№ 23 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

КІБЕРПРОСТІР ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ФОРМУВАННЯ ЇЇ САМОСВІДОМОСТІ PDF
A. BARDINOVA 5-9
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬША: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
O. BILYAKOVSKA 9-13
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У 1991 –2018 РР. PDF
V. BOHDANOVYCH 14-17
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
O. BOLSHAYA 18-22
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКТИВА PDF
R. VINNICHUK, L. KRAVCHENKO 22-28
ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ ГЕОГРАФІЇ PDF
L. VISHNIKINA, T. YAPRYNETS 28-33
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗВО PDF
V. VOSKOBOINYK, V. ISHCHENKO, A. KRYSHTAL 33-37
РОЗРОБКА ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
A. HAFIIAK 37-40
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКТИВНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ PDF
Ye. HONCHAROVA, L. SLIPCHENKO 41-45
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
H. HRYHORENKO, D. HRYHORENKO
СПОСОБИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ PDF
V. HRYZHENKO 50-53
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
S. GRYNOV 54-58
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» PDF
V. GRYNOVA 59-62
ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ З СУБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
M. GRYNOVA, O. ZHDANOVA-NEDILKO 62-66
ІМІТАЦІЙНО-СИТУАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КОНТЕКСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА МАЙСТЕРНОСТІ PDF
N. HUZII 66-71
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МЕДІАКУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ШКОЛИ В УМОВАХ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ РАЙОНУ PDF
N. DAVYDOVA 72-76
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ PDF
O. DANYSKO 77-82
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО БІОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСКУРСІЇ PDF
E. YEVTUSHENKO 83-87
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ PDF
V. ZHAMARDIY 87-92
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
T. ZHELIEZNOVA 93-98
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ PDF
L. ZIMAKOVA 98-102
УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
T. ISAIENKO, O. MIZINA 103-108
ОВОЛОДІННЯ МОВНИМ МАТЕРІАЛОМ ДІТЬМИ З СИНДРОМОМ ДАУНА PDF (English)
O. KAZACHINER 108-112
ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ У ІНКЛЮЗИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF (English)
I. KALINOVSKA 112-117
МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ PDF (English)
D. KOZLOV 118-121
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ДИРИГЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОЦІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
L. KOSTENKO, L. SHUMSKA 122-127
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА PDF
I. KRAVCHENKO, L. FESENKO 127-131
ЗНАЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЮ – ЗАПОВІДНИКА А. С. МАКАРЕНКА) PDF
T. KRYVOSHAPKA, S. PICHUGIN 131-135
ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
O. KRОPIVKA 136-140
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
L. KHAN 140-145
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ PDF
T. MARTSENYUK, M. SHCHERBAN 146-148
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ТА ФАХІВЦІВ З НАУК ПРО ЗЕМЛЮ PDF
O. MASHCHENKO, L. BULAVA, N. BURCHИSH 149-153
РЕЛІГІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ ВИКЛАДАЧІВ ПОЛТАВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ PDF
V. MIROSHNICHENKO 154-157
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Yu. MOROZ 158-161
ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ІДЕАЛУ В СИСТЕМІ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
N. PIVOVAR 161-165
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ PDF (English)
O. PONOMARENKO 166-168
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
V. PRILIPKO 168-173
ІНТЕГРАТИВНА РОЛЬ ЕКОЛОГО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ PDF
L. RYBALKO, M. DYACHENKO-BOGUN 174-179
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК МЕТА НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ PDF
O. SAHACH 179-183
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
D. SOKOLOV 184-188
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ PDF
I. SOLOSHYCH 189-193
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА», «СПОРТ», «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» PDF
I. TARANENKO, Yu. ZAITSEVA 193-197
ВІТЧИЗНЯНІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ І ПЕДАГОГІЧНИЙ СПАДОК ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я ХVІ-ХVІІ СТ PDF
A. TVERDOKHLEB 197-201
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК І САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ PDF
A. TKACHENKO 201-205
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДИВУВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
H. TKACHUK 206-212
ДІЛОВА НАВЧАЛЬНА ГРА ЯК ПРОВІДНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО PDF
O. TUR, N. TANKO 212-215
ДОСВІД РОБОТИ «ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ» ЯК ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА PDF
O. KHODATSKA 216-219
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» PDF
O. KHOMA 220-224
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
L. TSZI 224-229
ВАРІАТИВНІСТЬ ТРАКТУВАНЬ ПОНЯТТЯ «ДУХОВНІСТЬ» У ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА (ПЕДАГОГІЧНІ РОЗДУМИ) PDF
O. TSYBULKO 230-233
ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ PDF
S. TSYMBAL-SLATVINSKA 234-237
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
P. YAO 238-243
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
S. YATSENKO 243-247