НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • LEY TSZI

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.25.223332

Ключові слова:

культура художньо-педагогічного спілкування, науково-педагогічний підхід, культурологічний, аксіологічний, компетентнісний, особистісно-орієнтований науково-педагогічні підходи

Анотація

У статті визначено та обґрунтовано науково-педагогічні підходи до формування культури художньо-педагогічного спілкування майбутніх учителів образотворчого мистецтва: культурологічний, аксіологічний, компетентнісний, особистісно-орієнтований.

Посилання

Andreev, A. L. (2005). Kompetentnostnaia paradigma v obrazovanii: opyt filosofsko-metodologicheskogo analiza [Competence paradigm in education: the experience of philosophical and methodological analysis]. Pedagogika [Pedagogy], 4, 19-27 [in Russian].

Anishhenko, V. O., & Padalka, O. S. (2013). Kulturolohichnyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi vchytelia [Culturological approach in teacher training]. Osvita doroslykh: teorija, dosvid, perspektyvy [Adult education: theory, experience, prospects], 6, 103-107 [in Ukrainian].

Boichuk, V. M. (2017). Teoretychni ta metodychni osnovy khudozhno-hrafichnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia tekhnolohii [Theoretical and methodical bases of art and graphic training of the future teacher of technologies]. (D diss.). Vinnyc. derzh. ped. un-t im. M. Kocjubynsjkogho, Vinnycja [in Ukrainian].

Boichuk, Ju.D. (2009). Kulturolohichnyi i aksiolohichnyi pidkhody do formuvannia ekoloho-valeolohichnoi kultury studentiv pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Culturological and axiological approaches to the formation of ecological and valeological culture of students of pedagogical educational institutions]. Visnyk NTUU «KPI» [Bulletin of NTUU "KPI"], 3, 121-125 [in Ukrainian].

Dubasenjuk, O. A. (Red.). (2012). Profesiina pedahohichna osvita: osobystisno oriientovanyi pidkhid [Professional pedagogical education: a personality-oriented approach]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Isaiev, I. F. (2010). Profesiino-pedahohichna kultura yak predmet naukovoho doslidzhennia [Professional and pedagogical culture as a subject of scientific research]. Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannya [Theoretical issues of culture, education and upbringing], 42, 143-147. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2010_42_40 [in Ukrainian].

Kagan, M. S. (1996). Filosofiia kultury [Philosophy of culture]. Sankt-Peterburg: Petropolis [in Russian].

Lozova, V. I. (Ed.). (2012). Naukovi pidkhody do pedahohichnykh doslidzhen [Scientific approaches to pedagogical research]. Kharkiv: Vyd-vo Virovecj A. P. “Apostrof” [in Ukrainian].

Maslennikova, S. F. (2013). Rol kulturologicheskogo podkhoda v vospitanii studentov [The role of the culturological approach in the education of students]. Apriori, 1, 1-8 [in Russian].

Ovcharuk, O.V. (Red.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama Obrazotvorche mystetstvo. Riven vyshchoi osvity: pershyi (bakalavrskyi), haluz znan 01 Osvita/Pedahohika, spetsialnist 014 Serednia osvita (obrazotvorche mystetstvo) [Educational and professional program Fine Arts. Higher education level: first (bachelor), field of knowledge 01 Education / Pedagogy, specialty 014 Secondary education (fine arts)]. (2017). Retrieved from http://smc.hnpu.edu.ua/files/Profili_OP/Profil_OP_%20Obrazotvorche_mystetstvo_Bakalavr.pdf [in Ukrainian].

Rudnycika, O. P. (2005). Pedahohika zahalna ta mystetska [General and artistic pedagogy]. Ternopili: Navch. knygha–Boghdan [in Ukrainian].

Sadova, T. (2010). Aksiolohichnyi pidkhid u systemi pedahohichnoi metodolohi [Axiological approach in the system of pedagogical methodology]. Doshkiljna osvita [Pre-school education], 1 (27), 63-69 [in Ukrainian].

Shyshkin, Gh. O. (2013). Osobystisno-oriientovane navchannia maibutnikh uchyteliv tekhnolohii [Personality-oriented training of future technology teachers]. Naukovyj chasopys Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni M.P. Draghomanova [Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov], 5 (40), 292-297 [in Ukrainian].

Yakimanskaya, I. S. (2000). Tekhnologiia lichnostno-orientirovannogo obrazovaniia [Technology of personality-oriented education]. Moskva: Sentyabr [in Russian].

Zhyghinas, T. V. (2016). Aksiolohichnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do prosvitnytskoi roboty [Axiological approach in preparing future music teachers for educational work]. Dukhovnistj osobystosti: metodologhija, teorija i praktyka [Spirituality of personality: methodology, theory and practice], 5 (74), 85-94 [in Ukrainian].

Zaiceva, A. V. (2017). Metodychna systema formuvannia khudozhno-komunikatyvnoi kultury maibutnoho vchytelia muzyky [Methodical system of formation of artistic and communicative culture of the future music teacher]. (D diss.). Nacionaljnyj universytet imeni M.P. Draghomanova. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті