ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА»

Автор(и)

  • O. GNIZDILOVA
  • S. BURSOVA
  • Y. LUKASHOVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223192

Ключові слова:

дошкільна педагогіка, професійна підготовка, майбутній вихователь, інтерактивні методи навчання, форми організації освітнього процесу, лекція-візуалізація, лекція з мультимедійним супроводом

Анотація

У статті висвітлено можливості використання інтерактивних форм і методів у процесі фахової підготовки бакалаврів спеціальності «Дошкільна освіта» під час вивчення навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка». Підкреслюється, що фахові (спеціальні) компетентності, набуття яких передбачено освітньою програмою підготовки бакалаврів спеціальності 012 Дошкільна освіта, мають забезпечуватися не тільки через зміст фундаментальної навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка», але й через форми, методи навчання студентської молоді. У статті проаналізовано методику викладання дисципліни «Дошкільна педагогіка» для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта,  висвітлено традиційний та інноваційний підходи до організації освітньої діяльності майбутніх вихователів у ЗВО. Презентовано досвід викладання студентам дошкільного профілю професійно-орієнтованої дисципліни «Дошкільна педагогіка». Розглянуто деякі теми курсу та специфіку застосування інтерактивних форм і методів навчання; розкрито особливості організації творчої діяльності та професійно-творчого самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти у ході практичних занять з «Дошкільної педагогіки». Наголошується, що впровадження інтерактивних форм і методів у освітній процес ЗДО відбувається за постійної активної та позитивної взаємодії всіх студентів, колективного, групового та індивідуального навчання у співпраці, коли педагог і студенти – рівноправні суб’єкти навчання.

Посилання

Dubaseniuk, O. A., & Antonova, O. Ye. (2014). Metodyka vykladannia pedahohiky [Methods of teaching pedagogy]: kurs lektsii. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Hnizdilova, O. A. (2016). Porivnialna doshkilna pedahohika yak interdystsyplinarna haluz naukovoho znannia [Comparative preschool pedagogy as an interdisciplinary branch of scientific knowledge]. Іn V. M. Labunets (Ed.), Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka [Pedagogical education: theory and practice]: zb. nauk. pr. (Is. 21, 2, pp. 173-179). Kam’ianets-Podilskyi [in Ukrainian].

Hnizidlova, O. A. (2019). Prohrama navchalnoi dystsypliny «Doshkilna pedahohika» dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity osvitnoho stupenia bakalavr spetsialnosti 012 Doshkilna osvita [The program of the discipline "Preschool pedagogy" for applicants for higher education bachelor's degree 012 Preschool education]. Poltava [in Ukrainian].

Kaplinskyi, V. V. (2016). Suchasni vymohy do praktychnykh zaniat u vyshchii shkoli yak providnoi formy formuvannia zahalnopedahohichnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia [Modern requirements for practical classes in higher education as a leading form of formation of general pedagogical competence of the future teacher]. Mizhnarodnyi naukovyi visnyk [International Scientific Bulletin], 1 (12), 173-182 [in Ukrainian].

Rudenko, Yu. A. (2019). Lektsiia-vizualizatsiia yak forma psykholoho-pedahohichnoho suprovodu formuvannia profesiino-metodychnoi spriamovanosti maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity [Lecture-visualization as a form of psychological and pedagogical support for the formation of professional and methodological orientation of future educators of preschool education]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of Mykolayiv National University named after VO Sukhomlynsky. Pedagogical sciences], 2 (65), 242-247 [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 01 – «Osvita/Pedahohika», spetsialnist 012 – «Doshkilna osvita» [Standard of higher education of Ukraine: first (bachelor's) level, field of knowledge 01 - "Education / Pedagogy", specialty 012 - "Preschool education"]. (2019). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-012doshkilna-B.pdf [in Ukrainian].

Zozulia, O. V. (2018). Shliakhy pidvyshchennia motyvatsii pid chas lektsii yak umova orhanizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti maibutnikh vykhovateliv doshkilnoi lanky osvity [Ways to increase motivation during lectures as a condition for the organization of educational and cognitive activities of future educators of preschool education]. Naukovyi chasopys NPU imeni Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Scientific journal of NPU named after Drahomanov. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects], 6, 88-91 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті