DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183208

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

T. ZHELIEZNOVA

Анотація


У статті розкрито важливі аспекти удосконалення здоров'язбережної діяльності учителя основної школи в системі післядипломної освіти України. Унаслідок теоретичного дослідження засвідчено необхідність розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителів-предметників як одного важливих завдань системи післядипломної освіти. Обґрунтоване і надане власне визначення поняття «організаційно-педагогічних умов розвитку здоров'язбережувальної компетентності учителів основної школи в системі післядипломної освіти» як чинників, які забезпечують (систематичні) якісні позитивні зміни у неперервному післядипломному вдосконаленні професійно-особистісної здатності вчителя здійснювати професійну діяльність на засадах здоров'язбереження й опікуватися збереженням здоров'я – власного та оточуючих.


Ключові слова


учитель основної школи; здоров'язбережувальна компетентність учителя; організаційно-педагогічні умови; післядипломна освіта; професійна компетентність учителя; спрямована на збереження здоров'я діяльність учителя

Повний текст:

PDF

Посилання


Barabash, Yu. H., & Pozinkevych, R. O. (2006). Pedahohichna maisternist: teoretychni y navchalno-metodychni osnovy [Pedagogical skill: theoretical and educational-methodical foundations]: navch. posib. Lutsk: Vezha. Retrieved from https://pidruchniki.com/90478/pedagogika/spetsifika_struktura_pedagogichnoyi_diyalnosti [in Ukrainian].

Balakirieva, O. M. (Ed.). (2010). Vyklyky do profilaktychnykh prohram, spriamovanykh na zmenshennia urazlyvosti molodi v umovakh epidemii VIL/SNIDu: analit. zvit za rezultatamy opytuvannia uchniv ta chleniv pedahohichnykh kolektyviv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Challenges for prevention programs aimed at reducing the vulnerability of young people in the context of the HIV/AIDS epidemic: analytical report on the results of the survey of students and members of the teaching staff of vocational schools]. Kyiv [in Ukrainian].

Ionova O. M., Lukianova Yu. S. (2009). Zdoroviazberezhennia osobystosti yak psykholoho-pedahohichna problema [Human health preservation as phycho-pedagogical problem]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, Psychology and Medical-Biological Problems of Physical Education and Sport], 1, 69-72 [in Ukrainian].

Kozak, N. H. (2016). Zdoroviazberihaiuche vykhovannia pidlitkiv osnovnoi shkoly v navchalno-vykhovnomu protsesi [Health-preserving education of teenagers of the middle school during the educational process]. (D diss.). Poltava [in Ukrainian].

Moseichuk, Yu. Yu. (2018). Systema formuvannia kultury zdorovia maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury u protsesi neperervnoi profesiinoi pidhotovky [The System of the Health Culture Formation of the Future Physical Culture Teachers in the Process of Continuous Vocational Training]. (D diss.). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Pavlova, Yu. O. (2013). Osoblyvosti pidvyshchennia kvalifikatsii ta rozvytku zdoroviazberezhnoi kompetentsii vchyteliv osnov zdorovia [Peculiarities of in-service teacher training of basics of health and development of health preserving competence]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Physical education and sports], 107, 1, 270-273 [in Ukrainian].

Polishchuk, N. M. (2013). Pidhotovka vchytelia v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity do rozvytku zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi shkoly [Training of teachers in post-graduate teacher education to develop competence zdorov'yazberezhuvalnoyi secondary school pupils]. (Extended abstract of PhD diss.). Zhytomyr [in Ukrainian].

Uspenska, V. (2015). Model rozvytku profesiinoi kompetentnosti vchyteliv osnov zdorovia u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii [The model of professional competence development of health basics teachers in the training process]. Pisliadyplomna osvita [Postgraduate education], 2 (151), 15-19 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.