STEM-ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНО-ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ

Автор(и)

  • T. NASADYUK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223230

Ключові слова:

STEM-освіта, практико-орієнтовані проекти, кейс-урок, навчання математикиучнів 5-6 класів

Анотація

У статті розглядаються особливості впровадження елементів STEM-освіти для реалізації проектно-інтегрованого навчання математики в 5-6 класах. Досліджено особливості використання STEM-проектів в процесі навчання математики учнів 5-6 класів. Наведено приклади використання практико-орієнтованих проектів. Обґрунтовано доцільність та ефективність використання елементів STEM-освіти під час навчання математики учнів 5-6 класів.

Посилання

Balyk, N. R. (2017). Vykorystannia keis-urokiv u protsesi vprovadzhennia STEM-osvity v serednikh zahalnoosvitnikh shkolakh Ukrainy [The use of case studies in the process of implementing STEM education in secondary schools of Ukraine]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy [Modern information technologies and innovative teaching methods: experience, trends, prospects]: materialy III mizhnar. nauk.-prakt. konf. «STEM-osvita: shliakhy vprovadzhennia, aktualni pytannia ta perspektyvy» (No 1, pp. 19-23). Kyiv; Vinnytsia [in Ukrainian].

Hanaba, S. (2013). "Navchaty myslenniu": epistemolohichnyi proekt Metiu Lipmana [Teaching Thinking: Matthew Lipman's Epistemological Project]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Seriia: Filosofiia, pedahohika, psykholohiia [Bulletin of the Institute of Child Development. Series: Philosophy, pedagogy, psychology], 29, 5-11 [in Ukrainian].

Lerner, P. (2004). Proektuvannia yak osnovnyi vyd piznavalnoi diialnosti shkoliariv [Design as the main type of cognitive activity of schoolchildren]. In I. Rozhniatovska, V. Zots (Comps.), Suchasni shkilni tekhnolohii [Modern school technologies] (Ch. 2, pp. 39-60). Kyiv: Red. zahalnoped. Haz. [in Ukrainian].

Lukianova, S. M. (2013). Proektno-doslidnytska robota uchniv – druhe narodzhennia [Students' design and research work is the second birth]. Matematyka v suchasnii shkoli [Mathematics in the modern school], 1, 10-17 [in Ukrainian].

Movchan, S. M. (2016). Intehrovanyi pidkhid u proektnomu navchanni alhebry uchniv osnovnoi shkoly [An integrated approach in the project teaching of algebra of primary school students]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 1, 97-104 [in Ukrainian].

Sharko, V. D. (2016). Modernizatsiia systemy navchannia uchniv STEM-dystsyplin yak metodychna problema [Modernization of the system of teaching students STEM-disciplines as a methodological problem]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity [Proceedings. Series: Problems of methods of physical-mathematical and technological education], 10 (III), 160-165 [in Ukrainian].

Shishov, S. E., & Kalnei, V. A. et al. (2004). Metod proektov v podgotovke k predprinimatelskoi deiatelnosti [The method of projects in preparation for entrepreneurship]. Monitoring obrazovatelnogo protcessa [Monitoring the educational process], 6, 16-21 [in Russian].

Stem-osvita [Stem education]. Retrieved from https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті