ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Y. BOYCHUK
  • O. KAZACHINER

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223174

Ключові слова:

майбутні фахівці, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, спілкування, комунікативні навички, формування комунікативної діяльності, Нова українська школа

Анотація

Розкрито зміст програми навчальної дисципліни «Формування комунікативної діяльності дітей з особливими освітніми потребами» в системі підготовки майбутніх фахівців спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Посилання

Bibik, N. M. (Ed.). Nova ukrayinska shkola: poradnyk dlya vchytelya [New Ukrainian school: poradnyk dlya vchytelya]. Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian].

Boychuk, Yu. D., Borodina, O. S., & Mykytyuk, O. M. (2015). Inkliuzyvna kompetentnist maibutnoho vchytelia osnov zdorovia [Inclusive competence of future teacher of subject “Basis of health”]. Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Brodyuk, V. V. (2014). Teatralizovana diialnist yak odyn iz zasobiv pidvyshchennia efektyvnosti korektsiinoi roboty z ditmy, shcho maiut porushennia movlennia. [Theatre activity as one of ways of increasing a level of correctional work with children who have speech disorders]. Visnyk Kamianets-Podilskoho nats. un-tu im. I. Ohiienka. Korektsiina pedahohika i psykholohiia [Bulletin of Kamianets-Podilskyi National University un-tu them. I. Ogienko. Correctional pedagogy and psychology], 5, 126-131 [in Ukrainian].

Danylyuk, S. S. (2014). Profesiyna pidhotovka suchasnykh fakhivtsiv: kompetentnisnyy pidkhid [Modern specialists’ professional teaching: competence approach]. Pedahohika vyshchoyi ta seredn'oyi shkoly [Higher and secondary school pedagogy], 40, 173-179 [in Ukrainian].

Demchenko, I. I., Rokosovyk, N. V., & Sulym, V. T. (2017). Psykholoho-pedahohichna diahnostyka inklyuzyvnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv pedahohichnoho profilyu [Psychological and pedagogical diagnostics of future specialists of pedagogical profile’s inclusive competence]. Nauka i osvita [Science and education], 8/ СLХI, 141-150 [in Ukrainian].

Hurevych, R. S. (2014). Vykorystannya suchasnykh tekhnolohiy navchannya u VNZ [Using modern technologies of teaching in establishments of higher education]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy: filosofiya, psykholohiya, pedahohika, sotsiolohiya [Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology], 2, 3-10 [in Ukrainian].

Kazachiner, O. S. (2018). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku inklyuzyvnoyi kompetentnosti vchyteliv filolohichnykh dystsyplin u systemi pislyadyplomnoyi osvity [Theoretical and methodical basis of philology teachers’ inclusive competence forming in the system of postgraduate education]. (Extended abstract of D diss.). Khmeln. nats. un-t. Khmelnytskyi [in Ukrainian]

Kuzmins'ka, Ye. (2015). Vyvchennya sformovanosti movlennyevoyi kompetentsiyi u rozumovo vidstalykh ditey [Studying the formation of speech competence of children with mental disorders]. Osoblyva dytyna: navchannya i vykhovannya [Special child: education and upbringing], 1, 49-57 [in Ukrainian].

Leniv, Z. (2014). Pidhotovka kadriv dlya stvorennya optymal'nykh umov dityam z porushennyamy psykhofizychnoho rozvytku v inklyuzyvnomu seredovyshchi [Preparation of specialists for creating optimal conditions for children with psychophysical disorders in inclusive environment]. Osoblyva dytyna: navchannya i vykhovannya [Special child: education and upbringing], 3, 13-19 [in Ukrainian].

Makhukova, T. V. (2012). Formuvannia kultury spilkuvannia u ditei molodshoho shkilnoho viku iz tiazhkymy porushenniamy movlennia zasobamy frazeolohizmiv [Forming communicational culture of junior schoolchildren with speech disorders by using phraseological units]. (Extended abstract of PhD diss.). Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv [in Ukrainian].

Nova ukrayinska shkola: kontseptualni zasady reformuvannya serednoyi shkoly [New Ukrainian school: conceptual basis of secondary school reforming]. Retrieved from http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Oliynyk, I. (2012). Pidhotovka pedahohiv do realizatsiyi kompetentnisnoho pidkhodu v umovakh inklyuzyvnoho navchannya [Teachers’ preparation for competence approach realization in conditions of inclusive education]. Nova pedagogichna dumka [New pedagogical thought], 2, 148-151 [in Ukrainian].

Ratsul, A. B., & Shyshova, I. O. (2011). Pidhotovka studentiv pedahohichnoho universytetu do inklyuzyvnoyi osvity ditey iz porushennyamy rozvytku [Pedagogical university students’ preparation for children with developmental disabilities’ inclusive education]. Zbirnyk nauk. pr. Uman. derzh. ped. un-tu im. P. Tychyny [Collection of sciences. Uman Ave. state ped. un-tu them. P. Ticini], 1, 128-133 [in Ukrainian].

Savchuk, L. O. (2006). Formuvannya komunikatyvnykh umin' u ditey shestyrichnoho viku iz zatrymkoyu psykhichnoho rozvytku [Forming six-year old children with mental retardation’s communicative skills]. (Extended abstract of PhD diss.). In-t spets. pedahohiky APN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].

Zayerkova, N. V. (2013). Kompleksna pidhotovka pedahohiv u systemi PPO shchodo formuvannya navychok spilkuvannya u vykhovantsiv spetsial'nykh shkil-internativ [Competence preparation of teachers in the system of postgraduate education for forming communicative skills of students of special schools and boarding schools]. Osvita na Luhanshchyni [Education in Luhansk region], 1, 131-136 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті