DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2017.20.209474

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

I. ASIEIEVA

Анотація


Розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей. Підкреслюється необхідність вдосконалення професійної компетентності майбутніх бакалаврів, що зумовлено ускладненням виробництва та постійним розвитком нових технологій. Відзначається вплив вивчення фундаментальних природничо-наукових дисциплін на формування базової професійної компетентності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей.


Ключові слова


вища освіта; базова професійна компетентність; майбутні бакалаври; машинобудівні спеціальності; науково-природнича підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Asieieva, I. V. (2016). Do problemy formuvannia bazovoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv mashynobudivnykh spetsialnostei u protsesi naukovo-pryrodnychoi pidhotovky. In T. I. Sushchenko (Ed.), Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh (Vol. 50 (103), pp. 363-371). Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Lyst MON Ukrainy vid 13.03.15 roku № 1/9-126 «Shchodo osoblyvostei orhanizatsii osvitnoho protsesu ta formuvannia navchalnykh planiv u 2015/2016 navchalnomu rotsi» [in Ukrainian].

Danylyshyna, B. M. (2007). Mashynobuduvannia v Ukraini: tendentsii, problemy, perspektyvy. Nizhyn: Aspekt : Polihraf [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrainy vid 06.11.2015 № 1151 «Pro osoblyvosti zaprovadzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity, zatverdzhenoho postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 roku № 266» Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 [in Ukrainian].

Ponomarov, O. S. (2013). Fundamentalna pidhotovka z pozytsii filosofii osvity. Inzheneriia innovatsiinykh tekhnolohii ta vdoskonalennia fundamentalnoi osvity (p. 61). Kharkiv: NTU «KhPI» [in Ukrainian].

Reznik, S. M. (2007). Formuvannia upravlinskykh umin i navychok u maibutnikh inzheneriv u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tovazhnianskyi, L. L. Romanovskyi, O. H., & Ponomarov, O. S. (2004). Kontseptsiia formuvannia humanitarno-tekhnichnoi elity v NTU «KhPI» ta shliakhy yii realizatsii. Kharkiv: NTU „KhPI” [in Ukrainian].

Fitsula, M. M. (2010). Pedahohika vyshchoi shkoly. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.