльності. Акцентовано на тому, що вміння комплексного застосування знань, їх синтезу, перенесення ідей і методів з однієї науки в іншу лежить в основі творчого підходу до наукової, інженерної, художньо-дизайнерської діяльності майбутніх здобувачів вищої освіти в сучасних умовах науково-технічного прогресу. Методичні аспекти художньо-дизайнерського спрямування відображають взаємозв’язок із зображальною, образотворчою діяльністю, а також графічними здібностями та дозволяють виділити такі освітні компоненти: мотиваційний, когнітивний, процесуальний і рефлексивний. Застосування технологій проектного навчання у процесі художньо-дизайнерської підготовки майбутніх здобувачів вищої освіти стимулюватиме когнітивний і творчий розвиток особистості, сприятиме підвищенню мотивації майбутніх здобувачів вищої освіти щодо вдосконалення художньо-дизайнерських знань, виробленню в них важливих якостей, формуванню здатності конструктивно вирішувати будь-які ситуації у подальшому.</span></p> L. GRYTSENKO Yu. SRIBNA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 97 105 10.33989/2075-146x.2022.29.264263 ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264274 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Розкрито сутність та емпірично узагальнено дидактичний потенціал формувального оцінювання як інструменту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Наголошується, що формувальне оцінювання є інтерактивним та неформальним оцінюванням рівня навчальних досягнень студентів за певними дескрипторами. Ключовими характеристиками такого оцінювання є те, що воно орієнтоване на здобувача освіти, проводиться під час навчального процесу, забезпечує зворотний зв’язок для діагностики, моніторингу і корегування процесів викладання та учіння з метою досягнення студентами запланованих результатів навчання. Метою використання формувального оцінювання у професійній освіті є формування наукової та рефлексивної активності та самостійності здобувачів, попередження та усунення прогалин у засвоєнні ними знань, умінь і навичок. Завдяки технологічності та ресусозбагаченості в змішаних курсах формувальне оцінювання надає автоматизований та неупереджений зворотний зв’язок, необхідний для покращення викладання і навчання, що дозволяє розглядати формувальне оцінювання як невід’ємний складник змішаного навчання, що дозволяє забезпечити якісну професійну підготовку майбутніх учителів. Визначено дидактичний потенціал формувального оцінювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання: конструктивний та автоматизований зворотній зв’язок (як для викладача, так і для здобувача освіти); своєчасний і точний опис сильних і слабких позицій студента, а також пропозиції щодо подальшої діяльність, що підтримує розвиток студента; диференціація та адаптація процесу навчання до потреб здобувачів освіти, розвиток у них рефлексивно-оцінних навичок самоконтролю, самооцінювання та взаємооцінювання; формування академічної самостійності, здатності до усвідомленого навчального вибору та шляхів професійного вдосконалення; формування комунікативних компетенцій та навичок міжособистісного спілкування.</span></p> O. DANYSKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 106 112 10.33989/2075-146x.2022.29.264274 СИСТЕМА ПРИРОДООХОРОННОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ЗВО http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264275 <p>У статті розкрито основні принципи сучасного підходу до природоохоронного виховання студентської молоді ЗВО через використання різноманітних форм і методів природоохоронного виховання, функції природоохоронного виховання студентської молоді, проаналізовано найважливіші завдання процесу виховання студентської молоді а також&nbsp; охарактеризовано різноманітні методичні підходи та принципи природоохоронного виховання студентської молоді.</p> M. DYACHENKO-BOGUN G. KUZMENKO O. BOLSHAIA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 112 116 10.33989/2075-146x.2022.29.264275 ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264277 <p>Стаття присвячена вивченню еволюції ідей освіти для сталого розвитку. Окрема увага приділена педагогічній технології «Довкілля» як варіанта ОСР. Авторами проаналізовано досягнення моделі освіти для сталого розвитку суспільства та вказати напрям удосконалення моделі відповідно до нового стандарту освіти.</p> V. ILCHENKO K. HUZ Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 117 122 10.33989/2075-146x.2022.29.264277 АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОСТІ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264280 <p>У статті обґрунтовується необхідність розвитку критичного мислення як важливої характеристики, що забезпечує розвиток аналітичних і рефлексивних здібностей майбутніх учителів математики. Закцентовано увагу на аспектах формування критичності мислення в процесі вивчення фахово-орієнтованих дисциплін.