МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • S. KUPCHAK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223224

Ключові слова:

професійна підготовка, проєктна технологія, модель, моделювання, блоки, компоненти, майбутні вчителі початкової школи

Анотація

У статті теоретично обгрунтовано модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування проєктної технології. Розкрито сутність поняття «модель» та моделювання як методу наукового пізнання. Визначено основні складники (блоки) моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування проєктної технології (теоретико-концептуальний, змістовий, процесуально-діяльнісний, результативно-оцінювальний), детально розглянуто зміст кожного із них.

Посилання

Bezrukova, V. S. (1996). Pedagogika. Proektivnaia pedagogika [Pedagogy. Projective pedagogy]: ucheb. posob. dlia inzhenerno-ped. institutov i industrialno-ped. tekhnikumov. Ekaterinburg: Delovaia kniga [in Russian].

Bei, I. (2020). Strukturno-funktsionalna model pidhotovky maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov do proektnoho navchannia: teoretychnyi aspekt [Structural and functional model of preparation of future foreign language teachers for project training: theoretical aspect]. Osvitni obrii [Educational horizons], 50, 1, 136-139 [in Ukrainian].

Kondratova, L. H. (2008). Pidhotovka vchytelia do orhanizatsii proektnoi diialnosti uchniv osnovnoi shkoly v pozaurochnii roboti [Teacher preparation for the organization of project activities of primary school students in extracurricular activities]. (Extended abstract of PhD diss.). Tsentr. in-t pisliadyplom. ped. osvity APN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].

Kraevskii, V. V., Berezhnova, E. V. (2006). Metodologiia pedagogiki: Novyi etap [Pedagogical methodology: New stage]: uchebnoe posobie dlia studentov vuzov. Moskva: Akademiia [in Russian].

Maslov, V. I. (2008). Modeliuvannia u teoretychnii i praktychnii diialnosti v pedahohitsi [Modeling in theoretical and practical activities in pedagogy]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine], 1, 3-9 [in Ukrainian].

Rohulska, O. O. (2018). Model systemy pidhotovky maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy do profesiinoi diialnosti v umovakh informatsiinoosvitnoho seredovyshcha zakladiv vyshchoi osvity [Model of the system of preparation of future foreign language teachers for professional activity in the conditions of information-educational environment of higher education institutions]. Molod i rynok [Youth and the market], 11, 87-93 [in Ukrainian].

Rudnik, Yu. V. (2018). Model pidhotovky vchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia inozemnykh mov: tekhnolohizatsiia protsesu [Model of preparation of primary school teachers for application of innovative technologies of teaching foreign languages: technologicalization of process]. Naukovi zapysky Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriy: Pedahohichni nauky [Scientific notes of the Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. Seriy: Pedagogical sciences], 161, 188-194 [in Ukrainian].

Vitvytska, S. S. (2005). Praktykum z pedahohiky vyshchoi shkoly [Workshop on higher school pedagogy]: navch. posib. za modulno-reitynhovoiu systemoiu navchannia dlia studentiv mahistratury. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Vlasenko, A. O. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy do proektnoi diialnosti v pochatkovii shkoli [Preparation of future foreign language teachers for project activities in primary school]. (Extended abstract of PhD diss.), Uman. derzh. ped. un-t im. P. Tychyny. Uman [in Ukrainian].

Zagviazinskii, V. I., Atakhanov, R. (2006). Metodologiia i metody psikhologo-pedagogicheskogo issledovaniia [Methodology and methods of psychological and pedagogical research]: ucheb. posobie. Moskva: Akademiia [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті