Витоки педагогічної майстерності https://sources.pnpu.edu.ua/ <p>Журнал містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів із проблем підготовки майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті вітчизняного та світового освітнього простору.</p> <p>Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б».</p> Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University uk-UA Витоки педагогічної майстерності 2075-146X ДИДАКТИЧНИЙ АЛГОРИТМ РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292607 <p>У статті розкрито дидактичний алгоритм розроблення індивідуальної освітньої траєкторії. Окреслено, що згідно вимог освітнього законодавства в України всі здобувачі освіти мають нагоду сформувати індивідуальну освітню траєкторію, яка визначає персональний шлях реалізації особистісного потенціалу та формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і їхнього досвіду. В умовах воєнного стану індивідуальна освітня траєкторія розглядалися як компенсація освітніх втрат здобувачів освіти і один зі шляхів забезпечення рівного доступу до освіти. Констатовано, що індивідуальна освітня траєкторія є інструментом, який дає змогу налаштувати освітній процес під потреби та можливості кожного учня з урахуванням його індивідуальних особливостей, можливостей та обмежень. Це дієвий механізм, що забезпечить умови педагогічної підтримки та супроводу розвитку особистості з її унікальністю та своєрідністю. Визначено, що наявність індивідуальних освітніх траєкторій у закладі освіти є індикатором якості освітнього процесу, який оцінюється під час інституційного аудиту Державної служби якості освіти. Схарактеризовано ідею освітнього маршруту учня в країнах Європи. Доведено, що навчання за індивідуальною освітньою траєкторією має стати дидактичною системи, яка реалізує індивідуальні програмами, зміст, форми, засоби, темп, форми контролю і оцінювання. Конкретизовано дидактичний алгоритм розроблення індивідуальної освітньої траєкторії, що складається з кількох етапів: аналіз потреб і можливостей учнів; визначення освітніх цілей; вибір навчальних матеріалів та методів; планування навчання, реалізація індивідуальної освітньої траєкторії; оцінка результатів.</p> S. ALІEKSІEІEVA Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 5 9 10.33989/2075-146x.2023.32.292607 ІНТЕГРАЦІЯ ПРАВОВИХ І МОРАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292611 <p>У статті розглядається сучасна проблема: формування академічної доброчесності майбутніх освітянських менеджерів, котрі повинні за час навчання у вітчизняних фахових закладах вищої освіти не лише вивчити сутність чинних законів України стосовно захисту інтелектуальної власності, авторських прав, але й, перш за все, надбати ті особистісні риси високої моральності, благородства, котрі складають особливо цінну компетентність, характерну для прогресивної освітянської, наукової спільноти світу.</p> I. BABENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 10 14 10.33989/2075-146x.2023.32.292611 ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292612 <p>У статті розглядається проблема управління кадрами у педагогічній теорії. Визначено три групи науково-педагогічних досліджень: наукові роботи відомих економістів та управлінців; роботи освітян, що базуються на розробках кадрового менеджменту економістів та управлінців, спроби перенесення на місцевий ґрунт західних підходів; роботи освітян, що базуються безпосередньо на вивченні проблем шкільного менеджменту. Розкрито, що перша група розглядають проблеми управління протягом розвитку людської історії, пояснюють походження управлінських термінів, розглядають та порівнюють моделі менеджменту, що існують нині. Підкреслено, що адаптивне управління шкільним колективом, психологія мотивації і потреби людей в організації, формування позитивної групової мотивації, сценарії тренінгових занять із педагогами – основні питання, що розглядають автори другої групи. Зазначено, що управління освітою в умовах ринку, підготовка та перепідготовка кадрів, створення можливостей для оволодіння новими освітніми технологіями, мотивація педагогічної діяльності, інноваційний клімат в закладі освіти є змістом робіт авторів третьої групи.</p> S. BABENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 14 19 10.33989/2075-146x.2023.32.292612 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292614 <p>Розглянуто сутність використання інтерактивних технологій для формування у здобувачів освіти культури професійного спілкування. Названо головні класифікації видів міжособистісної взаємодії. Виокремлено два основних види міжособистісної взаємодії. Визначено переваги інтерактивних технологій у порівнянні з традиційними методами освітнього процесу. Проаналізовано правила, що при дотриманні знімають в спілкуванні прояв скутості, налагоджують між людьми гармонійні взаємини, створюють для співрозмовника привабливий імідж. Виділено основні принципи інтерактивних технологій. Показано форми формування в освітньому процесі вищої школи інноваційної спрямованості.</p> O. BIDA I. OROS A. CHYCHUK Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 20 24 10.33989/2075-146x.2023.32.292614 МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ В УМОВАХ АУДИТОРНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292615 <p>Обґрунтовано, що методи навчання є важливим елементом системи вивчення фармацевтичної хімії у закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти, оскільки вони уможливлюють ефективну організацію освітньо-пізнавальної діяльності студентів, мотивацію їх до поглибленого опанування змістом дисципліни, оперативне здійснення функції оцінювання й самооцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців у галузі фармації. Визначено критерії й показники добору методів навчання фармацевтичної хімії, які застосовуються на фармацевтичному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, а саме: нормативно-правовий, організаційно-методичний, функціонально-цільовий. З'ясовано, що найбільшу відповідність визначеним критеріям й показникам відбору методів навчання фармацевтичної хімії майбутніх магістрів в умовах аудиторно-дистанційної форми організації освітнього процесу мають такі як: проблемно-пошукові методи; метод модульного навчання; метод навчання у співпраці; метод навчання за допомогою ситуацій (вебкейсів); метод «перевернутий клас» (англ.: «flipped classroom»), а також надано їм характеристику.</p> I. BUT Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 25 31 10.33989/2075-146x.2023.32.292615 ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292617 <p>У статті викладено результати дослідження ключових аспектів педагогічного проєктування як методологічної основи для формування змісту технологічної освіти; акцентується увага на аналізі принципів педагогічного проєктування з урахуванням специфіки технологічної освіти. Висвітлюються важливі аспекти розробки педагогічних стратегій та методик, спрямованих на результативний розвиток технологічної грамотності серед здобувачів вищої освіти. Підкреслюється актуальність дослідження у контексті сучасних викликів технологічної освіти, таких як глобалізація, ринкові реформи та стрімкі зміни в технологічних процесах.</p> <p>Визначено, що педагогічне проєктування в галузі технологічної освіти є важливим інструментом адаптації освітнього процесу до поточних вимог, сприяє впровадженню новаторських методів навчання, сучасних технологій, що покращує ефективність та індивідуалізацію навчання, зокрема: адаптація принципів педагогічного проєктування до освітнього сектору сприяє оптимізації навчального процесу та забезпечує системний підхід до розробки освітніх програм; вимагає постійного вдосконалення та адаптації до суспільних і технологічних змін. Застосування системи оцінки та зворотного зв'язку в контексті педагогічного проєктування є важливими компонентами, які сприяють постійному вдосконаленню навчання та підвищенню ефективності освітнього процесу. Завдяки їм педагоги та здобувачі вищої освіти можуть аналізувати свої досягнення, виявляти сильні та слабкі сторони, інтегрувати технічні знання з педагогічними методами, а також розвивати критичне мислення.</p> O. VAKULENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 32 38 10.33989/2075-146x.2023.32.292617 ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)» В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292620 <p>У статті розглянуто стан вищої природничої освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Проаналізовано наукові напрацювання у межах досліджуваної проблеми. Висвітлено особливості формування бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти за спеціальністю 015.15 «Середня освіта (Природничі науки)». Проаналізовано ключові аспекти забезпечення процесу якісної підготовки фахівців природничих дисциплін. З’ясовано що природничі науки є провідною спеціальністю для вступників, а ПНПУ імені В. Г. Короленка – єдиний навчальний заклад на Полтавщині, що реалізує навчання за ОП «Середня освіта (Природничі науки)». Під час викладання на даній ОП застосовуються сучасні дидактичні інструменти й різні форми педагогічної взаємодії, необхідні для розв’язання комплексних проблем у професійній діяльності. Аудиторні заняття студентів проводяться у спеціалізованих кабінетах з дотриманням правил безпеки. Студенти поєднують навчання до дослідженнями, беруть участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій, мають право на академічну мобільність, є постійними учасниками екскурсій. Підготовка здобувачів освіти забезпечується фінансовими, матеріально-технічними ресурсами та навчально-методичним забезпеченням. Основним джерелом інформаційного забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності здобувачів є бібліотека імені&nbsp;М.А.Жовтобрюха ПНПУ імені В. Г. Короленка. Учасники освітнього процесу мають вільний доступ до міжнародних наукометричних баз даних. Безпечність освітнього середовища ПНПУ імені В. Г. Короленка забезпечується діяльністю підрозділів Університету: служба охорони праці, штаб цивільного захисту, господарська частина, психологічна та юридична служби, а цікаве студентське життя забезпечує студентське самоврядування - «Студентська рада ПНПУ імені В. Г. Короленка». У статті також наведено перспективи покращення освітнього процесу у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.</p> L. HOMLIA M. DIACHENKO-BOHUN T. SHKURA V. ROKOTIANSKA O. ORLOVSKYI V. SAHAIDAK Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 39 43 10.33989/2075-146x.2023.32.292620 ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292623 <p>У статті аналізуються педагогічні умови ефективного формування в учнів графічної культури на уроках технологій. Висвітлено педагогічні підходи, які можуть бути використані для досягнення цієї мети: інструктивний, інтерактивний, конструктивний, ігровий, інтегрований. Виявлено, що педагогічний підхід до розвитку графічної культури на уроках технологій вимагає системного і комплексного підходу з урахуванням послідовних кроків та методів навчання для забезпечення ефективного формування графічних умінь та навичок учнів. Проведено порівняння різних навчальних програм, які спрямовані на розвиток графічної культури на уроках технологій, виділені як позитивні аспекти, які вже присутні в програмах, так і аспекти, які потребують удосконалення. На основі аналізу зроблено висновок про необхідність створення авторської програми або серії уроків з урахуванням зазначених педагогічних аспектів для покращення розвитку графічної культури учнів на уроках технологій. Визначено, що педагогічні підходи до розвитку графічної культури учнів на уроках технологій важливі з точки зору інтелектуального розвитку учнів. Дослідження вказують на те, що інваріантною функцією інтелектуальної діяльності є здатність оперувати образними графічними, художніми, схематичними та знаковими моделями об'єктів. Відомо, що рівень підготовки фахівця визначається наскільки він може працювати з образно-знаковими моделями та наскільки розвинене його просторове мислення.</p> R. HORINCHOI S. POLYAKOV Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 44 52 10.33989/2075-146x.2023.32.292623 ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БІОЛОГІЇ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК: СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292626 <p>Концепція Нової української школи висуває нові вимоги до професійної підготовки сучасного вчителя, зокрема щодо якості та спектру його компетентностей. У цьому контексті стає очевидною необхідність підвищення рівня предметної компетентності з біології майбутніх бакалаврів природничих наук, адже вони мають бути готовими до роботи в умовах Нової української школи – сучасної платформи освіти.</p> <p>Відтак, стрижнем професійної підготовки майбутніх бакалаврів природничих наук постають якісно нові методологічні підходи формування предметно-фахових компетентностей, зокрема з біології. Зміщення акцентів вищої професійної освіти на становлення компетентнісного і конкурентоздатного фахівця виступає важливим критерієм якісної підготовки майбутнього вчителя природничих наук.</p> N. GRAMATYK Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 52 60 10.33989/2075-146x.2023.32.292626 ВПЛИВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ПРАКТИКУ НАУКОВОЇ, ОСВІТНЬОЇ ТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292627 <p>У статті репрезентовано системний розгляд академічної&nbsp; доброчесності як основи науково-дослідної, освітньої, творчої діяльності майбутніх вихователів ЗДО у контексті досвіду підготовки бакалаврів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. На основі аналізу результатів опитування серед здобувачів освіти за розробленим опитувальником «Академічна доброчесність» висвітлено погляд здобувачів і здобувачок освіти на проблеми академічної доброчесності; оприлюднено досвід навчання майбутніх вихователів ЗДО у межах освітніх компонентів, що забезпечують набуття дослідницьких та творчих компетентностей здобувацтва, висвітлено засоби формування в них навичок дотримання доброчесних підходів, зокрема під час огляду й опрацювання наукових джерел, їх вірного цитування, написання наукових текстів з опорою на джерела та створення творчих продуктів тощо.</p> V. HRYHORENKO M. DAVYDOVA N. SHEVCHENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 61*67 61*67 10.33989/2075-146x.2023.32.292627 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ КАЙДЗЕН У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292629 <p>У статті презентовано технологію кайдзен у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх керівників ЗЗСО та висвітлено етапи її практичної реалізації: мотиваційно-стимулюючий, підготовчо-організаційний, змістово-дослідницький та рефлексійно-підсумковий. Розглянуто зміст кожного з них, обгрунтовано дидактичні заходи, що доцільно застосовувати на кожному з цих етапів, окреслено найбільш ефективні форми занять, проаналізовано, як кожен з цих етапів впливає на формування дослідницької компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти.</p> M. GRYNOVA R. VELYCHKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 68 74 10.33989/2075-146x.2023.32.292629 ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ А. МАКАРЕНКА: ПОВЕРНЕННЯ ДО ДИСКУСІЙНОЇ ТЕМИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292633 <p>Однією із найбільш «заполітизованих» постатей в історії вітчизняної освіти є всесвітньо визнаний педагог і письменник Антон Макаренко. Хоча упродовж багатьох десятиліть стараннями як апологетів, так і опонентів Макаренка все, що пов’язане з ним, було перетворено на доволі переконливий ідеологічний міф, існує достатньо підстав для сумнівів щодо істинності наших уявлень про політичний світогляд цього яскравого представника реформаторської педагогіки. У радянську добу закріпився образ А. Макаренка як майже ідеального з точки зору походження і політичних поглядів педагога-комуніста, проте нові джерела і біографічні дослідження руйнують існуючі стереотипи. Представлений у статті матеріал хоча і не дає вичерпної оцінки сутності ідейно-політичної позиції А. Макаренка, але, безперечно, спростовує всі «сталіністські» і «комуністичні» закиди на його адресу. Педагог не був переконаним адептом комуністичної, тим паче більшовицької ідеології, навпаки, він не лише уперто опирався політизації очолюваних освітніх установ, але у приватному колі різко і однозначно критикував головні атрибути нового політичного ладу.</p> M. GRYNOVA A. TKACHENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 75 82 10.33989/2075-146x.2023.32.292633 АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292637 <p>У статті схарактеризовано міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників як засіб забезпечення якості освітніх програм на основі аналізу практичного досвіду Полтавського державного медичного університету. Окреслено відповідні локальні нормативні акти; переваги та форми академічної мобільності для учасників освітнього процесу; наведено приклади закордонних закладів вищої освіти, міжнародні проєкти та програми, за якими здійснюється співпраця; висвітлено відповіді респондентів на питання щодо можливості академічної мобільності.</p> N. DOROKHOVA T. KOSTYRENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 83 88 10.33989/2075-146x.2023.32.292637 ВПЛИВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЕМОЦІЙНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВО https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292639 <p>Стаття є комплексним дослідженням ролі, яку відіграє музика в формуванні емоційного стану і соціокультурного оточення. Автором висвітлюється значущість музики як ключового елемента культури, спроможного не лише трансформувати емоції на особистому рівні, а й впливати на колективні емоційні досвіди у суспільстві. Особлива увага приділяється ролі музичного мистецтва у формуванні соціокультурних норм і стереотипів.</p> <p>Аналізуюся сучасні наукові підходи до вивчення впливу музичного мистецтва на психічне здоров'я. Автор розглядає можливості використання музичної терапії в клінічній практиці для лікування різних психічних порушень та зміцнення емоційного стану пацієнтів. Як висновок, зазначається, що розуміння впливу музичного мистецтва може мати важливі наслідки для розвитку суспільства. Автор підкреслює значущість інтеграції музичного мистецтва в освітні та терапевтичні практики з метою створення більш збалансованого та емоційно насиченого суспільства.</p> Ye. DUDNYK Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 88 94 10.33989/2075-146x.2023.32.292639 ПРОБЛЕМА МЕДІАОСВІТИ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЯК ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292642 <p>Обґрунтовано теоретичні засади медіаосвіти та формування медіаграмотності майбутніх педагогів у контексті їхнього професійно-творчого розвитку й готовності до медіаосвітньої діяльності; охарактеризовано особливості підготовки майбутніх учителів до організації медіаосвіти та формування медіаграмотності учнів.</p> M. DIACHENKO T. ROZHNOVA I. DIACHENKO A. KUSHNERYK Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 95 99 10.33989/2075-146x.2023.32.292642 МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292646 <p>У статті розкривається значення міждисциплінарного підходу у навчанні природничих наук. Автори стверджують, що міждисциплінарний підхід дозволяє забезпечити більш глибоке розуміння предметів і залучення учнів до активної роботи з більшою кількістю джерел інформації. Стаття зосереджується на тому, як міждисциплінарність може бути застосована у викладанні природничих наук, таких як фізика, хімія та біологія. Автори надають конкретні приклади того, як можна інтегрувати ці різні науки, щоб створити цілісний підхід до навчання. Наприклад, можна вивчати фізичні закони, застосовуючи їх у хімічних експериментах або вивчати біологічні процеси, використовуючи фізичні принципи.</p> <p>Автори досліджують виклики, які виникають при застосуванні міждисциплінарного підходу у викладанні природничих наук, зокрема необхідність забезпечити достатню кількість часу для глибокого вивчення кожної з дисциплін. Однак, за допомогою інноваційних методів навчання, таких як використання інтерактивних матеріалів та комп'ютерних програм, можна зменшити цей виклик і забезпечити ефективне навчання.</p> M. DIACHENKO-BOHUN L. HOMLIA T. SHKURA V. ROKOTIANSKA O. ORLOVSKYI Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 100 106 10.33989/2075-146x.2023.32.292646 ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292649 <p>Соціальна екологія виявляє закономірності взаємовідносин природи та суспільства, вона покликана усвідомити і допомогти подолати розрив між гуманітарними та природничими знаннями. Вона є порівняно молодою науковою дисципліною, її офіційно було визнано лише в першій чверті ХХ століття. Історію її становлення умовно поділено на три періоди, які демонструють поступовий прогрес творення цього вчення. (Початковий етап – емпіричний; Другий етап – "модельний"; Третій етап – глобально-політичний).</p> <p>Проблема взаємовідносин «людина-природа» з кожним роком стає все більш актуальною. У цій системі кожна із сторін, в тій чи іншій мірі, впливає одна на одну. Тому в статті ми обговорюємо взаємовплив людини і біосфери, дослідження антропогенної діяльності та завдання, що постають перед суспільством задля вирішення екологічних проблем. Також обгрунтовано важливість курсу «Соціальна екологія» для студентів педагогічних ЗВО.</p> M. DIACHENKO-BOHUN O. KONONENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 107 111 10.33989/2075-146x.2023.32.292649 ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 101 ЕКОЛОГІЯ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292650 <p>У статті розглядається історія розвитку моніторингу довкілля від перших спостережень до сучасних технологій та використання історико-практичних аспектів дослідження моніторингу довкілля при підготовці студентів напряму підготовки 101 Екологія. Інформацiя, зібрана завдяки моніторингу довкілля, допомагає ухвалювати рішення про заходи з охорони навколишнього середовища та зменшення впливу людської діяльності на природу. Збір інформації про стан довкілля дозволяє відстежувати ризики, пов'язані з певними видами діяльності, такими як виробництво, транспорт, будівництво тощо. Це допомагає зменшити ризики для здоров'я людей та навколишнього середовища.</p> <p>Студенти можуть використовувати дані моніторингу довкілля для проведення досліджень та проектів з екології та природоохорони.</p> M. DIACHENKO-BOHUN V. SOSNOVA Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 112 118 10.33989/2075-146x.2023.32.292650 ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ВОД СУХОДОЛУ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292653 <p>У публікації показано шляхи формування географічних компетентностей учнів при вивченні вод суходолу з використанням краєзнавчого підходу та застосуванням елементів дослідницької роботи. Наведено загальну схему комплексного дослідження малих річок Полтавщини із застосуванням новітніх засобів навчання з основною увагою до її ретроспективно-географічної складової, яка може бути реалізована у позакласній і гуртковій роботі.</p> V. YERMAKOV S. SARNAVSKY Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 118 124 10.33989/2075-146x.2023.32.292653 ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292654 <p>У статті проаналізовано процес дистанційного навчання здобувачів кафедри хореографії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.&nbsp;Сковороди. Розглянуто фактори, що впливають на формування професійних здібностей здобувачів при традиційній та дистанційній формах навчання. Встановлено причинно-наслідкові зв'язки між методами навчання та формуванням педагогічних компетенцій здобувачів-хореографів. На підставі вивчених фактів зроблено висновки та надані рекомендації щодо покращення якості навчального процесу здобувачів хореографічних спеціальностей під час онлайн навчання.</p> O. YEFIMOVA O. BARABASH Y. PODKOPAI V. SYDORENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 124 128 10.33989/2075-146x.2023.32.292654 ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ЗАСОБАМИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292656 <p>Статтю присвячено застосуванню кейс-технології під час занять з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» зі здобувачами спеціальності 075 «Маркетинг» ДДАЕУ. Запропоновано визначення кейс-технології,&nbsp; доведено переваги використання кейсів під час практичних занять, оскільки кейс-технологія дозволяє наблизити мовленнєву діяльність до реальної комунікації, дає студентам можливість творчого застосування вивченого мовленнєвого матеріалу на основі своїх професійних знань.&nbsp; Розглянуто види кейсів, наведено приклад кейсу, опрацьованого майбутніми маркетологами на практичному занятті з іноземної мови, визначено певні труднощі, що спостерігаються при використанні кейсів у підготовці майбутніх маркетологів. Окреслено підготовчу роботу, яку викладач проводить при доборі кейсів.</p> O. KAZAKEVYCH Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 128 132 10.33989/2075-146x.2023.32.292656 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ЗАХОДІВ З ЯКОСТІ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292657 <p>Розкривається сутність явища моніторингу якості освіти, простежуються особливості його здійснення у ЗВО на прикладі внутрішнього та зовнішнього моніторингу в ПНПУ імені В.Г. Короленка згідно з загальними цілями стратегічних пріоритетів розвитку закладу.</p> <p>Акцентується увага на принципах моніторингу якості освіти, обґрунтовується необхідність розробки для ЗВО, наряду із загальними, локальних принципів, що відображають специфіку цих закладів і професійних компетентностей, які ними формуються.</p> I. KARAPUZOVA O. ZHDANOVA-NEDILKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 132 137 10.33989/2075-146x.2023.32.292657 РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292658 <p>У статті автори презентують ресурсно-орієнтовану методику вивчення глобальних економічних рейтингів у системі підготовки майбутніх фахівців з бізнес-економіки, яка складається з 5 етапів: теоретичного, пошукового, аналітичного, узагальнюючого та прогнозного. Схарактеризовано кожен з етапів авторської методики: теоретичний етап (виклад студентам теоретичного матеріалу: понятійно-категоріальний апарат дисципліни «Глобальне бізнес-середовище», її мета, предмет та завдання, методики розрахунку глобальних індексів); пошуковий етап (використання інтернет-ресурсів для пошуку інформації відповідно поставлених завдань); аналітичний етап (виконання орієнтовних завдань, спрямованих на вибір необхідної інформації, виконання послідовних узагальнень знайденої інформації та аналітичних розрахунків); узагальнюючий етап (виконання завдань на узагальнення знайденої інформації та застосування студентами розрахунково-аналітичних методів для визначення місця окремих складових в загальній сукупності); прогнозний етап (виконання завдань у табличному процесорі Microsoft Excel із застосуванням інструментів аналізу, пошуку рішень та прогнозу). Визначено методи навчання до кожного з етапів та ресурси для їх реалізації.</p> N. KONONETS Zh. KONONENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 138 146 10.33989/2075-146x.2023.32.292658 АІ ЯК НОВІТНІЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292660 <p>Автори статті розглядають давно визрілу в новітніх вітчизняних умовах нагальну необхідність нових підходів до прийняття управлінських рішень в освіті, доповнюючи, зокрема, людський – фактором AI (штучного інтелекту), у тому рахунку – й у ЗДО, що матиме опосередкований вплив і на виховання дошкільників у творчому, креативному ключі. Підкреслюється роль освітнього менеджера в осучасненні процесу прийняття управлінських рішень в українських реаліях, пропонується авторська проєктна робота щодо цього з урахуванням західного аналогового досвіду. Автори наголошують: не на стереотипних підходах до освіти дошкільників, а на абсолютно нових – застосування у щоденній практиці ЗДО штучного інтелекту – можливості&nbsp; успішного формування креативної компетентності дошкільників, яка у майбутньому може стати основою їхньої самореалізації як високоталановитих особистостей, що актуально для розвитку нової України.</p> O. KONONOVA N. PYVOVAR Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 147 152 10.33989/2075-146x.2023.32.292660 ПРОСВІТНИЦЬКО-БЛАГОДІЙНА І МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІОАННА МАКСИМОВИЧА (1711-1715 РР.) https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292661 <p>Дослідження присвячене діяльності Іоанна Максимовича – талановитого українського педагога, просвітника, культурного та церковного діяча, місіонера і благодійника. У статті розглянуто останні роки життєвого шляху Іоанна Максимовича, які припадають на період 1711-1715 рр. У статті висвітлено досвід місіонерської та просвітницько-благодійної діяльності Іоанна Максимовича. В дослідженні акцентовано увагу на важливості його зусиль у розвитку освіти, просвітництва (підтримка та опікування слов’янськими школами; фінансування та утримання бібліотек і єпархіальної типографії та ін.) та місіонерської діяльності (церковно-дипломатичні місії для збереження й поширення православної віри серед населення).</p> V. LANIN O. ILCHENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 153 156 10.33989/2075-146x.2023.32.292661 ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ УЧНІВ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292663 <p>У статті розглядається питання використання інтерактивних технологій навчання у закладах середньої освіти, їх значення у процесі вивчення матеріалу біологічного змісту на уроках біології. Застосування інтерактивних методів сприяє формуванню комунікативних умінь, уміння чітко і послідовно висловлювати свою думку, аналізувати, формулювати висновки, працювати в команді, підвищує інтерес до навчального матеріалу, що в результаті сприяє підвищенню успішності учнів.</p> T. LEGOSTAYEVA Y. KHRYSTIAN N. CHOKAL Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 156 160 10.33989/2075-146x.2023.32.292663 ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ LIKAR_NMU У НАВЧАННІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292664 <p>У статті схарактеризовано продуктивний досвід Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з використання дистанційної платформи LIKAR_NMU у навчанні стандартизації лікарських засобів майбутніх фармацевтів. З'ясовано, що платформа дистанційного навчання LIKAR_NMU максимально відповідає головним вимогам до її впровадження й застосування у освітньому процесі закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти: вона є надійною в експлуатації, зручною у використанні та управлінні, характеризується сумісністю, модульністю, безпечністю.</p> <p>Практичний досвід використання дистанційної платформи LIKAR_NMU як корпоративної версії open-source системи Moodle дав змогу виявити, що під час навчання стандартизації лікарських засобів найбільшу затребуваність у викладачів й здобувачів вищої фармацевтичної освіти мають такі ресурси LIKAR_NMU: «Книга»; «Напис»; «Сторінка»; «Тека»; «Файл»; «IMS-контент пакет»; «URL (вебпокликання)» та успішно зарекомендували види діяльності, що є у меню дистанційної платформи LIKAR_NMU, зокрема: «H5S»; «База даних»; «Вибір»; «Вікі»; «Глосарій»; «Завдання»; «Чат».</p> O. MANCHENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 161 167 10.33989/2075-146x.2023.32.292664 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292665 <p>У статті підкреслюється, що методологічною основою будь-якого науково-педагогічного дослідження є категоріальний апарат філософії. Цілком очевидно, що розробка такої фундаментальної проблеми, як забезпечення комплексних умов розвитку професійної діяльності вчителя, неминуче звертається до методологічного потенціалу цієї науки та застосування її евристичних можливостей у контексті дослідження даної проблеми. , які ми розглядали в попередніх підрозділах.</p> <p>Визначено, що науковці робили багато спроб визначити поняття методологічного підходу. Водночас бракує однозначних трактувань, а відповідно й розуміння того, що таке методологічний підхід. Поняття «методологічний підхід» є загальновживаним у науковому обігу, однак його зміст і місце в системі інших визначень досі залишається невизначеним. Підкреслено, що в науковій літературі з методики педагогіки існують різні погляди на тлумачення поняття «підхід». У статті дається визначення поняття «методологічний підхід».</p> <p>У статті розглядаються основні методологічні підходи до управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Результати дослідження дали змогу виокремити ті методологічні підходи, які найбільше відповідають процесу управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у закладі загальної середньої освіти. Серед них – системний, особистісно орієнтований, компетентнісний, діяльнісний, середовищний, культурологічний, синергетичний, акмеологічний, андрогогічний, аксіологічний, технологічний, кваліметричний, діагностичний. Названі підходи не суперечать один одному, а, навпаки, узаємодоповнюють один одного, що забезпечує вибір тактики наукового дослідження, яка пов’язана з розробленням системи управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у закладі загальної середньої освіти.</p> L. MARTYNEC Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 167 173 10.33989/2075-146x.2023.32.292665 ЦИФРОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292666 <p>У статті автор розкриває суть поняття цифрової візуалізації навчального контенту як навчального продукту, створеного за допомогою цифрових інструментів і збереженого у цифровому форматі. З’ясовано, що цифровий навчальний контент може бути збережений як на локальному пристрої, так і доступний в мережі через комп'ютерні засоби. Цифрова візуалізація навчального контенту у процесі формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики позиціонується як технологія, котра забезпечує умови для створення й використання студентами цифрових візуальних матеріалів з математики, базується на принципі мультимедійності та проєктному підході. Визначено та схарактеризовано етапи технології: мотиваційно-підготовчий, проєктно-дослідницький, змістово-технологічний та презентаційно-результативний.</p> O. MOSKALENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 174 180 10.33989/2075-146x.2023.32.292666 ЦЕНТР ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ОСОБИСТІСНОГО Й ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ЦЕНТРУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ М. ПОЛТАВА У 2021 РОЦІ) https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292668 <p>У статті розглянута діяльність Центру освіти дорослих м. Полтава у 2021 році як середовища особистісного та професійного розвитку. Цей період був вибраний як останній рік перед повномасштабним вторгненням, яке внесло свої корективи у роботу Центру. Розглянуто кількісні та якісні показники, особливості роботи, цільові групи, напрями діяльності. За результатами аналізу цих даних сформовано умови, за яких Центр дійсно може сприяти не лише професійному, але і особистісному розвитку своїх слухачів.</p> K. PYVOVARSKA O. STEFANIUK Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 181 187 10.33989/2075-146x.2023.32.292668 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292669 <p>Обгрунтовано перспективність соціально-трудового розвитку учнів&nbsp; засобом STEM-освіти у гармонізації психологічної сфери та формуванні здатності до продуктивної взаємодії. Запропонований алгоритм сприятиме формуванню свідомості на новому рівні розвитку, що обумовлено уміннями до самоаналізу і нагромадженням багатогранного психологічного досвіду.</p> M. PIDDIACHYI Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 188 193 10.33989/2075-146x.2023.32.292669 РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ А.С. МАКАРЕНКА У РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292678 <p>Стаття несе в собі інформацію про реалізацію ідей А.С.Макаренка стосовно реалізації стратегії інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Інноваційні навчальні заклади виступають авангардом освітніх реформ й експериментальними центрами реалізації нових педагогічних ідей, теорій, концепцій, технологій. Все більше педагогічних колективів визнають інноваційність як єдино можливий шлях свого розвитку й умову конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. Інноваційний навчальний заклад характеризується як відкрита соціально-педагогічна система, яка постійно оновлюється структурно й функціонально, реагуючи не тільки на наявні зміни в суспільстві, а прогнозуючи їх, стратегічно плануючи розвиток своїх можливостей для випереджувального вирішення завдань, які будуть виникати перед освітою в процесі соціальних перетворень.</p> D. POLOVYNKA M. DIACHENKO-BOHUN Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 193 198 10.33989/2075-146x.2023.32.292678 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ′Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292680 <p>У статті акцентується увага на сутності психічного здоров’я, основних причинах порушення психічного здоров’я, значенні його для повноцінної реалізації життя людини, шляхах його збереження та зміцнення. Розкрито результати опитування практичних психологів Полтавщини, учасників освітнього процесу Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (142 особи) щодо засобів забезпечення психічного здоров’я в умовах кризи. Визначено причини порушення психічного здоров’я людини в умовах сьогодення та з’ясовано шляхи профілактики.</p> O. RYBALKA S. YALANSKA Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 199 203 10.33989/2075-146x.2023.32.292680 СОЦІАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ ПРО ВІЙНУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292689 <p>У статті розглядається використання соціальних документальних фільмів, присвячених війні, водночас закликаючи до глобальних змін. Він розглядає форму документальної фотографії в рамках ідеї привернення&nbsp; увагу широкої громадськості до життєво важливих суспільних проблем і проблем, які виникли під час війни.