&nbsp;</p> O. KOVALENKO O. MOSKALENKO Yu. MOSKALENKO L. CHERKASKA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 122 127 10.33989/2075-146x.2022.29.264280 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ У 7 КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264286 <p>У статті&nbsp; проаналізовано стан проблеми щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Показано позитивний вплив запровадження інноваційних технологій на рівень шкільної успішності, пізнавальної активності та рівень тривожності учнів 7-х класів на уроках біології в закладах загальної середньої освіти.&nbsp;</p> I. KOFAN Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 127 132 10.33989/2075-146x.2022.29.264286 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264288 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті відображено психологічні особливості діяльності спортсменів водних видів спорту: окреслено характер взаємодії спортсменів із суб’єктами спортивної діяльності; передбачено, що сумісно-індивідуальний характер взаємодії плавців під час змагань забезпечується домінуючою монофронтальною психічною активністю спортсменів.</span></p> I. KRAVCHENKO L. FESENKO R. KRAVCHENKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 133 135 10.33989/2075-146x.2022.29.264288 ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ПРАЦЕОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКОЗНАВСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264290 <p>У статті обґрунтовано необхідність ознайомлення&nbsp; студентів педагогічних вузів, як майбутніх працівників освіти, з інноваційними тенденціями у сфері охорони праці, нововведеними нормативно-правовими документами з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах освіти в умовах пандемії COVID-19. Визначено можливості оновлення змістового наповнення освітніх компонентів «Працеохоронна дільність», «Безпекознавство» та вдосконалення методики їх викладання в умовах пандемії COVID-19. Проаналізовано інновації у галузі охорони праці й особливості формування нової національної системи запобігання професійним ризикам на основі впровадження на законодавчому рівні ризик-орієнтованого підходу у сфері організації безпеки та здоров’я працівників. Розглянуто нормативно-правові документи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі освіти, які були прийняті у зв’язку із пандемією COVID-19. Визначено можливості використання інноваційних технологій навчання при вивченні працеохоронної діяльності та безпекознавства.&nbsp;</p> O. KUDRIA L. KHOMENKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 136 141 10.33989/2075-146x.2022.29.264290 ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – БАЗОВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОСТІ ПЕДАГОГА http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264292 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті розглядається етична компетентність, як базова складова професійності педагога. Процес формування етичної компетентності має бути системним та вимагає застосування цілісного механізму професійного розвитку особистості студента під час навчання. Висвітлюються здатності вчителя, щодо етичної компетентності, а також її компоненти.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Необхідною умовою формування етичної компетентності студентів є використання новітніх педагогічних технологій та методів навчання в доповненні до традиційних.</span></p> T. KUCHAI O. KUCHAI N. ROKOSOVYK T. ZOROCHKINA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 142 145 10.33989/2075-146x.2022.29.264292 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264294 <p>Обґрунтовано значення морально-етичного виховання дошкільників в сучасних українських реаліях. Здійснено теоретичне узагальнення закономірностей морально-етичного розвитку дитини, обумовленості цього процесу рівнем її соціалізації, ступенем залучення до нього емоційної сфери. Досліджено дидактичний потенціал мистецтв як могутнього засобу впливу на емоційно-вольову, а через неї – на морально-етичну сферу дитини. Висвітлено роль фольклору у засвоєнні морально-поведінкових культурних норм і цінностей.</p> <p>Доведено, що ефективність морально-етичного розвитку дошкільників потребує від вихователів сучасного ЗДО професійної готовності до його здійснення. Розглянуто шляхи формування такої готовності в освітньому процесі ЗВО, важливе місце серед яких посідає активне використання різних видів дитячої діяльності творчого характеру (ігор, технічного і художнього моделювання, музичної творчості), насичення освітнього простору практико-орієнтованими ситуаціями, наближеними до реального життя.</p> I. LARINA M. DAVYDOVA Y. DOLIA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 146 150 10.33989/2075-146x.2022.29.264294 ОЛЕКСАНДР ТВЕРДОХЛЄБОВ – ІСТОРИК, ЕТНОГРАФ, ЛІТЕРАТОР, ПЕДАГОГ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264295 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті висвітлено життєвий шлях та представлено наукові здобутки Олександра Дмитровича Твердохлєбова, уродженця Полтавщини (с. Котельва), творчий доробок якого з історії Слобідської та Лівобережної України донині залишається на часі. Актуалізовані опубліковані та рукописні праці дослідника, які зберігаються у фондах Охтирського міського краєзнавчого музею Сумської області, архівних установах, що підтверджують непересічне значення праць для історико-реґіональних наукових пошуків з історії Слобідської України. </span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">В історичному нарисі «Город Ахтырка» охарактеризовано усі сторони життя мешканців провінційного слобожанського міста Харківської губернії ХІХ ст., де автором окреслено історико-географічні особливості міста, його фізико-географічну характеристику, історію заселення місцевості та версії про походження назви міста. Промисловий розвиток міста Охтирка висвітлено у праці «Судьба табачной фабрики, заведенной при Петре І-м в Ахтырке», де історик описав соціально-економічні й виробничі умови вирощування тютюну та виробництво тютюнової продукції.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У дослідженні та описі православних приходів, храмів і монастирів Охтирського повіту Харківської губернії, що висвітлені у праці «К истории Скельского монастыря», де описано формування монастирського господарства, зокрема, його землеволодіння, що було надзвичайно важливим питанням для монастиря, пов’язаного з іменами відомих на Лівобережній Україні родом Шимоновських, гетьманами І. Мазепою та І. Скоропадським. </span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Творчий доробок історика місить розвідки, присвячені рідній Котелевщині, де автор подав відомості про географічне положення, суспільно-економічний розвиток краю; археологічні пам’ятки, особливості та описи забудови Котельви.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У центрі уваги дослідника – економіка, культура, побут, кустарні промисли, освіта, духовна спадщина Слобожанщини, що відображені у доробку ученого «Наследственное полковничество», «Город Ахтырка», «Котельва», «Судьба табачной фабрики, основанной Петром І в Ахтырке», «Столетие Ахтырскогоуездного училища (1790 – 1890 годов), «Ахтырскийуезд накануне ХІХ века» та ін.</span></p> L. MISHCHENKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 151 157 10.33989/2075-146x.2022.29.264295 ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ, ФОРМИ ТА ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264297 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті на основі архівних матеріалів, наукових джерел теоретично виокремлено й узагальнено принципи, методи, форми, види організації студентського самоврядування в університетах України ХІХ – початку ХХ століття.</span></p> V. MOKLIAK Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 158 164 10.33989/2075-146x.2022.29.264297 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ БІГУ ТА ОСНОВ ТЕХНІКИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264298 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У навчанні бігу здоровий спосіб життя є дієвим і надійним засобом збереження та зміцнення здоров’я. У системі різноманітних організаційних форм урок фізичної культури займає особливе місце, що є основною формою фізичного виховання школяра в особливості навчання основ техніки з легкої атлетики. Авторами з’ясовано, що здійснення зазначених завдань в навчанні бігу досягається цілеспрямованим змістом, правильною організацією і добором дозування фізичних вправ з урахуванням стану здоров’я, фізичного розвитку, вікових і статевих особливостей учнів. </span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">На заняттях з фізичної культури при навчанні бігу учні здобувають досить повні знання з рухової діяльності, набувають потрібних рухових умінь і навичок. Завдяки заняттям легкоатлетичним бігом можна поліпшити вміння керувати власними рухами, зробити їх швидкими і економними. А основними завданнями проведення занять з легкої атлетики є подальше зміцнення здоров’я, сприяння правильному фізичному розвитку та всебічній підготовці учнів. Під час виконання легкоатлетичних вправ зміцнюються майже всі групи м’язів тіла, розвивається спритність, витривалість. Також виховуються в процесі занять бігом вольові якості, виробляється вміння розраховувати свої сили, долати перешкоди.</span></p> F. MOROZ S. GAVRYSHKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 164 168 10.33989/2075-146x.2022.29.264298 ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА І КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ПРОВІДНІ СКЛАДНИКИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264317 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті в руслі проблеми розбудови і зміцнення Збройних Сил і правоохоронних військових формувань України актуалізовано потребу обґрунтування розвитку професійної культури майбутніх офіцерів у військовому ЗВО, що володіють методичними, дослідницькими та технологічними компетентностями. </span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Метою статті в руслі розгляду особливостей реалізації провідних методологічних здобутків сучасної теорії та практики професійної підготовки й досягнень гуманітарних та психолого-педагогічних наук у військовій сфері визначено актуалізацію питання підвищення рівня професійної культури майбутніх офіцерів засобами формування таких її компонентів, як методична, дослідницька й, технологічна компетентність.</span></p> <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">Поняття «професійна компетентність» тлумачено як підпорядковане поняттю «професійна культура» і таке, що базується на професійних інструментальних компетентностях майбутнього офіцера, які містять: когнітивний складник – розуміння та використання ідей і концепцій; методичний складник – усвідомлення та керівництво фаховим довкіллям, організація й оптимізація часу, а також уміння вибудовувати стратегії навчання, прийняття рішень та вирішення проблем; дослідницький складник – володіння спрямованими на вдосконалення й поліпшення знаннями, уміннями, навичками, готовністю та мотивацією до винахідницької роботи й упровадження її результатів; технологічний складник – здатності використовувати техніку, здібності та комп’ютерні навички інформаційного управління; комунікативний складник – лінгвістичні вміння й компетентності.</span></p> V. ONIPKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 169 174 10.33989/2075-146x.2022.29.264317 МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264320 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті обґрунтовано модель моніторингу якості вищої освіти в Україні. Модель представлена основними концептами (блоками): теоретичним (філософія освіти, тенденції розвитку змісту дефініцій моніторингу освіти, концепції моніторингу якості вищої освіти, нормативно-правове забезпечення моніторингу освіти); методологічним, який ґрунтується на методологічних підходах, функціях, принципах, методах, інформаційних технологіях; методичним, який ґрунтується на чотирьох педагогічних умовах проведення моніторингу якості вищої освіти. Використані теоретичні, методологічні й методичні концепти (блоки) як базові в процесі дослідження теоретико-методичних основ моніторингу якості вищої освіти в Україні та при обґрунтуванні і використанні моделі зв’язків у концепції моніторингу якості вищої освіти дали можливість сформулювати контрольно-результативний блок, у якому визначити результат дослідження: підвищення рівня моніторингу якості вищої освіти.</span></p> O. OSEREDCHUK Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 175 180 10.33989/2075-146x.2022.29.264320 ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264343 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">В умовах тенденцій розвитку освіти вимоги до учнів старших класів збільшуються кожного року. На сьогоднішній день вивчення іноземних мов постає гострим питанням. Оскільки старшокласники ще не мають певного профільного спрямування, вчителям необхідно звертати увагу на формування іншомовної комунікативної компетенції в умовах допрофільної освіти. Це зароджує в собі певні вимоги до вибору теми уроків та методів проведення їх. Правильне поєднання тем та методів дозволить старшокласникам сформувати не тільки навички в іноземних мовах, але і сприяти розкриттю їх особистісних природних задатків, інтересу до вивчення певних питань. Тому формування монологічного та діалогічного мовлення в учнів є актуальним питанням. Виходячи з дослідження, можна стверджувати, що монологічне та діалогічне мовлення є ключовими компетентностями для формування іншомовної комунікативної компетентності в розрізі допрофільної освіти. Розвиваючи такі компетентності в старшокласників паралельно формується соціокультурна компетентність, оскільки на уроках іноземної мови поєднується відразу декілька культур та безліч моделей поведінки. Оскільки таке навчання проводиться в умовах неформальної освіти можливе формування ряд компетентностей в різних сферах моделюючи їх на уроках іноземної мови.