КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • V. ZHAMARDIY

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2018.22.185020

Ключові слова:

класифікація, студенти, фізична підготовленість, фізичне виховання, фітнес, фітнес-програми, фітнес-технології

Анотація

У статті розглядається класифікаційна характеристикта змісту та структури сучасних фітнес- технологій. З’ясовано, що важливою складовою покращання стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості студентів є застосування сучасних фітнес-технологій, які можуть сприяти вдосконаленню освітнього процесу з фізичного виховання у закладах вищої педагогічної освіти. Визначено, що в освітньому процесі з фізичного виховання фітнес-технології застосовуються через фітнес-програми як форми рухової активності, спеціально організовані в межах групових, або індивідуальних занять. Вони можуть мати оздоровчо-кондиційну спрямованість і направлені на розвиток фізичних якостей студентів до розв’язання рухових і спортивних завдань на високому рівні. Досліджено, що головною умовою застосування фітнес-технологій є досягнення їх ефективності та комплексності оздоровчої спрямованості, тобто підвищення рівня фізичного, психічного та соціального здоров’я студентів за рахунок чіткого диференціювання навантаження, вибору засобів і методів проведення занять. Це дає можливість викладачам із фізичного виховання покращити фізичний розвиток студентів, використовувати розглянуті фітнес-програми з оздоровчою метою.

Посилання

Beliak, Yu. I. (2014). Klasyfikatsiia ta metodychni osoblyvosti zasobiv ozdorovchoho fitnesu [Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu]. Classification and methodical features of the means of health fitness [Pedagogics, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], 11, 3-8 [in Ukrainian].

Bulatova, M. M. (2004). Zdorovia i fizychna pidhotovlenist naselennia Ukrainy [Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu]. Health and physical preparedness of the population of Ukraine [Theory and methods of physical education and sport], 1, 3-9 [in Ukrainian].

Bulatova, M. M. (2008). Suchasni fizkulturno-ozdorovchi tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni [Modern physical culture and health technologies in physical education]. Kyiv: Olimp. l-ra [in Ukrainian].

Dobrodub, Ye. Z. (2012). Teoriia ta metodyka ozdorovchoho fitnesu: metodychni rekomendatsii do vykonannia praktychnykh zaniat dlia studentiv dennoi formy navchannia. [Theory and methodology of health fitness: methodical recommendations for the implementation of practical classes for full-time students]. Zaporizhia: KPU [in Ukrainian].

Grigorev, V. I. (2010). Fitnes-kultura studentov: teorija i praktika: ucheb. posobie. [Physical culture of students: theory and practice: study. Allowance]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Gurvich, A. V. (2007). Primenenie innovacionnyh fitnes-tehnologij v voenno-obrazovatelnyh uchrezhdenijah i sportivnyh klubah dlja podderzhanija zdorovogo obraza zhizni [Application of innovative fitness technologies in military educational establishments and sports clubs for maintenance of a healthy way of life (PhD). Sankt-Peterburg [in Russian].

Howley Edward, T. (2000). Ozdorovitelnyj fitness [Wellness fitness]. Kyiv: Olimp. l-ra [in Russian].

Kachan, O. A. (2017). Uprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii u fizkulturno-ozdorovchu ta sportyvnu diialnist zakladiv osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk [Implementation of innovative technologies in physical culture and health and sports activities of educational institutions: a teaching manual]. Slovyansk: Vytoky [in Ukrainian].

Krutsevych, T. Yu. (2003). Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija [Theory and method of physical education]. Kyiv: Olimp. l-ra [in Russian].

Krutsevych, T. Yu. (2003). Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija [Theory and method of physical education]. Kyiv: Olimp. l-ra [in Russian].

Kybalnik, O. Ya. (2008). Zastosuvannia fitnes-tekhnolohii dlia pidvyshchennia rukhovoi aktyvnosti ta fizychnoi pidhotovlenosti pidlitkiv [Application of fitness technology to increase motor activity and physical fitness of adolescents]. (PhD thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Levitsky, V. V. (2000). Metodologija podgotovki specialistov po ozdorovitelnoj fizicheskoj kulture [Nauka v olimpijskom sporte: specialnyj vypusk GNIIFKS]. Methodology of training specialists in the field of improving physical education [Science in the Olympic sport: Special issue of GNIIFKS], 89-96 [in Russian].

Lisickaja, T. S. (2002). Ajerobika. Teorija i praktika. [Aerobics. Theory and practice]. Moscow: Federation of аerobics [in Russian].

Martyniuk, O. (2016). Funktsionalnyi stan zhinok pershoho periodu zriloho viku v protsesi zaniat ozdorovchym fitnesom [Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky]. Functional state of women of the first period of mature age in the process of training with fitness [Youth scientific bulletin of the East european national university named after Lesya Ukrainka], 22, 31-36. [in Ukrainian].

Moskalenko, N. V. (2009). Teoretyko-medolohichni zasady innovatsiinyh tekhnolohii v systemi fizychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv [Theoretical and medological principles of innovative technologies in the system of physical education of junior schoolchildren]. (PhD). Kyiv [in Ukrainian].

Mulik, K. V. (2017). Kulturolohichna emanatsiia fitnes-kultury yak zasib ozdorovlennia studentskoi molodi [Pedahohika ta psykholohiia]. Culturological emanation of fitness culture as a means of recovery of student youth [Pedagogics and psychology], 58, 71-82 [in Ukrainian].

Savin, S. V. (2015). Pedagogicheskone proektirovanie zanjatij fіtnesom s licami zrelogo vozrasta: monografija [Pedagogical design of fitness classes with persons of mature age: monograph]. Moskva: Perspektiva [in Russian].

Saykina, E. G. (2009). Fitnes v sisteme doshkolnogo i shkolnogo fizkulturnogo obrazovaniya [Fitness in the system of preschool and school physical education]. (PhD thesis). Sankt-Peterburg [in Russian].

Saykina, E. G. (2011). Semanticheskie aspekty otdelnyh ponjatij v oblasti fitnesa [Teorija i praktika fizicheskoj kutury: nauch. - teor. zhurnal]. Semantic aspects of individual concepts in the field of fitness [Theory and practice of physical culture: scientific theory. magazine], 6–10 [in Russian].

Sokolova, O. V. (2010. Ispolzovanie dozirovannyh fizicheskih nagruzok v povyshenii fizicheskogo zdorovja i funkcionalnogo sostojanija kardiorespiratornoj sistemy organizma studentov 18–19 let [The use of metered physical loads in increasing the physical health and functional state of the cardiorespiratory system of the body of students 18–19 years]. [Pedagogics, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], 3, 86-88 [in Russian].

Synytsia, S. V. (2010). Ozdorovcha aerobika. Sportyvno-pedahohichne vdoskonalennia: navch. posib. [Wellness aerobics. Sport and pedagogical improvement: teach. manual]. Poltava: PNPU [in Ukrainian].

Trachuk, S. (2014). Fizychna pidhotovlenist shkoliariv 13–14 rokiv vprodovzh navchalnoho roku [Physical preparedness of schoolchildren 13–14 years during the school year]. Fizychne vykhovannia v konteksti suchasnoi osvity, materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv i aspirantiv [Physical education in the context of modern education materials of the IX International scientific and practical conference of students and postgraduates]. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Zynchenko, V. B. (2011). Fytnes-tekhnolohyy v fyzycheskom vospytanyy: ucheb. posobye [Fitness technology in physical education: Textbook. Allowance]. Kyiv: NAU [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті