DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183257

КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

D. SOKOLOV

Анотація


У статті на основі аналізу теоретичної літератури схарактеризовано когнітивний компонент готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до культурно-освітньої роботи в закладах позашкільної освіти. З’ясовано, що когнітивний компонент готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до культурно-освітньої роботи в закладах позашкільної освіти відбиває систему знань (загальних та спеціальних), які необхідні студентам для здійснення ефективної професійної діяльності, а також здатністю до побудови знань, організації стратегії навчання, прийняття рішення та вирішення проблем у навчанні та майбутній професійній роботі в культурно-освітньому середовищі закладу позашкільної освіти.


Ключові слова


готовність; когнітивний компонент; майбутній учитель; музичне мистецтво; культурно-освітнє середовище; культурно-освітня робота; позашкільна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarevskaia, A. Y. (2004). Kulturno-obrazovatelnoe prostranstvo vuza kak sreda professyonalno-lychnostnoho samorazvytyia studentov [The cultural and educational space of the university as an environment of professional and personal self-development of students]. (Extended abstract of PhD diss.). Rostov na Dony [in Russian].

Cherkasov, V. F. (2014). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity [Theory and methodology of music education]: navchalnyi posibnyk. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan [in Ukrainian].

Gavrikova, A. L., & Pevznera, M. N. (Eds.). (2001). Pedagogicheskoe obrazovanie v universitete: kontekstnobiograficheskii podkhod [University Education: A Context-Biographical Approach]: monografiia. Velikii Novgorod: NovGU im. Iaroslava Mudrogo [in Russian].

Iureneva, T. Yu. (2007). Muzeevedenye [Museology]: uchebnyk. Moskva: Akademycheskyi Proekt, Alma Mater [in Russian].

Kondrateva, E. A. (2005). Kulturno-obrazovatelnoe prostranstvo selskoi shkoly kak sreda lichnostnogo razvitiia shkolnikaiu [The cultural and educational space of a rural school as an environment of personal development for schoolchildren]. (PhD diss.). Rostov na Donu [in Russian].

Kononets, N. V. (2016). Dydaktychni osnovy resursno-oriientovanoho navchannia dystsyplin kompiuternoho tsyklu studentiv ahrarnykh koledzhiv [Didactic Basics of Resource-Oriented Computer Cycle Students in Agricultural Colleges]. (D diss.). Poltava [in Ukrainian].

Mertens, E. S. (2006). Razvytye kulturno-obrazovatelnoi sredы Smolenskoi hubernyy vo vtori polovyne XIX – nachale XX veka [The development of the cultural and educational environment of Smolensk province in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries]. (PhD diss.). Smolensk [in Russian].

Niemtseva, N. S. (2001). Kulturno-osvitnie seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu [Cultural and educational environment of higher education]. Aktualni problemy ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku rehionu [Actual problems of economic and social development of the region]: zb. materialiv vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 279-283). Donetsk [in Ukrainian].

Petrenko, E. A. (2007). Formirovanie professionalnogo samosoznaniia v kulturno-obrazovatelnoi srede vuza [The formation of professional identity in the cultural and educational environment of the university]. (Extended abstract of PhD diss.). Rostov na Donu [in Russian].

Postanova KMU vid 6 travnia 2001 r. N 433 “Pro zatverdzhennia pereliku typiv pozashkilnykh navchalnykh zakladiv i Polozhennia pro pozashkilnyi navchalnyi zaklad” [“On approval of the list of types of extracurricular institutions and Regulations on extracurricular institutions”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF [in Ukrainian].

Tkachenko, M. O. (2016). Spetsyfika ta zmist fakhovoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Specificity and content of professional training of future music teachers]. Priorytetni naukovi napriamky pedahohiky i psykholohii: vid teorii do praktyky [Priority scientific directions of pedagogy and psychology: from theory to practice]: zb. tez mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Kharkiv,14–15 zhovt. 2016 r.) (pp. 46-49). Kharkiv [in Ukrainian].

Vlasenko, E. (2014). Pidhotovka ekolohichnykh proektiv yak skladnyk harmonizatsii kulturno-osvitnoho prostoru [Preparation of environmental projects as a component of harmonization of cultural and educational space]. Harmonizatsiia kulturno-osvitnoho prostoru vyshchoi shkoly: sotsialno-pedahohichni aspekty [Harmonization of the cultural and educational space of higher education: socio-pedagogical aspects]: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (12-13 chervnia, 2014) (pp. 72-74). Melitopol: Vydavnytstvo MDPU im. B. Khmelnytskoho [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.