СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

Автор(и)

  • N. IHNATENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2021.28.250347

Ключові слова:

соціокультурні зміни, система освіти, модернізаційні процеси в освіті, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, суспільство знань, парадигма освіти

Анотація

Через призму теорій розвитку постіндустріального суспільства, досліджено напрямки модернізації стратегічного імперативу освіти третього тисячоліття. Досліджено еволюційні теорії соціокультурних змін та охарактеризовано концептуальні особливості «інформаційного суспільства» та «суспільства знань». Проаналізовано сутність внутрішнього конфлікту сучасних освітніх систем і підходи до його подолання.

Посилання

Bakhanov, K. (2003). Derzhavnyi standart shkilnoi istorychnoi osvity: v poshukakh optymalnoho variant [State standard of school historical education: in search of the best option]. Istoriia v shkolakh Ukrainy [History in schools of Ukraine], 2, 6-8 [in Ukrainian].

Bell, D. (1999). Griadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotcialnogo prognozirovaniia [The future post-industrial society. Experience of social forecasting]. Moskva: Academia. Retrieved from https://studfile.net/preview/1805599/ [in Russian].

Hendyna, N. Y., Kolkova, N. Y., Skypor, Y L., & Starodubova, H. A. (2003). Formirovanie informatsionnoy kulturyi lychnosty v bibliotekah i obrazovatelnyih ucherezhdeniyah [Formation of information culture of the person in libraries and educational institutions]: ycheb.-metod. posob. Moskva: Shkolnaia b-ka [in Russian].

Homilko, O. (2015). Suspilstvo znan yak vyklyk ratsionalnosti [Knowledge society as a challenge of rationality]. Filosofiia osvity [Philosophy of education], 1 (16), 26-38 [in Ukrainian].

Horovyi, V., & Horova, S. (2016). Terminolohichni kharakterystyky postindustrialnoho suspilstva [Terminological characteristics of post-industrial society]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Scientific works of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky], 43, 11-23 [in Ukrainian].

K obshchestvam znanyia: Vsemyrnyi doklad YuNESKO [Towards Knowledge Societies: UNESCO World Report]. (2005). Retrieved from http://www.intelros.ru/reports/17617-k-obschestvam-znaniya-vsemirnyy-doklad-yunesko-za-2005-god.html [in Russian].

Kalnytskyi, E. A. (2013). Kontseptsiia postindustrialnoho suspilstva Deniela Bella yak pidgruntia formuvannia kontseptsii informatsiinoho suspilstva [The concept of post-industrial society of Daniel Bell as a basis for the formation of concepts of the information society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Filosofiia prava [Bulletin of the National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine". Philosophy of law], 5 (19), 137-142 [in Ukrainian].

Karashchuk, M. H. (2010). Osvita v suspilstvi znan [Education in the knowledge society]. Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei [Modern Ukrainian politics. Politicians and political scientists about her], 19, 297-309 [in Ukrainian].

Kovalev, V. (2013). Defetsyt znanyi v sovremennom ynformatsyonnom obshchestve [Deficiency of knowledge in the modern information society]. Alma mater. Vesnyk vyisshey shkolу [Alma mater. Higher school bulletin], 9, 18-23 [in Russian].

Lazor, Ya. Poniattia ta vydy informatsiinykh system. IT pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini [The concept and types of information systems. IT law: problems and prospects of development in Ukraine]. Retrieved from http://aphd.ua/publication-146/ [in Ukrainian].

Melnyk, O. L. (2007). Informatsiine suspilstvo ta suspilstvo znan – stanovlennia ta rozvytok poniat [Information society and knowledge society – the formation and development of concepts]. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika [Bulletin of NTUU "KPI". Philosophy. Psychology. Pedagogy], 2 (20), 2, 57-60 [in Ukrainian].

Petrushenko, O. (2016). Poniattia “suspilstvo znan”, yoho analiz ta otsinka [The concept of “knowledge society”, its analysis and evaluation]. Humanitarni vizii [Humanitarian visions], 2, 2, 105-109 [in Ukrainian].

Prolieiev, S. (2014). «Suspilstvo znan» yak antropolohichna sytuatsiia [«Knowledge Society» as an anthropological situation]. Filosofiia osvity [Philosophy of education], 1 (14), 7-24 [in Ukrainian].

Turen, A. (1998). Vozvrashchenye cheloveka deistvuiushcheho. Ocherk sotsyolohyy [The return of the actor. Essay on sociology]. Moskva: Nauchnyi myr [in Russian].

Shamardyn, N. (2015). “Obshchestvo znanyi” fylosofsko-metodolohycheskaia krytyka poniatyia [“Knowledge Society” philosophical and methodological critique of the concept]. Nauchnye vedomosty. Fylosofyia. Sotsyolohyia. Pravo [Scientific statements. Philosophy. Sociology. Right], 14 (211), 33, 185-192 [in Russian].

Shliakh do suspilstva, zasnovanoho na znanniakh [The path to a knowledge-based society]. Retrieved from https://kpi.ua/knowledge-society [in Ukrainian].

Ukrainska liudyna v yevropeiskomu sviti: vymiry identychnosti [Ukrainian man in the European world: dimensions of identity]. Retrieved from https://pidru4niki.com/77108/kulturologiya/osvita_suspilstvi_znan [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Статті