ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • N. KRAVCHUK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227560

Ключові слова:

компетентність, інтелектуальна власність, освітня технологія, заклад загальної середньої освіти, інновація, підвищення кваліфікації

Анотація

Представлено теоретичне обґрунтування технології формування компетентності у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності у вчителів загальної середньої освіти в процесі підвищення кваліфікації. Зазначена технологія спрямована на формування у вчителів бази знань, вмінь та навичок у галузі інтелектуальної власності, що дозволить навчити вчителя сприймати результати власної інноваційної діяльності як економічний продукт, який може приносити користь, сприятиме дотриманню норм та правил академічної доброчесності при веденні викладацької діяльності.

Окреслена технологія передбачає реалізацію п’яти етапів: підготовчо-діагностичного, мотиваційно-цільового, когнітивно-орієнтувального, діяльнісно-операційного та контрольно-оцінного.

Посилання

Avanesov, V. S. (2015). Pedagogicheskie izmereniia: iazyk i poniatiia [Pedagogical Dimensions: Language and Concepts]. Pedagogicheskaia diagnostika [Pedagogical diagnostics], 2. Retrieved from https://kpfu.ru/portal/docs/F2071048170/PD_2_2015.pdf [in Russian].

Antonova, O. Ye. (2015). Pedahohichni tekhnolohii ta yikh klasyfikatsiia yak naukova problema [Pedagogical technologies and their classification as a scientific problem]. Suchasni tekhnolohii v osviti [Modern technologies in education], 2, 8-15 [in Ukrainian].

Bespalko, V. P. (1989). Slagaemye pedagogicheskoi tekhnologii [Components of pedagogical technology]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Bondar, V. I. (2000). Teoriia i tekhnolohiia upravlinnia protsesom navchannia u shkoli [Theory and technology of school learning management]: navch. posib. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Borova, T. A. (2011). Teoretychni zasady adaptyvnoho upravlinnia profesiinym rozvytkom naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu [Theoretical bases of adaptive management of professional development of scientific and pedagogical workers of higher educational institution]: monohrafiia. Kharkiv: SMIT [in Ukrainian].

Choshanov, M. A. Inzheneriia obuchaiushchikh tekhnologii [Engineering of teaching technologies]. Retrieved from http://www.rucont.ru/file.ashx?guid=7431a12d-6541-45a6-b210-3095deb3ba87 [in Russian].

Davydova, L. N. (2005). Pedagogicheskoe diagnostirovanie kak komponent upravleniia kachestvom obrazovaniia [Pedagogical diagnostics as a component of education quality management]: [monografiia]. Astrakhan: ID "Astrakhanskii universitet" [in Russian].

Gutnik, I. Iu. Pedagogicheskaia diagnostika kak komponent soderzhaniia podgotovki budushchego uchitelia [Pedagogical diagnostics as a component of the content of the future teacher's training]. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-diagnostika-kak-komponent-soderzhaniya-podgotovki-buduschego-uchitelya/viewer [in Russian].

Haluziak, V. M. (2018). Pedahohichna diahnostyka yak systema [Pedagogical diagnostics as a system]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho [Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky], 55, 15-23 [in Ukrainian].

Efremov, O. Iu. Pedagogicheskaia diagnostika v sovremennom obrazovanii: sistemnyi podkhod k poznavatelno-preobrazovatelnoi deiatelnosti pedagoga [Pedagogical diagnostics in modern education: a systematic approach to the cognitive and transformative activity of a teacher]. Retrieved from http://www.kpinfo.org [in Russian].

Ingenkamp, K. (1991). Pedagogicheskaia diagnostika [Pedagogical diagnostics]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

IuNESKO [UNESCO]. (1986). Glossarii terminov po tenologii obrazovaniia. Parizh: Organizatciia Obedinennykh Natcii po voprosam obrazovaniia, nauki i kultury [in Russian].

Kobernyk, O. M. (2015). Problema tsileutvorennia v teorii ta metodytsi vykhovannia [The problem of goal setting in the theory and methods of education]. Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac], 27, 10-18 [in Ukrainian].

Kuzmina, N. V. (1990). Professionalizm lichnosti prepodavatelia i mastera proizvodstvennogo obucheniia [Professionalism of the personality of the teacher and master of industrial training]. Moskva: Vysshaia shkola [in Russian].

Lisina, L. O. Diahnostyka pry rozrobtsi pedahohichnykh tekhnolohii [Diagnosis in the development of pedagogical technologies]. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2015_127_29.pdf [in Ukrainian].

Litvinchuk, S. B., & Taikhryb, K. A. (2018). Produktyvni osnovy tsileutvorennia v umovakh bolonskoho protsesu [Productive bases of goal-setting in the conditions of the Bologna process]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 1, 85, 124-128 [in Ukrainian].

Luniachek, V. E. (Ed.). (2020). Kompetentnisnyi vymir profesiinoho rozvytku pratsivnykiv osvity v sferi intelektualnoi vlasnosti [Competence dimension of professional development of educators in the field of intellectual property]: monohrafiia. Kharkiv: Oberih [in Ukrainian].

Luniachek, V. E. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky kerivnykh kadriv v umovakh mahistratury do upravlinnia yakistiu osvity [Theoretical and methodological principles of professional training of managers in the conditions of master's degree in education quality management]. (D diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Luniachek, V. E. (2019). Formuvannia u pratsivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii kompetentnosti shchodo zakhystu prav z intelektualnoi vlasnosti [Formation of general secondary education employees in the process of professional development competence in the protection of intellectual property rights]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of engineering and pedagogical education], 63, 16-28 [in Ukrainian].

Luniachek, V. E., Ruban, N. P., & Kravchuk, N. L. (2020). Otsiniuvannia sformovanosti kompetentnosti v sferi okhorony i zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti u pratsivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity zasobamy kvalimetrii [Assessment of the formation of competence in the field of protection and enforcement of intellectual property rights of employees of general secondary education by means of qualimetry]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of engineering and pedagogical education], 67 [in Ukrainian].

Meletsynek, A. (2001). Inzhenerna pedahohika [Engineering pedagogy]. Kharkiv: UIPA [in Ukrainian].

Naukovi pidkhody do pedahohichnykh doslidzhen [Scientific approaches to pedagogical research]. (2012). kol. monohrafiia. Kharkiv: Apostrof [in Ukrainian].

Richi Sh., & Martin P. (2004). Upravlenie motivatciei [Motivation management]: ucheb. posob. dlia vuzov. Moskva: Iuniti-Dana [in Russian].

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy stanom na 20 serp. 2020 r. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Shamova, T. I., Tretiakov, P. I., & Kapustin, N. P. (2002). Upravlenie obrazovatelnymi sistemami [Management of educational systems]. Moskva: Vlados [in Russian].

Selevko, G. K. (1998). Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii [Modern educational technologies]: ucheb. posob. Moskva: Narodnoe obrazovanie [in Russian].

Selevko, G. K. (2005). Tekhnologii vnutrishkolnogo upravleniia [In-school management technologies]. Moskva: NII shkolnykh tekhnologii [in Russian].

Slastenin, V. A. (Ed.). (2010). Pedagogika [Pedagogy]: kurs lektcii. Moskva: VLADOS [in Russian].

Tereshchuk, S. I. (2014). Tsilepokladannia yak skladova metodychnoi systemy formuvannia navchalno-piznavalnykh kompetentnostei u starshoklasnykiv [Goal setting as a component of the methodical system of formation of educational and cognitive competencies in high school students]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University], 116, 154-157 [in Ukrainian].

Yelnykova, H. V. Tekhnolohiia instrumentariiu kilkisnoho vymiriuvannia yakosti osvity v navchalnomu zakladi [Technology of tools for quantitative measurement of the quality of education in an educational institution]. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/32307050 [in Ukrainian].

Volkov, I. P. Tekhnolohiia tvorchoho rozvyvaiuchoho navchannia [Technology of creative developmental learning]. Retrieved from http://um.co.ua/10/10-13/10-131303.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-07

Номер

Розділ

Статті