ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • S. ZAKHARIN
  • O. TYTARENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270636

Ключові слова:

трансфер технологій, заклад вищої освіти, інноваційна діяльність, модель управління інноваційною діяльністю, функції управління трансфером технологій, інструменти трансферу технологій

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування інтегрованого інформаційного середовища трансферу технологій в межах управління інноваційною діяльністю закладу вищої освіти.

Посилання

Hornostai, N. I., Mykhalchenkova, O. Ye., & Liubarskyi, O. I. (2020). Instrumenty i mekhanizmy transferu tekhnolohii [Tools and mechanisms of technology transfer]. Nauka, tekhnolohii, innovatsii [Science, technology, innovation], 3, 87-92 [in Ukrainian].

Kvasha, T. K., Paladchenko, O. F., & Molchanova, I. V. (2020). Diialnist zakladiv vyshchoi osvity u sferi transferu tekhnolohii [Activities of higher education institutions in the field of technology transfer]. Nauka, tekhnolohii, innovatsii [Science, technology, innovation], 1, 49-56 [in Ukrainian].

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii diialnist [On state regulation of technology transfer activities]: Zakon Ukrainy vid 16 zhovtnia 2020 r. № 143-V. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text [in Ukrainian].

Pro innovatsiinu diialnist [On innovative activity]: Zakon Ukrainy vid 22 kvitnia 2022 r. № 40-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [On priority areas of innovative activity in Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 08 chervnia 2022 r. № 3715-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [On higher education]: Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2022 r. № 1556-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Pysarenko, T. V., Kvasha, T. K., Paladchenko, O. F., Molchanova, I. V., & Kochetkova, O. P. (2022). Realizatsiia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti zahalnoderzhavnoho rivnia u 2021 rotsi [Implementation of medium-term priority areas of innovative activity at the national level in 2021]: analitychna dovidka. Kyiv: UkrINTEI [in Ukrainian].

Sovershenna, I. O. (2017). Metodychni pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti transferu tekhnolohii v Ukraini [Methodical approaches to assessing the effectiveness of technology transfer in Ukraine]. Efektyvna ekonomika [Effective economy], 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5598 [in Ukrainian].

Sypchenko, V., & Klymova, V. (2018). Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy u zakladakh vyshchoi osvity [Management of innovation processes in institutions of higher education]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu [Humanization of the educational process], 4 (96), 139-153 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті