ПРОФІЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕДИЦИНА»

Автор(и)

  • O. LUTSENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270659

Ключові слова:

студенти медики, фармакологія, профілізація викладання, навчальний процес

Анотація

У статті розкриваються особливості профілізації викладання фармакології для майбутніх лікарів, що навчаються за освітньо професійною програмою «Медицина». Профілізація викладання передбачає врахування освітніх потреб та створення необхідних умов і багажу знань, що будуть необхідні  здобувачам вищої освіти при вивченні профільних предметів та майбутній практиці лікаря. Профілізація для студентів-медиків стосується  в переважній більшості тем з фармакології. На заняттях їм докладніше пояснюють механізми дії ліків та застосування лікарських засобів при лікуваннях основних захворювань. Для майбутніх лікарів-стоматологів акцентують увагу на  дію лікарських засобів  які використовують у стоматологічній практиці.

Посилання

Bobyrov, V., Devyatkina, T., Vazhnicha, O., & Khristyuk, V. (2015). Pharmakology: textbook. Vinnitsya: Nova Knyha.

Bobyrov, V. M., Petrova, T. A., Ostrovska, H. Yu., & Riabushko, M. M. (2019). Farmakoterapiia v stomatolohii [Pharmacotherapy in dentistry]: navchalnyi posibnyk. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Chekman, I. S. (Ed.). (2016). Farmakolohiia [Pharmacology]: pidruchnyk dlia stud. med. f-tiv. Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Chekman, I. S. (Ed.). (2017). Farmakolohiia [Pharmacology]: pidruchnyk dlia stud. med. f-tiv. Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Chekman, I. S., Bobyrov, V. M., & Kresiun, V. Y. [ta in.] (2020). Farmakolohiia [Pharmacology]: pidruchnyk dlia studentiv med. ta stomat. fak.-tiv vyshchykh medychnykh zakladiv. Vinytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Chechotina, S. Yu. (2013). Aktualnist vprovadzhennia mizhdystsyplinarnoi intehratsii pry vyvchenni farmakolohii [The relevance of interdisciplinary integration in the study of pharmacology]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh [Ukrainian dental almanac], 4, 86-89 [in Ukrainian].

Chechotina, S. Yu., Lutsenko, R. V., Dev’iatkina, T. O., Kolot, E. H., & Sydorenko, A. H. (2019). Aktualnist orhanizatsii efektyvnoi samostiinoi roboty studentiv pry vyvchenni farmakolohii [The relevance of organizing effective independent work of students when studying pharmacology]. Medychna osvita [Medical education], 4, 56-61 [in Ukrainian].

Dev’iatkina, T. O., Eolot, E. H., & Lutsenko, R. V. (2008). Medychna retseptura [Medical prescription]: navchalnyi posibnyk. Poltava [in Ukrainian].

Kolot, E. H., & Dev’iatkina, N. M. (2019). Likarski zasoby, shcho vplyvaiut na nervovu ta skrtsevo-sudynnu systemy [Medicines affecting the nervous and cardiovascular systems]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Poltava [in Ukrainian].

Lutsenko, R. V., Riabushko, M. M., Sydorenko, A. H., Chechotina, S. Yu., & Lutsenko, O. A. (2020). Analiz rezultativ skladannia litsenziinoho intehrovanoho ispytu KROK v Ukrainskii medychnii stomatolohichnii akademii studentamy medychnoho fakultetu № 1 [Analysis of the results of passing the license integrated exam CROC at the Ukrainian Medical and Stomatological Academy by students of the Faculty of Medicine No. 1]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii [Actual problems of modern medicine. Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy], 20, 4 (72), 192-197 [in Ukrainian].

Lutsenko, R. V., Sydorenko, A. H., &Lutsenko, O. A. (2021). Koreliatsiinyi analiz rezultativ skladannia ispytu «Krok» [Correlational analysis of the results of the "Step" exam]. Medychna osvita [Medical education], 4, 34-41 [in Ukrainian].

Lutsenko, R. V., Sydorenko, A. H., & Lutsenko, O. A. (2022). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny: Farmakolohiia pidhotovky fakhivtsiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity, haluzi znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnist 222 «Medytsyna», osvitno-profesiina prohramma «Medytsyna» (3 kurs, 5-6 semestr) [The working program of the educational discipline: Pharmacology of the training of specialists of the second (master's) level of higher education, field of knowledge 22 "Health care", specialty 222 "Medicine", educational and professional program "Medicine" (3rd year, 5-6 semester)]. Poltava [in Ukrainian].

Lutsenko, R. V., Sydorenko, A. H., & Lutsenko, O. A. (2022). Sylabus: Farmakolohiia pidhotovky fakhivtsiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity, haluzi znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnist 222 «Medytsyna», osvitno-profesiina prohramma «Medytsyna» (3 kurs, 5-6 semestr) [Syllabus: Pharmacology of the training of specialists of the second (master's) level of higher education, field of knowledge 22 "Health care", specialty 222 "Medicine", educational and professional program "Medicine" (3rd year, 5-6 semester)]. Poltava [in Ukrainian].

Oleshchuk, O. M., Cherniashova, V. V., & Herasymets, I. I. (2015). Suchasni aspekty vykladannia farmakolohii dlia studentiv za spetsialnistiu «Medyko-profilaktychna sprava» [Modern aspects of teaching pharmacology for students majoring in "Medical and Preventive Affairs"]. Medychna osvita [Medical education], 3, 63-66 [in Ukrainian].

Standarty ta rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG) [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)]. Retrieved from https://ihed.org.ua/wpcontent/uploads/ 2018/10/04_ 2016_ESG_2015.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті