DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.24.194589

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕРГОДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

T. BORISOVA

Анотація


Представлено результати дослідження, спрямованого на обґрунтування змісту технологій ергодизайну та значення інноваційних методологічних підходів (транспарентного, партисипативного та диверсифікаційного) до впровадження технологій ергодизайну в освітньому середовищі.


Ключові слова


ергодизайн; освітнє середовище; технології ергодизайну; ергодизайн освітнього середовища; інноваційні методологічні підходи до реалізації технологій ергодизайну в закладах освіти: транспарентний, партисипативний, диверсифікаційний

Повний текст:

PDF

Посилання


Batyshev, S. Ya. (Ed.). (1997). Professyonalnaia pedahohika [Professional pedagogy]. Moskva: Assotsyatsyia “Professyonalnoe obrazovanye” [in Russian].

Cvyzhevskaia, C. A. (2014). Metody vnedrenyia, uslovyia transparentnosty ynformatsyy pry otsenke kachestva vyssheho obrazovanyia [Methods of implementation, conditions for transparency of information in assessing the quality of higher education]. Sovremennye nauchnye issledovanyia i innovatsyi [Modern scientific research and innovations], 2. Retrieved from http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31319 [in Russian].

Demianenko, N. (2010). Tendentsiia dyversyfikatsii mety i profiliv mahistratury v rozvytku svitovoi vyshchoi osvity [The tendency of diversification of the purpose and profiles of the magistracy in the development of world higher education]. Pedahohichni nauky [Pedagogical Sciences]: zbirnyk naukovykh prats PNPU imeni V. H. Korolenka (Is. 2, pp. 44-52). Poltava: Vyd-vo PNPU [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (Ed.). (2014). Innovatsii v suchasnii osviti [Innovation in modern education]. Innovatsii v osviti: intehratsiia nauky i praktyky [Innovation in education: integration of science and practice]: zbirnyk naukovo-metodychnykh prats (pp. 12-28). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Holoborodko, V. M., Svyrko, V. O., Rubtsov, A. L. (2013). Erhodyzain yak metodolohichna stratehiia suchasnoi dyzain-erhonomichnoi diialnosti [Ergodesign as a methodological strategy of modern design-ergonomic activity]. Visnyk KhDADM [KhDADM Bulletin], 2 [in Ukrainian].

Kozak, L. (2016). Pedahohichna innovatyka yak mizhdystsyplinarna haluz profesiinoi pedahohiky [Pedagogical innovation as an interdisciplinary field of professional pedagogy]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Continuing Professional Education: Theory and Practice], 3-4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2016_3-4_7 [in Ukrainian].

Mihus, I. P. (2018). Rol ta znachennia transparentnosti v diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [The role and importance of transparency in the activities of higher education institutions of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: vyklyky ta perspektyvy rozvytku [Ukraine's economy in the context of European integration: challenges and prospects], Materialy I Vseukrainskoi nauk.-prakt. konferentsii 19 kvitnia 2018 r. (pp. 92-97). Uman: VPTs “Vizavi” [in Ukrainian].

Svystun, V. I. Dyversyfikatsiia upravlinnia profesiino-tekhnichnoiu osvitoiu yak naukovo-pedahohichna problema [Diversification of management of vocational education as a scientific and pedagogical problem]. Elektronna biblioteka NAPN Ukrainy [Electronic library of NAPS of Ukraine]. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/9175/1/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1% 80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F1.pdf. [in Ukrainian].

Tytova, N. M. (2017). Transparentnist pidhotovky pedahoha profesiinoho navchannia yak pedahohichna problema [Transparency in teaching vocational training teacher as a pedagogical problem]. Topical questions of contemporary science: collection of scientific articles. Taunton (United States of America): Aspekt Publishing of Budget Printing Center [in Ukrainian].

Tytova, N. M. (2018). Vykorystannia partysypatyvnoho pidkhodu u psykholoho-pedahohichnii pidhotovtsi pedahohiv profesiinoho navchannia [Use of participatory approach in psychological and pedagogical training of vocational training teachers]. World Science, 7 (35), Vol. 1. Warsaw (Poland): RS Global Sp. z O.O [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.