DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.22.184374

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

O. BOLSHAYA

Анотація


Розглянуто сутність інноваційного менеджменту та форми впровадження  у  навчальній діяльності закладів освіти України. Обґрунтовано впровадження інноваційного менеджменту у навчальному процесі, яке спрямоване на розвиток закладів освіти та перспективі розвитку освіти регіону. Досліджено особливості традиційного та інноваційного управління навчальними процесами, визначено основні напрямки удосконалення менеджменту в освіті України.


Ключові слова


інноваційний менеджмент; освітній менеджмент; інноваційний розвиток; модернізація; управління навчальним закладом

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieieva, O. A., & Raksha, D. A. (2010). Transformatsiia menedzhmentu (pedahohichnoho menedzhmentu) za umov adaptatsii sotsialnoho instytutu vyshchoi osvity Ukrainy do yevropeiskoho kontekstu. Retrieved from htpp://www. socd.univ.kiev.ua [in Ukrainian].

Bebyk, V. M. (2005). Menedzhment osvity hlobalnoho suspilstva. Hlobalizatsiia i Bolonskyi protses: problemy i tekhnolohii. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Chernov, S. I. (2017) Marketynh i menedzhment u suchasnykh umovakh Ukrainy: Noosfernyi aspekt rozvytku. Retrieved from htpp://www.kbuapa.kharkov.ua [in Ukrainian].

Danylenko, L. I. (2005). Upravlinnia zahalnoosvitnoiu diialnistiu v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. Nasha shkola, 2, 90-93 [in Ukrainian].

Haievska, L. A. (2011) Upravlinnia osvitoiu: novi priorytety. Problemy ta perspektyvy vkhodzhennia Ukrainy v Yevropeiskyi intelektualnyi prostir: osvitni aspekty. Retrieved from htpp:// www.niss.gov.ua [in Ukrainian].

Kurliand, Z. N., Khmeliuk, R. I., & Semenova, A. V. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly. 2-he vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Marmaza, O. I. (2014). Innovatsiinyi menedzhment v osviti: sutnist, funktsii, zasoby. Retrieved from htpp:// www.irbis- nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

Pasieka, S. R. (2013). Transformatsiia osvitnoho menedzhmentu na etapi innovatsiinykh zmin. Finansovyi prostir, 4, 217-221 [in Ukrainian].

Volohin, Yu. (2011). Menedzhment v osviti yak sotsialno-psykholohichne vyznachennia osobystosti v upravlinskii diialnosti. Molod i rynok, 9 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.