DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183227

ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

O. KRОPIVKA

Анотація


У статті на основі аналізу теоретичної літератури схарактеризовано операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої школи. З’ясовано, що операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої школи відбиває найбільш значущі групи умінь майбутніх учителів природничих дисциплін, які необхідні для успішного процесу організації безпечної життєдіяльності школярів: прогностичні, організаторські, комунікативні, гностичні, дослідницькі та проектувальні.


Ключові слова


готовність; компонент; майбутній учитель; природничі науки; безпечна життєдіяльність; учні старшої школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Doroshenko, O. (2012). Strukturni komponenty pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do vprovadzhennia zdoroviaformuvalnykh tekhnolohii [Structural components of training of future physical education teachers for the introduction of health-forming technologies]. Fizychna aktyvnist, zdorovia i sport [Physical activity, health and sports], 2, 73-77 [in Ukrainian].

Diachenko, M. I., & Kandybovich, L. A. (1976). Psikhologicheskie problemy gotovnosti k deiatelnosti [Psychological problems of readiness for activity]. Minsk: Izd-vo BGU [in Russian].

Ivanova, L. I. (2007). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do fizkulturno-ozdorovchoi roboty z uchniamy zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Preparation of future teachers of physical culture for physical education and health work with pupils of general educational institutions]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kropyvka, O. H. (2019). Kohnityvnyi komponent hotovnosti maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh nauk do orhanizatsii bezpechnoi zhyttiediialnosti uchniv starshoi shkoly [Cognitive component of future teachers' readiness to organize safe living activities for high school students]. Metodyka vykladannia pryrodnychykh dystsyplin u serednii ta vyshchii shkoli (XXVI Karyshynski chytannia) [Methods of Teaching Natural Sciences in Secondary and Higher Schools (ХХVІ Karishin Readings)]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 179-181). Poltava: Simon [in Ukrainian].

Muskharina, Yu. Yu. (2014). Teoretychnyi analiz osoblyvostei profesiinoi hotovnosti maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury do ozdorovchoi diialnosti [Theoretical analysis of features of professional readiness of the future physical education teacher for health activity]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of engineering and pedagogical education], 44, 189-195 [in Ukrainian].

Ohloblyn, K. A. (2008). Operezhaiushchaia stratehyia podhotovky pedahohov fyzycheskoi kulturы na osnove neprerыvnoho zdoroveformyruiushcheho obrazovanyia [An advanced training strategy for physical education teachers based on continuous health education]. (Extended abstract of D diss.). Sankt-Peterburg [in Russian].

Petukhova, T. A. (2010). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do formuvannia kultury bezpeky zhyttiediialnosti v uchniv osnovnoi shkoly [Preparing future teachers for the formation of a culture of life safety in primary school students].(Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Shabaldak, A. V. (2017). Komponenty, kryterii, pokaznyky ta rivni hotovnosti kursantiv viiskovoi akademii do profesiinoi diialnosti na osnovi realizatsii prakseolohichnoho pidkhodu [Components, criteria, indicators and levels of readiness of military academy cadets for professional activity based on implementation of praxeological approach]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 2, 563-567 [in Ukrainian].

Vachkov, Y. V., & Deriabo, S. D. (2004). Okna v myr trenynha. Metodolohycheskye osnovы subъektnoho pokhoda k hruppovoi rabote [Windows to the world of training. Methodological foundations of a subjective approach to group work]: ucheb. posobye. Sankt-Peterburg: Rech [in Russian].

Vitvytska, S. S. (2011). Teoretychni i metodychni zasady pedahohichnoi pidhotovky mahistriv v umovakh stupenevoi osvity [Theoretical and methodological foundations of pedagogical preparation of masters in the conditions of step education]. (Extended abstract of D diss.). Zhytomyr [in Ukrainian].

Volhina, S. A. (2015). Komponentno-strukturnyi analiz hotovnosti do profesiinoho samovdoskonalennia [Component-structural analysis of readiness for professional self-improvement]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia [Bulletin of the National Aviation University. Series: Pedagogy, Psychology], 6. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/10188/13390 [in Ukrainian].

Zatvorniuk, O. M. (2016). Sutnist ta struktura hotovnosti maibutnikh psykholohiv do profesiinoho samovdoskonalennia [The essence and structure of future psychologists' readiness for professional self-improvement]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Ser. 5, Vyp. 55: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Scientific journal of MP Dragomanov National Pedagogical University. Avg. 5, no. 55: Pedagogical sciences: realities and perspectives], 72-77 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.