ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ КЛУБІВ ЗА ІНТЕРЕСАМИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Автор(и)

  • S. GRYNOV
  • Y. PIDDUBNA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227434

Ключові слова:

студентські клуби за інтересами, позааудиторна діяльність, форми роботи, пандемія, коронавірус, COVID-19

Анотація

Інноваційні сучасні форми роботи студентських клубів за інтересами успішно втілюються у позааудиторну діяльність студентів в умовах карантину і забезпечують ефективність такого виду роботи студентської молоді.

Студентські клуби за інтересами розглядаються як об’єднання людей, засноване на спільній зацікавленості щодо певних питань з різних напрямків і створене на добровільних засадах. Студентські клуби є місцем для обміну досвідом і думками, що сприяє вдосконаленню їх знань у різних сферах діяльності та інтелектуальному розвитку.

Посилання

Alexa, Tironi. Mason’s Student Organizations Coping with Quarantine. George Mason University. Fairfax City, Virginia. Retrieved from https://gmufourthestate.com/2020/04/27/masons-student-organizations-coping-with-quarantine/

Beth, Ann Downey. How Drexel Student Organizations are Staying Engaged Despite the Pandemic. Drexel University. Philadelphia, May 18, 2020. Retrieved from https://drexel.edu/now/archive/2020/May/How-Drexel-Student-Organizations-Are-Staying-Engaged-Despite-The-Pandemic/

Bondarenko, Z. P. (2007). Model orhanizatsii volonterskoi roboty v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu [Model of organization of volunteer work in the conditions of higher educational institution]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka [Social pedagogy: theory and practice], 4, 50-59 [in Ukrainian].

Denina, R. V. (2015). Studentskyi naukovyi hurtok: udoskonalennia profesiinykh navychok [Student research group: improvement of professional skills]. Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovynian Medical Bulletin], 19, 3 (75), 282-284 [in Ukrainian].

Fun and Unusual Ways Students are Staying Active in Quarantine. University of Sussex. Sussex, Apr 28, 2020. Retrieved from https://www.topuniversities.com/student-info/health-support/fun-unusual-ways-students-are-staying-active-quarantine

Klochek, L. V. (2009). Psykholohichni aspekty orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv [Psychological aspects of the organization of independent work of students]. In Samostiina robota studentiv ta yii informatsiino-metodychne zabezpechennia: problemy, dosvid, metodyka [Independent work of students and its information and methodological support: problems, experience, methods]: metodychnyi visnyk (Is. 2, pp. 18-26). Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka [in Ukrainian].

Koval, V. Yu. (2009). Systema pozaaudytornoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [The system of extracurricular activities of students of higher educational institutions]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, psykholohiia, sotsiolohiia [Scientific works of Donetsk National Technical University. Series "Pedagogy, psychology, sociology"], 6, 19-23 [in Ukrainian].

Ortynskyi, V. L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]: navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Ovcharenko, H. E. (2008). Pozanavchalna diialnist studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: sutnisni kharakterystyky, struktura ta osoblyvosti [Extracurricular activities of students in higher educational institutions: essential characteristics, structure and features]. Osvita Donbasu [Education of Donbass], 5-6, (130-131), 35-38 [in Ukrainian].

Piddubna, Yu. S. (2020). Kulturno-prosvitnytska robota z maibutnimy vchyteliamy na pryrodnychomu fakulteti Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka [Cultural and educational work with future teachers at the Faculty of Natural Sciences of Poltava National Pedagogical University named after VG Korolenko]. In Zakonodavstvo Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti ta yoho pravozastosuvannia: natsionalni, yevropeiski ta mizhnarodni vymiry [Legislation of Ukraine in the field of intellectual property and its law enforcement: national, European and international dimensions]: el. zb. materialiv VIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 183-186). Kyiv [in Ukrainian].

Pro vstanovlennia karantynu ta zaprovadzhennia posylenykh protyepidemichnykh zakhodiv na terytorii iz znachnym poshyrenniam hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2 [On the establishment of quarantine and the introduction of enhanced anti-epidemic measures in the area with a significant spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2]: Postanova № 641 vid 22 lypnia 2020 r. Uriadovyi portal. Kabinet Ministriv Ukrainy. Kyiv. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia protyepidemichnykh zakhodiv u zakladakh osvity na period karantynu u zviazku poshyrenniam koronavirusnoi khvoroby (SOVID-19) [About the statement of anti-epidemic measures in educational institutions for the period of quarantine in connection with distribution of a coronavirus disease (СOVID-19)]: Postanova № 50 vid 22 serpnia 2020 roku. Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. Holovnyi derzhavnyi sanitarnyi likar Ukrainy. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/other/76059/ [in Ukrainian]

Shashenko, S. V. (2004). Sotsialne stanovlennia studentskoi molodi u pozaaudytornyi chas u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Social formation of student youth in extracurricular time in higher educational institutions]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Skrypnyk, N. S. (2012). Pozaaudytorna diialnist studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: sutnist, struktura y osoblyvosti [Extracurricular activities of students of higher educational institutions: essence, structure and features]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools], 27 (80), 566-571 [in Ukrainian].

Stoian, A. N. (1984). Organizatciia dosuga studencheskoi molodezhi [Organization of leisure time for student youth]. Kiev: Vishcha shkola [in Russian].

Studentskyi naukovyi hurtok «Sotsialnyi supervizor» pro sotsialni problemy v umovakh pandemii planetarnoho kharakteru [Student scientific group "Social Supervisor" on social problems in a planetary pandemic]. Viddil informatsii ta zviazkiv z hromadskistiu. Zakhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet. Ternopil, Retrieved from https://www.wunu.edu.ua/news/17899-studentskij-naukovij-gurtok-socalnij-supervzor-pro-socaln-problemi-v-umovah-pandemyi-planetarnogo-harakteru.html [in Ukrainian].

Studentskyi klub «Antyvirus». Hrupa v sotsialnii merezhi «Telehram» [Student club "Antivirus". Group in the social network "Telegram"]. Retrieved from https://web.telegram.org/#/im?p=@antiviryscorona [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-07

Номер

Розділ

Статті