DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183292

КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

P. YAO

Анотація


У статті розкриваються сутність і структура поняття «професійний інтерес майбутнього вчителя хореографічного мистецтва», здійснюється аналіз різних точок зору вчених на трактування структури зазначеної дефініції.


Ключові слова


професійний інтерес; педагогічна діяльність; структура; вчитель хореографії

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahapova, M. B. (2008). Formuvannia profesiinykh interesiv uchniv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional interests of students of vocational schools in the process of professional training]. (PhD diss.). Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet im. Ivana Franka. Zhytomyr [in Ukrainian].

Arnautov, V. V. (1995). Razvitie interesa k professii uchitelia u studentov pedkolledzha v usloviiakh uchebno-nauchno-pedagogicheskogo kompleksa [The development of interest in the profession of teacher among students of the college in the conditions of the educational-scientific-pedagogical complex]. (Extended abstract of PhD diss.). Volgograd [in Russian].

Chernikova, O. V. (2006). Formirovanie professionalnogo interesa k pedagogicheskoi deiatelnosti u studentov vuza [Formation of professional interest in pedagogical activity among university students.]. (PhD diss.). Velikii Novgorod [in Russian].

Gaikova, T. P. (2018). Formirovanie professionalno-pedagogicheskogo interesa budushchikh uchitelei nachalnykh klassov [Formation of professional and pedagogical interest of future primary school teachers.]. Mir nauki [World of Science], 6, 2. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=35215273 [in Russian].

Grishukova, O. V. (2013). Sushchnost i struktura poniatiia professionalnyi interes [The essence and structure of the concept of professional interest.]. Vestnik Shadrinskogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Shadrinsk Pedagogical University], 2, 43-51 [in Russian].

Iovaisha, L. A. (1971). Validnost opisi professionalnykh interesov uchashchikhsia [The validity of the list of professional interests of students]. Materialy IV Vsesoiuzogo sezda obshchestva psikhologov [Materials of the IV All-Union Congress of the Society of Psychologists] (p. 107-108). Tbilisi [in Russian].

Katsova, L. I. (2005). Formuvannia profesiinoho interesu u maibutnikh uchyteliv u protsesi pedahohichnoi praktyky [Formation of professional interest in future teachers in the process of pedagogical practice.]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. H. S. Skovorody. Kharkiv [in Ukrainian].

Mazina, O. N. (2015). Tekhnologiia razvitiia professionalnogo interesa u studentov professionalnoi obrazovatelnoi organizatcii [Technology for the development of professional interest in students of a professional educational organization.]. Innovatcionnye pedagogicheskie tekhnologii [Innovative pedagogical technologies]: materialy II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentcii (p. 164-170). Kazan: Buk. Retrieved from https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8044/ [in Russian].

Mordovskaia, A. V. (2013). Osnovy proforientologii [Fundamentals of vocational guidance]: ucheb. posob. dlia bakalavrov. Moskva: Iurait [in Russian].

Skliar, O. O. (2013). Komponentna struktura rozvytku profesiinoho interesu maibutnoho vchytelia muzyky [Component structure of professional interest development of future music teacher]. Doslidzhennia molodykh uchenykh u konteksti rozvytku suchasnoi nauky [Research of young scientists in the context of the development of modern science: materials III annual All-Ukrainian.]: materialy III shchorichnoi Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 148-152). Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka. Kyiv. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1923/ [in Ukrainian].

Soldatenko, M. M. (2007). Teoretyko-metodolohichni osnovy rozvytku samostiinoi piznavalnoi diialnosti maibutnoho vchytelia [Theoretical and methodological foundations of the future teacher's independent cognitive activity development.]. (Extended abstract of D diss.). In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].

Susokolov, S. S., & Komelina, V. A. (2011). Sushchnost i soderzhanie professionalnogo interesa budushchogo uchitelia tekhnologii i predprinimatelstva [The essence and content of the professional interest of the future teacher of technology and entrepreneurship.]. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ia. Iakovleva [Bulletin of the Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovleva, 3-2, 180-184], 3-2, 180-184 [in Russian].

Shtyfurak, A. V. (2005). Formuvannia profesiinykh interesiv studentiv pedahohichnykh uchylyshch u protsesi vyvchennia inozemnykh mov [Formation of professional interests of students of pedagogical schools in the process of learning foreign languages]. (Extended abstract of PhD diss.). Instytut vyshchoi osvity APN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.