DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183253

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК МЕТА НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ

O. SAHACH

Анотація


У статті здійснено аналіз ролі неперервного професійного зростання вчителя щодо набуття професіоналізму та педагогічної майстерності, адже новий зміст та завдання вітчизняної системи освіти вимагають особливої уваги до педагога як постаті, що відіграє ключову роль у формуванні громадянина України. Розкрито особливості трактування категорій «професіоналізм» та «педагогічна майстерність», «професійний розвиток». Доведено, що, досягнувши рівня професіонала, вчитель має продовжувати засвоювати нові знання, новий досвід задля підвищення ефективності власної педагогічної діяльності та, разом з тим, не допускати ламки усталеної системи професійної діяльності, властивої для нього.


Ключові слова


вчитель; професійне зростання; педагогічна майстерність; професіоналізм; педагогічна діяльність; компетенції; неперервна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Chumak, L. (2015). Akme-traiektoria profesiinoi maisternosti vchytelia svitovoi literatury u konteksti humanistychnoi filosofii Ivana Andriiovycha Ziaziuna [Acme-trajectory of professional mastery of the teacher of world literature in the context of humanistic philosophy of Ivan Andreevich Zyazyun]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Seriia: Pedahohichni nauky [Origins of pedagogical skill. Series: Pedagogical Sciences], 15, 324-330 [in Ukrainian].

Chumak, L. V. (2014). Pedahohiko-dydaktychni polozhennia profesiinoi maisternosti vchytelia literatury u vymiri tvorchoi spadshchyny V. O. Sukhomlynskoho [Pedagogical and didactic provisions of the professional skill of the teacher of literature in the measurement of the creative heritage of V. O. Sukhomlynsky]. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho [Scientific herald of the V. U. Sukhomlynsky State University of Mining], 1 (47), 300-305. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2009). Bila knyha natsionalnoi osvity Ukrainy [White Book of National Education of Ukraine]. Kyiv: Akad. ped. nauk [in Ukrainian].

Lapteva, O. I. (2003). Refleksivnoye myshleniye kak osnova professional’nogo rosta pedagogov v dopolnitel’nom obrazovanii [Reflexive thinking as the basis for the professional growth of teachers in additional education]. (Extended abstract of PhD diss.). Tambov [in Russian].

Lvova, Yu. L. (1992). Tvorcheskaya laboratoriya uchitelya [Teacher’s Creative Lab]: kniga dlya uchitelya. Moskva: Prosveshcheniye [in Russian].

Markova, A. K. (1995). Psikhologicheskiye kriterii i stupeni professionalizma uchitelya [Psychological criteria and levels of teacher professionalism]. Pedagogika [Pedagogy], 6, 55-63 [in Russian].

Markova, A. K. (1996). Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moskva: Mezhdunarodnyy gumanitarnyy fond “Znaniye” [in Russian].

Perepeliuk, T. D. (2016). Pidvyshchennia profesiinoi maisternosti pedahohichnykh pratsivnykiv navchalnykh zakladiv viiskovo-spetsialni nauky [Improvement of the professional skills of the teaching staff of the educational institutions of military special science]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv]. 1 (34), 30-34 [in Ukrainian].

Sahach, O. (2018). Teoretychni zasady neperervnoho profesiinoho zrostannia vchyteliv [Theoretical foundations of continuous professional growth of teachers]. In Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka [Pedagogical Education: Theory and Practice]. zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka (part I, pp. 173-178). Kamianets-Podilsk [in Ukrainian].

Slastenin, V. A., Isayev, I. F., Mishchenko, A. I., & Shiyanov, E. N. (1997). Pedagogika [Pedagogy]: uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy. Moskva: Shkola-Press [in Russian].

Zyazyun I. A., Krivonos I. F., & Taraspevich N. N. (1989). Osnovy pedagogicheskogo masterstva [Fundamentals of pedagogical skills]: ucheb, posobiiye dlya ped. spets, vyssh. ucheb, zavedeniy. Moskva: Prosveshcheniye [in Russian].

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii [Philosophy of pedagogical action]. Cherkasy: Vyd. ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2005). Filosofiia pedahohichnoi yakosti v systemi neperervnoi osvity [Philosophy of pedagogical quality in the system of continuous education]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University], 25, 13–18. Retrieved from http://studentam.net.ua/content/view/7596/97/ [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A., Kramushchenko, L. V., & Kryvonos, I. F. (2004). Pedahohichna maisternist [Pedagogical Skills]: pidruchnyk. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.