DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.209891

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. BESKROVNYI, S. TERNOV, V. FORTUNA

Анотація


Розглядається оцінно‐рефлексивна спрямованість розвитку особистості як якість, що об’єднує здатність знаходити професійно та особистісно значущу інформацію для задоволення пізнавальних інтересів, вміння критично аналізувати власні досягнення, вміння генерувати нові ідеї й альтернативні рішення, знаходити перспективу наукових досліджень. Визначено компоненти оцінно‐рефлексивної самостійності (змістовно‐мотиваційний, комунікативно‐емоційний, діяльнісно‐порівняльний, інноваційно‐імпровізаційний). Обґрунтовано педагогічні умови формування оцінно‐рефлексивного компоненту готовності до майбутніх досліджень: впровадження тренінгів для студентів, завдання яких ‐ мотивація студента до самостійної пізнавальної діяльності.


Ключові слова


рефлексія; рефлексивні вміння студента; оцінно-рефлексивний компонент; науково-дослідна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Shchedrovitckii, G. P. (1995). Izbrannye trudy. Moskva: Shk. kult. polit. [in Russian].

Zimniaia, I. A. (1997). Pedagogicheskaia psikhologiia. Rostov‐na‐Donu: Feniks [in Russian].

Abulkhanova‐Slavskaia, K. A. (1980). Deiatelnost i psikhologiia lichnosti. Moskva: Nauka [in Russian].

Spivakovska, Ye. O. (2014). Psykholohichna stratehiia spivrobitnytstva, refleksyvnyi, motyvatsiiyi ta informatsiino‐tekhnolohichnyi komponenty hotovnosti maibutnoho vchytelia humanitariia do profesiinoi diialnosti u polisub’iektnomu navchalnomu seredovyshchi. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 18, 111-121 [in Ukrainian].

Bereziuk, O. S., & Mudra, O. (2014). Refleksyvna skladova dydaktychnoi pidhotovky uchyteliv pochatkovoi shkoly v umovakh suchasnoi osvitnoi systemy. Tendentsii modernizatsii natsionalnykh osvitnikh system: zbirnyk naukovykh prats. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Fortuna, V. V. (2004). Diialnisnyi pidkhid yak zasib pidvyshchennia motyvatsii do navchannia v ramkakh kredytno‐modulnoi systemy navchannia. Zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv naukovo‐metodychnoi konferentsii “Iakist pidhotovky fakhivtsiv yak stratehiia rozvytku universytetu” (pp. 253-254). Donetsk: DonDUET S [in Ukrainian].

Kerekesha, O. V. (2008). Rezultaty vprovadzhennia eksperymentalnoi interaktyvnoi tekhnolohii formuvannia otsinno‐refleksyvnoi samostiinosti ekonomistiv ta yikh analiz. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i psykholohiia (Is. 17, 2, pp. 128-128). Yalta: RVV KDU [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.