ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Y. MOROZ

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2021.28.250359

Ключові слова:

рекреація, фізична рекреація, фізичне виховання, рухова активність, рекреаційний потенціал

Анотація

У статті розкривається сутність  важливості залучення сучасної  молоді до рекреаційної діяльності, аспекти формування фізичної рекреації в Україні, охарактеризовано поняття, форми, засоби та методи фізичної рекреації; вказано особливості використання рухової активності в межах фізичної рекреації.

Посилання

Anikieiev, D. M. (2012). Rukhova aktyvnist u sposobi zhyttia studentskoi molodi [Physical activity in the lifestyle of student youth]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Krutsevych, T. Yu., & Bezverkhnia, H. V. (2010). Rekreatsiia u fizychnii kulturi riznykh hrup naselennia [Recreation in physical culture of different groups of the population]: navch. posib. Kyiv: Olimpiiska l-ra [in Ukrainian].

Krutsevych, T., & Panhelova, N. (2016). Suchasni tendentsii shchodo orhanizatsii fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Current trends in the organization of physical education in higher education]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper], 3, 109-114 [in Ukrainian].

Kuramshyn, Yu. F. (2008). Zasoby fizychnoho vykhovannia. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia [Means of physical education. Theory and methods of physical education]. Kyiv: Olimpiiska l-ra [in Ukrainian].

Kyi-Kokarieva, V. H. (2011). Zdorov’ia pratsezdatnoho naselennia yak ob’iekt derzhavnoi polityky [Health of the working population as an object of state policy]. Menedzher [Manager], 2 (56), 171-175 [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (Ed.). (2012). Nerivnist v Ukraini: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu [Inequality in Ukraine: scale and opportunities for influence]. Kyiv: In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Marchenko, O. Yu. (2009). Faktory, yaki vplyvaiut na formuvannia tsinnostei studentiv u fizychnii kulturi [Factors influencing the formation of students' values in physical culture]. In S. S. Yermakov (Ed.), Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports]: zb. nauk. pr. (No 9, pp. 85-88). Kharkiv [in Ukrainian].

Moskalenko, N., & Korzh, N. (2016). Tekhnolohiia formuvannia tsinnisnoho stavlennia u studentiv do samostiinykh zaniat fizychnoiu kulturoiu [Technology of formation of value attitude of students to independent physical education classes]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper Sports Bulletin of the Dnieper], 1, 201-206 [in Ukrainian].

Vydrin, V. M. (2004). Fizicheskaia rekreatciia – vid fizicheskoi kultury [Physical recreation is a type of physical culture]. Fizicheskaia kultura i zdorove [Physical culture and health], 2, 18-21 [in Russian].

Zaitcev, V. P., Kramskoi, S. I., & Manucharian, S. V. (2007). Rekreatciia: problema, poniatiinaia metodologiia, vospitanie i obrazovanie studentov [Recreation: problem, conceptual methodology, upbringing and education of students]. Kultura fizicheskaia i zdorove [Physical culture and health], 2 (12), 22-25 [in Russian].

Zaitcev, V. P., Manucharian, S. V., & Kramskoi, S. I. (2009). Fizicheskaia rekreatciia – odin iz vidov fizicheskoi kultury v kontekste obraza zhizni cheloveka [Physical recreation is one of the types of physical culture in the context of a person's lifestyle]. Slobozhanskii naukovo-sportivnii vіsnik [Slobozhansky scientific and sports bulletin], 3, 221-224 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Статті