ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КЕРУВАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • I. VOLOSHCHUK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.209948

Ключові слова:

професійна підготовка, дискреційна технологія, керування, інновації, дослідницька діяльність

Анотація

У статті розглядаються особливості організації дослідницької діяльності та специфіка застосування інноваційних технологій у практиці професійної підготовки сучасних студентів вищої педагогічної школи. Пропонується авторська п’ятирівнева технологія керування науково‐ дослідницькою діяльністю студентів.

Посилання

Andreev, V. I. (1981). Evristicheskoe programmirovanie uchebno‐issledovatelskoi deiatelnosti. Moskva: Vysshaia shkola [in Russian].

Briukhovetskyi, V. (2002). Velyka knyha pam’iati narodu. Diariush prezydenta NaUKMA, 2, 2 [in Ukrainian].

Buriak, V. K. (2006). Obrazovanie v informatcionnom obshchestve. Filosofiia osvity, 1 (3), 89‐100 [in Russian].

Vernydub, R. (2012). Naukovo‐doslidnytska diialnist u strukturi zabezpechennia profesiinoi pidhotovky vchytelia. Vyshcha osvita Ukrainy, 1, 49‐55 [in Ukrainian].

Herasymova, O. (2014). Formuvannia refleksyvnykh umin studentiv pedahohichnoho universytetu v protsesi navchannia filolohichnykh dystsyplin. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Hurevych, R. S. (1996). Intehratsiia suchasnoi nauky i deiaki problemy zmistu osvity u vyshchii pedahohichnii shkoli. Vyshcha osvita v Ukraini : realii, tendentsii, perspektyvy rozvytku (Is. II). Kyiv [in Ukrainian].

Lozova, V. I. (Ed.). (2006). Lektsii z pedahohiky vyshchoi shkoly. Kharkiv: OVS [in Ukrainian].

Mykytiuk, O. (2009). Naukova robota v peduniversytetakh yak chynnyk pedahohichnoho postupu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody, 9. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu/Filos?2009_29/3/html [in Ukrainian].

Mukhina, V. S. (2006). Vozrastnaia psikhologiia. Fenomenologiia razvitiia Moskva: Akademiia [in Ukrainian].

Slastenin, V. A., & Podymova, L. S. (1997). Pedagogika: innovatcionnaia deiatelnostiu Moskva: IChP, Izdatelstvo Magistr [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті