DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2016.17.210030

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

T. SHAFRANSKA

Анотація


У статті розглянуто методологічні підходи до формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів. Розкрито зміст діалектичного, аксіологічного, міждисциплінарного, компетентнісного, системного та особистісно‐орієнтованого підходів формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.


Ключові слова


методологічні підходи; деонтологічна культура; майбутні фармацевти; фармацевтична деонтологічна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemov, V. Yu., & Lytvynenko, N. I. (2014). Vyznachennia sutnosti i zmistu deontolohichnoi skladovoi kompetentnistnoho navchannia. Zb. nauk. prats Viiskovoho in‐tu Kyivskoho nats. un‐tu im. Tarasa Shevchenka, 45, 109‐114. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2014_45_19 [in Ukrainian].

Kaidalova, L. H. (2006). Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi farmatsevtychnykh kadriv. Problemy osvity, 43, 39‐43. Retrieved from http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5521 [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Ed.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Krupskyi, Ya. V., & Mykhalevych, V. M. (2010). Tlumachnyi slovnyk z informatsiino‐pedahohichnykh tekhnolohii: slovnyk. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Toftul, M. H. (2014). Suchasnyi slovnyk z etyky: clovnyk. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Arbys [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.