DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183263

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА», «СПОРТ», «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

I. TARANENKO, Yu. ZAITSEVA

Анотація


У статті розкрито суперечності щодо змісту та використання основних понять та термінів, які складають концептуальну основу теорії фізичної культури як науки. Стаття спрямована на аналіз змістової характеристики понять «фізична культура», «спорт», «фізичне виховання» та визначення особливостей їх використання в сучасній науково-методичній літературі. Доведено, що термін «фізична культура» відображає ширші уявлення про процес фізичного розвитку людини, ніж терміни «фізичне виховання» та «спорт».


Ключові слова


фізична культура; спорт; фізичне виховання; фізична культура особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrianov, V. E., & Makarenko, N. G. (2006). Duhovniy potentsIal fIzichnoYikulturi [Mental potential of physical culture]. TeorIya ta metodika fIzichnogo vihovannya [Theory and methodology of physical education], 5, 48-50 [in Ukrainian].

Bazhan, M. P. (Ed.). (1984). Ukrainska Radianska Entsyklopediia: v 12 t. [Ukrainian Soviet Encyclopedia] (Vol. 11, b. 1). Stodola-Fitoheohrafiia. (pp. 576-577). Kyiv: Hol. red. URE [in Ukrainian].

Balsevich, V. K., & Lubyisheva, L. I. (1995). Fizicheskaya kultura: molodezh isovremennost. [Physical culture: youth and modernity]. Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi [Theory and practice of physical education]. 4, 29-31 [in Russian].

Bardinova, V. D. (2011). Vydatni ukrainski pedahohy pro fizychne vykhovannia [Outstanding Ukrainian Teachers about Physical Education]. Fizychne vykhovannia: mynule i suchasnist [Physical Education: Past and Present], materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 13-21). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Bleer, A. N., Suslov, F. P., & Tyishler, D. A. i dr. (2010). Terminologiya sporta: tolkovyiy slovar-spravochnik [Sports terminology: explanatory dictionary-reference book]. Moskva: Akademiya [in Russian].

Korovin, S. S. (2005). Teoriya i metodika formirovaniya fizicheskoy kulturyi lichnosti [Theory and methods of formation of personality physical culture]. Orenburg : Izd-vo OGPU [in Russian].

Krutsevych. T. Yu. (Red.). (2008). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia [Theory and methods of physical education]. (Vol. 1). Kyiv: Olimpiiska literatura [in Ukrainian].

Lubyisheva, L. I. (2001). Sotsiologiya fizicheskoy kulturyi i sporta [Sociology of physical culture and sports]. Moskva: Akademiya [in Russian].

Matveev, A. P., & Melnikov, S. B. (1991). Metodika fizicheskogo vospitaniya s osnovami teorii [Methods of physical education and theory]. Moskva: Prosveschenie [in Russian].

Mudryk, I. (2003). Problemy ta shliakhy rozvytku fizychnoho vykhovannia v osnovnii i starshii shkoli.[Problems and ways of development of physical education in primary and high school] Osvita i upravlinnia [Education and Management], 1, 6 (3), 91-95 [in Ukrainian].

Shyian, B. M. (2007). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia shkoliariv [The theory and method of physical education of schoolchildren] (Pt. 1). Ternopil: Navch. knyha: Bohdan [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory [Selected Works] (Vol. 3.). Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian].

Sutula, V. O., & Vlasov, H. V. (2013). Pro korektnist vykorystannia terminu «Fizychna kultura i sport» [About the correctness of using of the term "Physical Culture and Sports"]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk [Slobozhansk Scientific and Sport Bulletin], 1, 103-105 [in Ukrainian].

Ushynskyi, K. D. (1983). Vybrani pedahohichni tvory [Selected pedagogical works]: v 2 t. (Vol. 1). Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.