DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.22.185013

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ЗМІСТУ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. GUBAR

Анотація


Розглянуто вплив сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів на реформування освітнього процесу та переорієнтацію змісту логопедичної роботи з підлітками. Висвітлено основні вимоги до розвитку підліткової особистості в умовах Нової української школи. Обґрунтовано необхідність переорієнтації та поглиблення змісту логопедичної роботи з підлітками. Доведено необхідність включення в систему корекції мовлення подолання мовленнєвих вад, які постають на шляху формування «мовної особистості».

Ключові слова


мова; мовлення; вади мовлення; мовленнєва компетенції; мовна компетенція; мовленнєва особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Babych, N. (1990). Osnovy kultury movlennya. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Bondarya, V., & Synova, V. (Eds.). (2011) Defektologichnyj slovnyk. Kyiv: Lesya, [inUkrainian].

Doroshenko, S. I. (2009). Naukovi prostory: vybrani pratsi. Kharkiv: Nove slovo [inUkrainian].

Kalandyia, Y. (2005). Kontseptsyia іnformatsyonnoho obshchestva y chelovek: novye perspektyvy y opasnosty. Partsvanyia, V. (Ed.). Chelovek postsovetskoho prostranstva., Vyp. 3. Sb. materyalov konf. Sankt-Peterburhs: Sankt-Peterburhskoe fylosofskoe obshchestvo [in Russian].

Kochan, I., & Zakhliupna, N. (2005). Slovnyk-dovidnyk iz metodyky vykladannia ukrainskoi movy. 2-e vyd., vypravlene i dop. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka [inUkrainian].

Leontev, A. (2000). Formirovanie lichnosti. Psihologiya lichnosti v trudah otechestvennyih psihologov. Sankt-Peterburg [in Russian].

Maczko, L. (2006). Rytoryka. Kyiv: Vy`shha shkola [inUkrainian].

Mnogolikaya globalizatsiya: kulturnyie raznoobraziya v sovremennom mire (2004). Moskva: Aspekt-Press [in Russian].

Orlova ,T. V. (2007). Ystoryia sovremennoho myra (XV-XX veka). Kyiv: Vykar [in Russian].

Pentyliuk, M. (Ed.). (2003). Slovnyk-dovidnyk z ukrainskoi linhvodydaktyky. Kyiv: Lenvit [inUkrainian].

Rusanivskyi V. (Ed.). (2004). Ukrainska mova: Entsyklopediia. Kyiv: Vydavnytstvo Ukrainska entsyklopediia im. M. Bazhana [inUkrainian].

Sobotovych, E. (1989). Struktura rechevoj deyatelnosty y ee formyrovanye Yzuchenye y korrekcyya obuchenyya y vospytany ya detej s narushenyyamy sluxa y rechy. Kyiv: KGPY [inUkrainian].

Toffler, E. (2004). Tretia volna. Moskva: AST [in Russian].

Xutorskoj ,A. (2003). Klyuchevye kompetencyy. Narodnoe obrazovanye. 2, 58-65 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.