</span></p> O. PAVLENKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 180 185 10.33989/2075-146x.2022.29.264343 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ СУТНОСТІ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ (ЗА СПАДЩИНОЮ Г. ВАЩЕНКА http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264344 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті здійснено аналіз головних понять термінологічного поля досліджуваної проблеми, які відображають шляхи розвитку системи духовно-морального виховання у пeдaгoгiчнiй спадщині Г. Ващенка. Поняття «духовність» визначено однією з наукових категорій у контексті дослідження. Доведено, що осмислення феномену духовності в педагогічній спадщині Г. Ващенка пов’язане з ідеальним світом, божественним началом, з обов’язковим визнанням свободи розвитку особистості. Схарактеризовано, що вчений наповнював поняття «духовність» і «мораль» у руслі ідей християнства. Розкрито педагогічну сутність духовно-моральних цінностей і норм у спадщині Г. Ващенка через специфічну сферу дефініцій, понять та визначень.</span></p> L. PETRENKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 186 193 10.33989/2075-146x.2022.29.264344 ПРОБЛЕМА ВІДБОРУ ТА СТРУКТУРИЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264346 <p>У статті розглядаються науково обґрунтовані методи відбору та організації навчального матеріалу, враховуючи його дидактичну важливість, з урахуванням особливостей сприйняття, збереження та забування навчальної інформації студентами технічних спеціальностей, особливостей освітнього процесу вищої школи з точки зору впливу навчального матеріалу на формування професійних якостей майбутнього спеціаліста. У цій статті розглядаються такі теоретико-методичні питання відбору та структурування навчального матеріалу англійською мовою для розвитку навчальної діяльності студентів технічного ВНЗу у практиці викладання іноземної мови, а також основні вимоги до засвоєння знань з таких технічних предметів, як математика, коли мова викладання англійська. Діяльність майбутніх фахівців під час впровадження академічної мобільності залежить від змісту та характеру знань, які має надати їм вища школа. Серйозною причиною багатьох недоліків у підготовці фахівців є відсутність наукового обґрунтування вибору змісту освіти у ВНЗ. Наводяться загальні положення щодо аналізу різних варіантів розв'язання цієї задачі та робиться висновок, що кібернетичний підхід є найбільш оптимальним, оскільки дозволяє побудувати технологію підбору навчального матеріалу, що забезпечує безперервність навчання. Виклад процесу відбору та структурування навчального матеріалу доцільно розглядати як педагогічну технологію побудови навчального тезаурусу через опис його інформаційно-смислової структури. Такий підхід виявляє взаємодію між дидактичними принципами та параметрами, що характеризують смислове наповнення дескриптора навчального матеріалу. Аналіз з позицій дидактики інформаційно-смислового структурування навчального матеріалу дозволяє зробити висновок щодо необхідністі досліджень у цій галузі. У статті аналізуються погляди вчених на процес відбору та структурування навчального матеріалу як процес створення навчального тезаурусу. Структурування навчального матеріалу залежить насамперед від специфіки предмета, від функцій, які останній виконує в освіті, та від загального уявлення про побудову змісту освіти. Дано практичні рекомендації щодо відбору та структурування навчального матеріалу. Розроблено підходи до структурування навчального матеріалу, які не можуть бути механічно перенесені на всі навчальні предмети в однаковій повноті, та запропоновано подальше вивчення теорії та методики відбору та структурування навчального матеріалу.</p> N. PONOMARENKO V. PONOMARENKO G. NEUSTROIEVA G. TIMCHENKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 194 198 10.33989/2075-146x.2022.29.264346 САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264348 <p>Із метою забезпечення надання якісних освітніх послуг в закладі загальної середньої освіти необхідно систематично визначати позитивні і негативні чинники, які впливають на функціонування закладу, проводити комплексне вивчення – самооцінювання освітньої діяльності. Саме систематичне відстеження результатів і їх корегування сприяють ефективному стратегічному розвитку закладу освіти та побудові внутрішньої системи якості освіти. В статті проаналізовано алгоритм проведення&nbsp; самооцінювання освітньої діяльності, які заклади загальної середньої освіти проводили 1 раз на 10 років перед проходженням атестації закладу освіти, не залучаючи до його проведення всіх учасників освітнього процесу, суб’єктивно оцінюючи управлінські процеси і демонструючи виключно формальне ставлення до його проведення. На сучасному етапі заклади загальної середньої освіти зобов’язані створити і забезпечити функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка передбачає проведення щорічного самооцінювання освітньої діяльності, проте технології та інструментарій внутрішнього моніторингу відсутній. Враховуючи, що кожен заклад загальної середньої освіти має розробити власний алгоритм оцінювання всіх процесів освітньої діяльності, представлено орієнтовний перелік заходів внутрішнього моніторингу та інструментарій, а саме факторно-критеріальну модель, за допомогою яких об’єктивно можна оцінити освітню діяльність закладу освіти. Результати самооцінювання - дієвий інструмент, щоб перевірити правильність заданого курсу розвитку закладу загальної середньої освіти та внести корективи в стратегію розвитку закладу заради підвищення рівня якості надання освітніх послуг.</p> S. REZNIK Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 199 205 10.33989/2075-146x.2022.29.264348 УЗАГАЛЬНЕННЯ ІДЕЙ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДОСВІДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТ В. СИДОРЕНКА У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264349 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті узагальнено науково-педагогічні ідеї професора Віктора Сидоренка в умовах розвитку вищої технологічної освіти, виконано аналіз та інтерпретацію досвіду вченого на основі програми спецкурсу «Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання у науково-педагогічній спадщині В.&nbsp;К.&nbsp;Сидоренка (1951-2013 роки)». Охарактеризовано актуальність діяльності В. Сидоренка у контексті інноваційного розвитку сучасної вищої технологічної освіти. Зазначено методологічні орієнтири настанов вченого щодо реформування сучасної вищої педагогічної освіти України.</span></p> A. SAVCHENKO Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 206 212 10.33989/2075-146x.2022.29.264349 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264350 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті схарактеризовано вимоги до презентації виконаних під час самостійної роботи завдань з юридичних дисциплін, розроблено алгоритм створення презентацій, наведено приклад візуалізації самостійної роботи студентів-юристів в умовах змішаного навчання під час виконання навчальної практики з трудового права. </span></p> A. SOKIL Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 212 218 10.33989/2075-146x.2022.29.264350 ФОРМУВАННЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ІНШОМОВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264354 <p>Стаття присвячена проблемі дослідження феномена наскрізних (трансверсальних) компетентностей у сучасних світових системах професійної підготовки майбутніх педагогів. Розглянуто погляди зарубіжних науковців на зміст понять «трансверсальна компетентність», шляхи формування наскрізних компетентностей у процесі становлення спеціалістів педагогічного профілю, роль іншомовної підготовки фахівців освітньої галузі в формуванні іх конкуреннтноспроможності в сучасних умовах. Робоче середовище ХХІ століття швидко змінюється. Постійний розвиток та модефікація міжнародного ринку праці, переорієнтація до вимог цифрової індустрії 4.0. створюють нагальну потребу в запровадженні наскрізних (трансверсальних) компетентностей в навчальні програми професійної підготовки фахівців в закладах вищої освіти. Основною метою іноваційних процесів є необхідність досягнення інтеграції та злиття наскрізних навичок у розробку спеціалізованих навчальних програм підготовки майбутніх спеціалістів до володіння іноземною мовою. Сучасна соціокультурна та освітня ситуація акцентує увагу на аналізі та конструюванні можливостей формування та розвитку трансверсальних компетентностей саме в процесі іншомовної підготовки майбутніх педагогів. Тому доцільно, щоб у процесі навчання з усіх програмних дисциплін відбувалось проектування відповідного освітнього іншомовного середовища, безперервне перетворення набутих знань і навичок у базові основи наскрізних компетенцій, які можна застосовувати незалежно від віку та діяльності. Крім того, слід враховувати, ставлення та очікування студентів у досягненні трансверсальних компетентностей, які має розвивати вища освіта. У сучасній освітній парадигмі загальний, рівень вимог до іншомовної підготовки вчителів ріного фаху збільшується, важливим показником в професійному зростанні&nbsp; учителя є його бажання та здатність до постійного навчання впродовж життя. Хоча трансверсальне навчання може бути складним та проблематичним, воно має позитивну динаміку, сприяє подальшій результативності в професіональній діяльності педагога.</p> L. STEPANENKO L. POPOVA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 219 224 10.33989/2075-146x.2022.29.264354 ФІТОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ З ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264355 <p>У статті аналізується значення екології, екологічних досліджень, природоохоронного виховання учнів старшої школи. Розкривається суть фітоіндикаційних досліджень та їх місце в навчально-виховному процесі. Акцентується увага на тому, що сьогодні, як ніколи раніше, людство стоїть перед необхідністю змінити своє ставлення до природи та забезпечити належне виховання та навчання нового покоління. Основою як національного, так і світового розвитку суспільства має бути гармонія людини і природи. Тому формування в учнів біологічних та екологічних знань є дуже важливим аспектом сьогодення. Робота з учнями в цій сфері базується на практичному застосуванні отриманих знань. Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дії інших людей у природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно природи у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Це все можна розглядати з дітьми на засіданнях елективних курсів. Це допоможе учням&nbsp; визначати сучасний екологічний стан атмосфери, знайомити з джерелами&nbsp; забруднення повітряного середовища, дізнаватись про&nbsp; різні фітоіндикаційні методики, що застосовуються для оцінки забруднення повітряного середовища.</p> K. ТISLYUK M. DYACHENKO-BOGUN Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 225 229 10.33989/2075-146x.2022.29.264355 МЕТОДИЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264356 <p>Представлені у статті дослідження стосуються створення методичних і теоретичних основ викладання хімії у класичних університетах відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. Для забезпечення науково-технічного прогресу максимально важливим і актуальним є навчальний процес, який забезпечують природничо-математичні дисципліни, серед яких є хімія. Передбачені стандартами вищої освіти (ВО) компетенції з хімічних дисциплін забезпечують виховання конкурентоспроможних фахівців з хімії,&nbsp; хімічної технології, інженерів та педагогів. Для забезпечення стратегії розвитку ВО потрібні нові ідеї і підходи, котрі можуть реалізувати найбільш оптимальні технології в освітній діяльності. Важливою складовою системи підготовки хіміків і хіміків-технологів є лабораторний практикум (ЛП) з хімічних дисциплін. В результаті проведених досліджень було визначено і запропоновано дидактичні і методичні основи ЛП для підготовки здобувачів освітніх програм (ОП) Хімія і Хімічні технології та інженерія. Результати досліджень можуть бути корисні для розробки теоретичних і методичних засад підготовки здобувачів хімічних і нехімічних ОП першого бакалаврського рівня ЗВО.</p> H. TKACHUK Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 230 235 10.33989/2075-146x.2022.29.264356 ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264357 <p>У статті висвітлено актуальність підготовки майбутніх вчителів географії з використанням сучасних географічних інформаційних систем. Обґрунтовано&nbsp; важливість застосування у навчальному процесі програмного забезпечення на прикладі відкритих ГІС SAGA та QGIS, використання ресурсів сайтів EO Browser, Giovanni, Google (GoogleEarth). З’ясовано, що географічні інформаційні системи посідають важливе місце у географічній освіті, що свідчить про необхідність збільшення кількості годин у навчальних планах з підготовки здобувачів вищої освіти. Визначено компетентнісно зорієнтовані підходи щодо навчання майбутніх вчителів географії в умовах інформаційно модернізованого освітнього простору.</p> O. FEDІI L. VISHNIKIN A. SHUKANOVA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 236 240 10.33989/2075-146x.2022.29.264357 МЕТОД ПРОЄКТІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ АНТРОПОЛОГІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ»: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/264359 <p class="1" style="text-indent: 14.2pt;"><span style="font-size: 9.0pt; letter-spacing: -.2pt;">У статті розкрито методичні аспекти застосування проєктної технології для опанування студентами спеціальності 014. Середня освіта програмового матеріалу дисципліни «Основи антропології, біології та генетики людини». Показано, що розробка проєкту «Складання та аналіз власного родоводу» є засобом формування професійних компетентностей майбутніх учителів у галузі генетики людини.</span></p> T. YUSYPIVA Авторське право (c) 2022 2022-09-10 2022-09-10 29 240 248 10.33989/2075-146x.2022.29.264359