</p> <p>Ми також характеризуємо соціальну документалістику, як критичний жанр фотографії, присвячений відображенню життя різних людей, знедолених чи знедолених внаслідок війни. Конкретизовано терміни «війна», «загарбницька війна». Також зазначено, що під час розмов, політичних промов, звітів у пресі чи публікацій слово «війна» може використовуватися для вираження будь-якої серйозної боротьби, розбрату чи кампанії. Таким чином, часто згадуються «війна з корупцією», «війна з наркоторговцями», «війна світів» або «війна гендерів»: метафора війни зазвичай служить для передачі напруженості ситуації, і таку метафора не слід розуміти буквально.</p> <p>Крім того, охарактеризовано різницю між соціальною документацією та фотожурналістикою: фотографії зазвичай робляться для використання в майбутньому, тоді як фотожурналістичні зображення переважно призначені для короткострокового залучення громадськості. Соціально-документальні зображення, безперечно, можна зберігати для довготривалого вивчення, дозволяючи краще зрозуміти сучасний світ, у якому ми живемо, осмислити наше життя, дізнатися, як живуть інші люди.</p> <p>У статті охарактеризовано основні тематичні мотиви соціальної документації, такі як: дитяча праця, дитяча бездоглядність, безпритульність, злидні та люди похилого віку, шкідливі умови праці та окреслено особливості їх інтерпретації в контексті війни.</p> <p>Соціальна документалістика полягає в тому, щоб зберегти найважливіші події чи фрагменти історії – деякі деталі чи архівні кадри, які краще прибрати. Це дає не тільки краще розуміння поточних подій, але й перспективу того, з чим ми можемо зіткнутися в майбутньому.</p> <p>Соціальний документальний фільм може бути ефективним інструментом впливу на наші упередження та розвитку емпатії до людей чи будь-яких істот, які страждають. Висвітлюючи особисті історії, документальні фільми можуть привернути увагу широкої аудиторії до соціальних проблем, спричинених війною, і сприяти пошуку рішень.</p> <p>У статті також розглядається різниця між соціальною документацією та графічною маніпуляцією, які часто використовуються для формування громадської думки в глобальному цифровому інформаційному просторі.</p> O. RUDYCH M. CANALS-BOTINES I. KOHUT Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 204 207 10.33989/2075-146x.2023.32.292689 ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292681 <p>У статті схарактеризовано етапи організації та реалізації пошуково-дослідницької роботи студентів-юристів, котрі забезпечують їх рух від одного рівня до іншого: <em>пропедевтичний, початково-методологічний, дослідницько-практичний етап. </em>Визначено дидактичні умови організації пошуково-дослідницької роботи студентів-юристів у фахових коледжах під час змішаного навчання: створення в коледжі студентських наукових товариств чи наукових гуртків (проблемних груп); активізація самостійної пошуково-дослідницької роботи за допомогою циклу інтерактивних лекцій «Юрист-науковець»; впровадження елементів творчості під час практичних занять з юридичних дисциплін; залучення студентів до вебінарів Ліга:Закон.</p> A. SOKIL N. KONONETS Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 208 215 10.33989/2075-146x.2023.32.292681 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА І ЙОГО РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292682 <p>У статті досліджено історію розвитку українського костюма відповідно до різних регіонів України, а саме: середня Наддніпрянщина, Поділля, Полісся та Волинь, Слобожанщина й Полтавщина, Карпати, Південь.</p> <p>Особливу увагу приділено художнім особливостям українського костюма. Досліджено естетичні властивості та особливості оздоблення одягу. Проаналізовано регіональні комплекси українського традиційного вбрання.</p> <p>Автор подав не лише загальні відомості про костюми різних історичних епох, його різноманітні складові на кожному етапі його розвитку, а й охарактеризував натільний, нагрудний, стегновий, верхній одяг, головні убори, зачіски, прикраси, взуття у різних регіонах України.</p> <p>Досліджено основні складові жіночого та чоловічого українського костюма, його особливості крою, технологія шиття, техніки декорування одягу та кольорова гама.</p> <p>Робота містить огляд прикрас, їх характеристику, а також особливість головних уборів, матеріали з яких вони були виготовлені, з урахуванням їх регіональних особливостей.</p> <p>Обгрунотовано особливості українського вбрання, яке найкраще представлене у одязі селян, за рахунок якого і з’явилася назва «народний костюм».</p> <p>Публікація містить роботу над дослідженням українського одягу заможних людей, таких як феодалів, багатих купців, який виготовлявся із дорогих тканин, що були привезені із закордону. Також охарактеризовано костюм заможних козаків, козацької старшини, а також повсякденний козацький одяг.</p> <p>У роботі автор досліджує види взуття, що характерне для різних регіонів України та його гармонійне поєднання до компонентів українського костюма.</p> <p>Велика увага приділена відмінносттям в українському одязі, які помітні на Лівобережжі та Правобережжі, Слобожанщині, а також частково на Поділлі, Карпат, Поліссі, Волинь.</p> <p>Проаналізовано основні елементи українського костюма, які сьогодні дуже часто використовуються в повсякденному житті як в чоловічому, так і в жіночому одязі.</p> Yu. SRIBNA L. OKHRIMENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 215 219 10.33989/2075-146x.2023.32.292682 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292686 <p>У статті здійснено аналіз управління освітнім процесом закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану. На прикладі освітньої діяльності Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» описано&nbsp; цілеспрямований процес та результат навчання, виховання, розвитку та соціалізації особистості, спрямований на утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України. Визначено пріоритетні напрями діяльності та шляхи реалізації визначених завдань. Описано механізми співпраці закладу із закладами загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, особливості залучення в освітній процес учнівської&nbsp; молоді серед внутрішньо-переміщених осіб.</p> O. KHARCHENKO A. BARBINOVA Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 233 237 10.33989/2075-146x.2023.32.292686 ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СЛУХАЧІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292684 <p>Мотивація це спонукання до дії, бо усі вчинки людини мотивовані. Мотивація розглядається як один з вирішальних факторів, який вливає на залученість студентів, результати їх навчання та загальну академічну успішність. Стаття присвячена питанню формування мотивації слухачів при вивченні математики. Це багатогранна концепція, на яку можуть впливати різноманітні зовнішні та внутрішні фактори. У роботі наведено опис та аналіз проведених наукових досліджень, які стосуються мотивації.</p> <p>Мотивація розглядається як найважливіший компонент навчальної діяльності, через реалізацію і за допомогою якого здійснюється активізація навчальної діяльності та розвиток творчого потенціалу майбутніх спеціалістів. Тому важливий елемент навчання – виховання мотивації до здобуття знань. Мотивація це спонукання до дії необхідної для вирішення низки професійних завдань. Обґрунтовано важливі умови формування навчальної мотивації студентів вузів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу: визначення цілей навчальної діяльності, відбір та конструювання засобів формування навчальної мотивації, які сприяють активізації навчальної діяльності студента, й аналіз процесу та результатів.</p> <p>На підставі низки методик виявлено рівень сформованості мотивації студентів у процесі вивчення математики. Вихованню позитивної мотивації вчення сприяють загальна атмосфера у вузі, відносини співпраці викладача та студента. Очевидна необхідність допомоги викладача не у вигляді прямого втручання у виконання завдання, а у вигляді порад, які наштовхують самого студента на правильне рішення; залучення студента до оціночної діяльності та формування у нього адекватної самої оцінки. Подібна діяльність потребує розробки програм, курсів лекцій, семінарів, методичних посібників, дидактичних матеріалів, задачників тощо.</p> G. TIMCHENKO G. NEUSTROIEVA N. PONOMARENKO Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 220 227 10.33989/2075-146x.2023.32.292684 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ НА ПРОФЕСІЙНО-АДАПТАТИВНОМУ ЕТАПІ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292687 <p>Стаття присвячена вивченню нормативно-правового забезпечення процесу формування природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців фізичної терапії та ерготерапії на професійно-адаптативному етапі підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти.&nbsp;&nbsp; Процес природничо-наукової підготовки фахівця з фізичної терапії та ерготерапії має враховувати причинно-наслідкові зв’язки й залежності, що виявляються в формі провідних тенденцій і визначають стратегію цього процесу. До них належать: гуманізація, фундаменталізація, гуманітаризація, міждисциплінарний та інтернауковий характер знань, інтелектуалізація. Сучасна природничо-наукова підготовка майбутнього фахівця з фізичної терапії й ерготерапії вивчається нами через комплекс наукових ідей, до яких відносимо ідеї: оптимізації природничо-наукової підготовки, формування функціональності природничо-наукових знань, інтеграції навчальних дисциплін та здоров’язбереження.</p> <p>Структурний аналіз комплексу програм дисциплін нормативної та вибіркової частин природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії нами здійснено на основі алгоритму, який дозволив уніфікувати вимоги до програм природничо-наукових дисциплін і розробити поліпредметну матрицю змісту цієї підготовки.</p> <p>Проаналізовано зміст та професійну спрямованість природничо-наукових дисциплін: «Сучасні медико-біологічні методи відновлення функціонального стану в фізичній культурі, спорті та реабілітації», «Інформаційно-комунікаційні технології в природничо-науковій підготовці», та «Природничо-наукові основи здоров’язбереження», визначено їхнє місце в системі підготовки фахівця фізичної терапії та ерготерапії.</p> P. KHOMENKO A. FASTIVETS Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 238 243 10.33989/2075-146x.2023.32.292687 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРИ ТА ДИЗАЙНУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292685 <p>У статті проаналізовано різноманітність трактувань поняття «культура» в суспільних науках та важливість розуміння цього поняття. Досліджено також поняття «дизайн» і його різні аспекти, включаючи графічний дизайн, зазначено роль графічного дизайну в створенні сучасного предметного середовища та в задоволенні художньо-естетичних потреб, розглянуто роль графічних зображень у різних контекстах, включаючи їх використання для відображення даних та створення технічних креслень і рисунків. Також висвітлено проблему графічної підготовки майбутніх учителів технологій та важливість інтеграції графічної підготовки засобами коучингу, виявлено графічну культуру як ключовий аспект спілкування та використання графічної мови в різних сферах життя. Визначено, що майже 90% інформації сприймається людиною візуально, тим самим, підкреслюючи переваги графічної інформації над текстом. Досліджено зв'язок між графічною та художньою культурою, а також виявлено різні компоненти графічної культури, включаючи мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний і креативний. Підкреслено важливість розвитку графічної культури, оскільки вона є необхідною складовою професійної діяльності майбутніх вчителів технологій. Виокремлено значення формування графічної термінології та навичок серед студентів, а також підкреслено активне використання інформаційних технологій в освітньому процесі. Зазначено, що графічна культура спрямована на підвищення рівня креативності та розвиток здібностей студентів у сфері створення графічних зображень.</p> V. TYTARENKO T. CHERNIAVSKIY Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 228 232 10.33989/2075-146x.2023.32.292685 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ЗАСОБИ МИСТЕЦТВА ТАНЦЮ Й МИСТЕЦТВА СЛОВА ЯК РЕСУРС ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ https://sources.pnpu.edu.ua/article/view/292688 <p>Авторами статті запропоновано інноваційний шлях естетичного виховання школярів, що полягає в проведенні наукової практики, яка поєднує літературу й хореографію. Виокремлено переваги використання діяльнісного підходу у формуванні ключових компетентностей і наскрізних умінь дитини, застосування теоретичних знань із літератури та хореографії на практиці, формування навичок самоосвіти, командної роботи, успішної інтеграції в соціум і самореалізації. Автори підкреслюють, що для формування ефективної системи естетичного виховання варто послуговуватися не лише традиційними підходами, а й шукати нові способи взаємодії педагога й учня.</p> N. YAKYMENKO S. KARAPYSH T. MITINA Авторське право (c) 2023 2023-12-08 2023-12-08 32 244 247 10.33989/2075-146x.2023.32.292688