ЦИКЛ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

Автор(и)

  • T. BAGRIY

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264202

Ключові слова:

диригентсько-хорова підготовкас, дисципліни диригентсько-хорового циклу, майбутній педагог-музикант, професійні вміння, навички

Анотація

Розглянуто проблему підготовки майбутнього педагога-музиканта в галузі диригентсько-хорового мистецтва та висвітлено роль циклу диригентсько-хорових дисциплін у цьому процесі. Висвітлено основні завдання кожного компонента та його значення в оволодінні диригентсько-хоровою майстерністю.

Посилання

Avdiievskyi, A. T. (1996). Formuvannia osobystosti na grunti natsionalno-kulturnoho vidrodzhennia [The formation of personality on the basis of national-cultural revival]. Mystetstvo u shkoli [Art in school], I, 80-83 [in Ukrainian].

Hnativ, Z. (2014). Spetsyfika dyryhentsko-khorovykh dystsyplin yak fakhovykh predmetiv ta vydu vykonavskoho mystetstva v suchasnii muzychno-pedahohichnii osviti [The specifics of conducting and choral disciplines as professional subjects and types of performing arts in modern music and pedagogical education]. Molod i rynok [Youth and the market], 3 (110), 112-116 [in Ukrainian].

Kravtsova, N. Ye., & Kravchenko, I. M. (2018). Shliakhy formuvannia samoosvitnoi kultury maibutnoho pedahoha-muzykanta v protsesi dyryhentsko-khorovoi pidhotovky [Ways of forming the self-educational culture of the future music teacher in the process of conducting and choral training]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems], 51, 277-281. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2018_51_68 [in Ukrainian].

Muravskyi, Pavlo. Mii mystetskyi metod [My artistic method]. Retrieved from https://pavlomuravskyi.com/pavlo-muravskyj-mij-mysteczkyj-metod.html [in Ukrainian].

Nazarenko, M. P. (2014). Formuvannia navychok chytannia z lysta khorovykh partytur u maibutnikh pedahohiv-muzykantiv v protsesi pidhotovky do roboty z khorovymkolektyvom [Formation of skills of reading from the letter of choral scores at future teachers-musicians in the course of preparation for work with choral collective]. Naukovi zapysky KDPU. Pedahohichni nauky [Scientific notes of KSPU. Pedagogical Sciences], 131, 144-148 [in Ukrainian].

Parfentieva, I. P. (2009). Rozvytok mystetskoi refleksii yak osnovnoho komponenta art-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv muzyky [Development of artistic reflection as the main component of art-pedagogical training of future music teachers]. Naukovi pratsi. Pedahohika [Scientific works. Pedagogy], 95, 108, 73-76. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_108_95_15 [in Ukrainian].

Tsiuriak, I. O., Rohovska, Ye. V., & Borysenko, N. S. (2021). Suchasnyi stan dyryhentsko-khorovoi pidhotovky studentiv u systemi muzychno-pedahohichnoi osvity [The current state of conducting and choral training of students in the system of music and pedagogical education]. In Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools]: zb. nauk. pr. (Is. 74, vol 3, pp. 191-195). Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті