DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.210003

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ

Yu. STEPURA

Анотація


У статті представлено теоретичне обґрунтування необхідності створення спеціальних педагогічних умов (дотримання  професійної етики; естетотерапевтичне проектування соціально‐виховного середовища ВНПЗ; науково‐методична підготовленість викладацького складу; формування у майбутніх фахівців навичок емоційної децентрації; розвиток у студентів здібностей до самовиховання та самотерапії), що забезпечують ефективність реалізації структурно‐функціональної моделі підготовки майбутніх педагогів початкової ланки освіти до соціального виховання учнів засобами естетотерапії.


Ключові слова


професійно-педагогічна підготовка; соціальне виховання; засоби естетотерапії; модель підготовки; педагогічні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. T. (Ed.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Demchenko, O. P. (2006). Formuvannia u maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv profesiinoi hotovnosti do stvorennia vykhovnykh sytuatsii. (Extended abstract of PhD diss.). Vinnytsia [in Ukrainian].

Dutchak, U. V. (2011). Pidhotovka maibutnoho uchytelia muzyky do estetychnoho vykhovannia pidlitkiv zasobamy art‐terapii. (PhD diss.) Kyiv [in Ukrainian].

Yehorova, V. (2013). Fakhova kliuchova kompetentnist yak skladova suchasnykh vymoh do naukovo‐pedahohichnykh pratsivnykiv. Nova pedahohichna dumka, 3, 47‐50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_15 [in Ukrainian]..

Kondrytska, O. I. (2009). Formuvannia u studentiv pedahohichnykh universytetiv tsinnostei osobystisno oriientovanoi modeli vykhovannia zasobamy artpedahohiky. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Mills, Dzh., & Krouli, R. (2000). Terapevticheskie metafory dlia detei i “vnutrennego rebenka”. Moskva: Klass [in Russian].

Miroshnichenko, T. V. (2014). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do vykorystannia zasobiv estetoterapii u navchalno‐vykhovnomu protsesi. (PhD diss.). Poltava [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Sotska, H. I. (2014). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva v pedahohichnykh universytetakh. (D diss.) Kyiv [in Ukrainian].

Fedii, O. A. (2012). Estetoterapiia. Kyiv [in Ukrainian].

Gubskii, E. F., Korableva, G. V., & Lutchenko, V. A. (Eds.). (2001). Filosofskii entciklopedicheskii slovar. Moskva: Infra‐Moskva [in Russian].

Khoruzha, L. (2011). Etychnyi rozvytok suchasnoho pedahoha. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii, 2, 14-21 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.