DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183275

ВІТЧИЗНЯНІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ І ПЕДАГОГІЧНИЙ СПАДОК ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я ХVІ-ХVІІ СТ

A. TVERDOKHLEB

Анотація


У статті розглядаються погляди на виховання, що знайшли відображення у педагогічному спадку священнослужителів – відомих діячів православної церкви на теренах України (насамперед, у XVI-XVII ст.). Аналізуються, зокрема, факти діяльності «козацького митрополита» Іова Борецького, його сучасників і наступників, чиї ідеї зберігають свою актуальність і донині.


Ключові слова


виховання; православ’я; виховні традиції; моральність; гуманізм; педагогічна думка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, V. V. (2010). Pedahohichni pohliady ta prosvitnytska diialnist D. Tuptala (Dymytriia Rostovskoho) u konteksti osvitnoho prostoru druhoi polovyny XVII-XVIII stolit [Pedagogical views and educational activities of D. Tuptal (Dimitri Rostovsky) in the context of the educational space of the second half of the eighteenth and eighteenth centuries]. (PhD diss.). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Vozniak, M. S. (1985). O vospytanyy chad. Pam’iatky bratskykh shkil na Ukraini [About raising children. Sights of fraternal schools in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Kopystenskyi, Z. Palinodiia ily Knyha oborony [Palinodia went to the Book of Defense]. Retrieved from http://litopys.org.ua/biletso/bilo06.htm [in Ukrainian].

Levkivskyi, M. V. (2003). Istoriia pedahohiky [History of pedagogy]: navch. posib. Kyiv, Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Pouchenie Vladimira Monomakha [The teachings of Vladimir Monomakh] (1986). Izbornik: povesti Drevnei Rusi [Izbornik: tales of Ancient Russia]. Moskva: Khudozh. lit. [in Russian].

Tkhorzhevska, T. (2007). Vplyv khrystyianstva na rozvytok svitskoi pedahohichnoi nauky v suchasnii Ukraini [Influence of Christianity on the development of secular pedagogical science in modern Ukraine]. Pedahohichni nauky [Pedagogical Sciences]: zb. nauk. prats. (Is. 44, pp. 10-13). Kherson [in Ukrainian].

Ushinskii, K. D. (1974). Izbrannye pedagogicheskie sochineniia [Selected Pedagogical Compositions] (Vol. 1, pp. 145-159). Moskva: Pedagogika [in Russian].

Shevchuk, M. (2013). Pedahohichni pohliady Ivana Vyshenskoho: kriz pryzmu mynuloho do suchasnosti [Ivan Vyshensky's Pedagogical Views: Through the Prism of the Past to the Present]. Dydaskal. Uprovadzhennia innovatsii yak chynnyk yednosti pedahohichnoi teorii ta osvitnoi praktyky [Didaskal. Introduction of innovations as a factor of unity of pedagogical theory and educational practice], 13, 365-368 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.